Všeobecná právna úprava ochrany finančných záujmov EÚ

  • Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európkych spoločenstiev
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 250/2014 z 26. februára 2014, ktorým sa ustanovuje program na podporu činností v oblasti ochrany finančných záujmov Európskej únie (program Hercule III) a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 804/2014/ES
  • Smernica EP a Rady (EÚ) 2017/1371 z 05. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (platná a transponovaná do slovenskej legislatívy od júla 2019) – tzv. PIF smernica
 
8209
26808