OAFCN

Sieť komunikátorov OLAFu (OAFCN – OLAF Anti-Fraud Communicator´s Network) zahŕňa hovorcu OLAFu a hovorcov, resp. pracovníkov kompetentných orgánov v členských a kandidátskych krajinách, ktorí sú zodpovední za vzťahy voči verejnosti (public relations).

Ide o národné inštitúcie, s ktorými OLAF spolupracuje v rámci svojich administratívnych vyšetrovaní. Hlavným poslaním OAFCN je posilňovanie spolupráce v boji proti podvodom a nezrovnalostiam, ktoré majú dopad na finančné záujmy EÚ.

Slovenskú republiku zastupujú v OAFCN nasledovné národné kompetentné orgány:

  • Kriminálny úrad Finančnej správy SR
  • Generálna prokuratúra SR
  • odbor Národný úrad pre OLAF, sekcia kontroly Úradu vlády SR

Spolupráca medzi členmi OAFCN sa realizuje formou bežných komunikačných tokov a výmenou informácií:

  • zasielaním tlačových správ a vyhlásení
  • zasielaním relevantných informácií o prípadoch podvodov, resp. nezrovnalostí, ktoré majú cezhraničný význam alebo svojou povahou môžu byť užitočné pre ostatných členov OAFCN
  • účasťou na pravidelných zasadnutiach OAFCN, ktoré predstavuje fórum pre výmenu informácií a skúseností
  • účasťou na školiacich aktivitách organizovaných OAFCN/OLAF alebo kompetentnými národnými orgánmi členských/kandidátskych krajín

Bližšie informácie o cieľoch siete OAFCN, o jej členoch, zasadnutiach, školiacich seminároch a ďalšie nájdete na stránke OLAFu, v časti venovanej sieti: http://ec.europa.eu/anti_fraud/media-corner/anti-fraud-comunicators-network/index_en.htm.

Člen siete komunikátorov za Úrad vlády SR: Sekcia kontroly Úradu vlády SR, odbor Národný úrad pre OLAF 


OAFCN člen/OAFCN member: Unit National office for OLAF

Address:
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 71 Bratislava
Slovak Republic

Phone: +421 2 20925 562 - secretary
Email: afcossr@vlada.gov.sk   
Website: www.olaf.vlada.gov.sk


 

8184