Odbor Národný úrad pre OLAF

Na účely plnenia záväzkov vyplývajúcich z článku 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike zabezpečuje a koordinuje v zmysle § 24 ods. 5 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Úrad vlády SR. V rámci Úradu vlády SR sú tieto úlohy delegované na sekciu kontroly, odbor Národný úrad pre OLAF (ONÚ OLAF), ktorý je kontaktným pracoviskom pre Európsky úrad boja proti podvodom.

Úlohou ONÚ OLAF je koordinovať legislatívne, administratívne a operatívne činnosti s cieľom zabezpečiť ochranu finančných záujmov EÚ a za týmto účelom úzko spolupracovať s orgánmi a inštitúciami SR zapojenými do systému tejto ochrany – siete AFCOS (sieťoví partneri).

Svoju činnosť ONÚ OLAF vykonáva v spolupráci s orgánmi a inštitúciami SR zodpovednými za riadenie, implementáciu, kontrolu a audit výdavkov rozpočtu EÚ, a na druhej strane za výber, kontrolu a audit finančných prostriedkov, ktoré predstavujú zdroj príjmov rozpočtu EÚ ako i s orgánmi a inštitúciami zodpovednými za konania o spätnom vymáhaní, ukladaní sankcií a postihovaní pôvodcov nezákonných činností súvisiacich s poškodzovaním finančných záujmov EÚ.

Partneri siete AFCOS spolupracujú aj v oblasti vzdelávania a školiacich aktivít, zameraných na boj proti podvodom.


Kontakt

Odbor Národný úrad pre OLAF
Sekcia kontroly

 

Adresa:
Nám. Slobody 1
813 70 Bratislava 1
Slovenská republika 

Tel.: +421 2 20925 562 - sekretariát
E-mail: afcossr@vlada.gov.sk
16172