Odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF

Na účely plnenia záväzkov vyplývajúcich z článku 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike zabezpečuje a koordinuje v zmysle § 24 ods. 4 zákona č.575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Úrad vlády SR. V rámci Úradu vlády SR sú tieto úlohy delegované na sekciu kontroly, odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF , ktorý je kontaktným pracoviskom pre Európsky úrad boja proti podvodom.

Úlohou OCKÚ OLAF je koordinovať legislatívne, administratívne a operatívne činnosti s cieľom zabezpečiť ochranu finančných záujmov EÚ a za týmto účelom úzko spolupracovať s orgánmi a inštitúciami SR zapojenými do systému tejto ochrany – siete AFCOS (sieťoví partneri).

Svoju činnosť OCKÚ OLAF vykonáva v spolupráci s orgánmi a inštitúciami SR zodpovednými za riadenie, implementáciu, kontrolu a audit výdavkov rozpočtu EÚ, a na druhej strane za výber, kontrolu a audit finančných prostriedkov, ktoré predstavujú zdroj príjmov rozpočtu EÚ ako i s orgánmi a inštitúciami zodpovednými za konania o spätnom vymáhaní, ukladaní sankcií a postihovaní pôvodcov nezákonných činností súvisiacich s poškodzovaním finančných záujmov EÚ.

Partneri siete AFCOS spolupracujú aj v oblasti vzdelávania a školiacich aktivít, zameraných na boj proti podvodom.


Kontakt

Odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF
Sekcia kontroly

 

Adresa:
Nám. Slobody 1
813 70 Bratislava 1
Slovenská republika 

Tel.: +421 2 20925 562 - sekretariát
E-mail: afcossr@vlada.gov.sk
16172