OAFCN

Sieť komunikátorov OLAFu (OAFCN – OLAF Anti-Fraud Communicator´s Network) zahŕňa hovorcu OLAFu a hovorcov, resp. pracovníkov kompetentných orgánov v členských a kandidátskych krajinách, ktorí sú zodpovední za vzťahy voči verejnosti (public relations).

Ide o národné inštitúcie, s ktorými OLAF spolupracuje v rámci svojich administratívnych vyšetrovaní. Hlavným poslaním OAFCN je posilňovanie spolupráce v boji proti podvodom a nezrovnalostiam, ktoré majú dopad na finančné záujmy EÚ.

Slovenskú republiku zastupujú v OAFCN nasledovné národné kompetentné orgány:

  • Kriminálny úrad Finančnej správy SR
  • Generálna prokuratúra SR
  • odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF, sekcia kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády SR

Spolupráca medzi členmi OAFCN sa realizuje formou bežných komunikačných tokov a výmenou informácií:

  • zasielaním tlačových správ a vyhlásení
  • zasielaním relevantných informácií o prípadoch podvodov, resp. nezrovnalostí, ktoré majú cezhraničný význam alebo svojou povahou môžu byť užitočné pre ostatných členov OAFCN
  • účasťou na pravidelných zasadnutiach OAFCN, ktoré predstavuje fórum pre výmenu informácií a skúseností
  • účasťou na školiacich aktivitách organizovaných OAFCN/OLAF alebo kompetentnými národnými orgánmi členských/kandidátskych krajín

Bližšie informácie o cieľoch siete OAFCN, o jej členoch, zasadnutiach, školiacich seminároch a ďalšie nájdete na stránke OLAFu, v časti venovanej sieti: http://ec.europa.eu/anti_fraud/media-corner/anti-fraud-comunicators-network/index_en.htm.

Člen siete komunikátorov za Úrad vlády SR: Sekcia kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády SR, odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF 


OAFCN člen / OAFCN member

Unit Central Contact Point for OLAF
 

Name: Prievalska Bartosova
Forename: Tatiana
Function: communication manager, OAFCN member

Address:
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 71 Bratislava
Slovak Republic

Phone: +421 2 20925 504
Fax: +421 2 572 95 530
Email: tatiana.prievalska@vlada.gov.sk
Website: www.olaf.government.gov.sk


29.9.2015 - V lete bolo zadržaných po celej Európe 125 miliónov cigariet za pomoci OLAF-u

Spoločná medzinárodná colná a policajná operácia organizovaná dánskou colnou správou pod názvom "Athena III"

Kampaň Európskej komisie v boji proti falšovaniu priemyselných tovarov  


 Colníci v Prahe odhalili najväčšiu zásielku heroínu od roku 1990

Odkaz na samotnú tlačovú správu Colnej správy Českej republiky zo dňa 4.3.2014: 
http://www.celnisprava.cz/cz/tiskove-zpravy/2014/Stranky/celnici-v-praze-odhalili-zasilku-182-kilogramu-heroinu.aspx
Členov komunikačnej siete OLAF – OAFCN o tom informoval vedúci oddelenia vzťahov k verejnosti a tlačový hovorca Generálneho riaditeľstva ciel (člen OAFCN) 
 

8184