Odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF

Na účely plnenia záväzkov vyplývajúcich z článku 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie vláda SR funkciou koordinačného úradu boja proti podvodom poverila Odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (ďalej len "OCKÚ OLAF"), ktorý je organizačným útvarom Sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády SR.

Úlohou OCKÚ OLAF je koordinovať legislatívne, administratívne a operatívne činnosti s cieľom zabezpečiť ochranu finančných záujmov EÚ a za týmto účelom úzko spolupracovať s orgánmi a inštitúciami SR zapojenými do systému tejto ochrany – siete AFCOS (sieťoví partneri).
 
Svoju činnosť OCKÚ OLAF  vykonáva v spolupráci s orgánmi a inštitúciami SR zodpovednými za riadenie, implementáciu, kontrolu a audit výdavkov rozpočtu EÚ, a na druhej strane za výber, kontrolu a audit finančných prostriedkov, ktoré predstavujú zdroj príjmov rozpočtu EÚ ako i s orgánmi a inštitúciami zodpovednými za konania o spätnom vymáhaní, ukladaní sankcií a postihovaní pôvodcov nezákonných činností súvisiacich s poškodzovaním finančných záujmov EÚ.

Partneri siete AFCOS spolupracujú aj v oblasti vzdelávania a školiacich aktivít, zameraných na boj proti podvodom.

Jednou z významných úloh OCKÚ OLAF  je prijímať, evidovať a monitorovať  všetky  zistené a odhalené porušenia pravidiel pri čerpaní finančných prostriedkov z fondov Európskej únie, ako aj podozrenia z ich porušovania (t.j. nezrovnalosti a podozrenia z nezrovnalostí); následne nezrovnalosti analyzovať a nahlasovať Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF) pri Európskej komisii.


Kontakt

Odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF

Adresa:
Nám. Slobody 1
813 70 Bratislava 1
Slovenská republika / Slovak Republic

Tel.: +421 2 20925 562 - sekretariát / Secretary
Fax: +421 2 572 95 530
E-mail: afcossr@vlada.gov.sk
16172