Odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF

Na účely plnenia záväzkov vyplývajúcich z článku 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie vláda SR funkciou koordinačného úradu boja proti podvodom poverila Odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (ďalej len "OCKÚ OLAF"), ktorý je organizačným útvarom Sekcie kontroly Úradu vlády SR.

Úlohou OCKÚ OLAF je koordinovať legislatívne, administratívne a operatívne činnosti s cieľom zabezpečiť ochranu finančných záujmov EÚ a za týmto účelom úzko spolupracovať s orgánmi a inštitúciami SR zapojenými do systému tejto ochrany – siete AFCOS (sieťoví partneri).
 
Svoju činnosť OCKÚ OLAF vykonáva v spolupráci s orgánmi a inštitúciami SR zodpovednými za riadenie, implementáciu, kontrolu a audit výdavkov rozpočtu EÚ, a na druhej strane za výber, kontrolu a audit finančných prostriedkov, ktoré predstavujú zdroj príjmov rozpočtu EÚ ako i s orgánmi a inštitúciami zodpovednými za konania o spätnom vymáhaní, ukladaní sankcií a postihovaní pôvodcov nezákonných činností súvisiacich s poškodzovaním finančných záujmov EÚ.

Partneri siete AFCOS spolupracujú aj v oblasti vzdelávania a školiacich aktivít, zameraných na boj proti podvodom.

Jednou z významných úloh OCKÚ OLAF  je prijímať, evidovať a monitorovať  všetky  zistené a odhalené porušenia pravidiel pri čerpaní finančných prostriedkov z fondov Európskej únie, ako aj podozrenia z ich porušovania (t.j. nezrovnalosti a podozrenia z nezrovnalostí); následne nezrovnalosti analyzovať a nahlasovať Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF) pri Európskej komisii.


Kontakt

Odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF
Sekcia kontroly

 

Adresa:
Nám. Slobody 1
813 70 Bratislava 1
Slovenská republika 

Tel.: +421 2 20925 562 - sekretariát
E-mail: afcossr@vlada.gov.sk
16172