Strategické dokumenty


Uznesenia vlády SR
 
 
Hlavné dokumenty

Národná stratégia ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike

Národná stratégia ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike je strategický dokument schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č.18 zo 7. januára 2015, verzia 2. Jej posledná verzia je účinná od 04. 06. 2019.
Cieľom Národnej stratégie je zabezpečiť plnenie povinností, ktoré Slovenskej republike (ďalej len „SR“) vyplývajú z článku 325 Zmluvy o fungovaní EÚ, a to prijímanie potrebných opatrení s cieľom zabezpečiť finančným záujmom Európskej únie rovnako dôslednú ochranu, akú SR poskytuje svojim vlastným finančným záujmom.
 
Manuál nahlasovania nezrovnalostí, verzia 7.0

Cieľom manuálu je koordinovať spoluprácu orgánov Slovenskej republiky zapojených do ochrany finančných záujmov EÚ ako partnerov siete AFCOS a ďalších subjektov pri nahlasovacej povinnosti súvisiacej s vyhľadávaním, odhaľovaním a identifikovaním nezrovnalostí, ako aj podozrení z nezrovnalostí, ktoré vznikli porušením právnych predpisov EÚ a právnych predpisov Slovenskej republiky.
 
Manuál spolupráce partnerov siete AFCOS

Cieľom manuálu je poskytnúť prehľad o kľúčových činnostiach vykonávaných odborom Národný úrad pre OLAF pri koordinácii ochrany finančných záujmov EÚ v SR a vymedziť oblasti a pravidlá spolupráce sieťových partnerov AFCOS.
Manuál sa zameriava na vzťahy a činnosti partnerov siete AFCOS v SR v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ. Sústreďuje sa na tieto činnosti a oblasti:
  • stanovenie všeobecných pravidiel pre koordináciu, spoluprácu a komunikáciu sieťových partnerov,
  • koordinácia kontrol, auditov a ďalších činností zameraných na ochranu finančných záujmov EÚ v SR,
  • spolupráca pri poskytovaní podpory pri externých vyšetrovaniach vykonávaných zamestnancami úradu OLAF v SR.
Akčný plán k Národnej stratégii ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike

Akčný plán k Národnej stratégii ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike (ďalej len „Akčný plán“) obsahuje konkrétne úlohy, priradené zodpovednosti za plnenie týchto úloh a stanovené termíny ich plnenia. Úlohy stanovené v Akčnom pláne odrážajú ciele stanovené v Národnej stratégii ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike.
 
Na plnení úloh Akčného plánu sa podieľa Úrad vlády SR prostredníctvom odboru Národný úrad pre OLAF (ďalej len „ONÚ OLAF“), ktorý je organizačnou zložkou sekcie kontroly, Riadiaci výbor pre ochranu finančných záujmov EÚ v SR (ďalej „Riadiaci výbor“), jeho pracovné skupiny a partneri siete AFCOS.
 
Plnenie úloh Akčného plánu vyhodnocujú partneri siete AFCOS raz ročne, a to k 31. januáru kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku za ktorý sa odpočet vyhotovuje a predkladajú ho ONÚ OLAF. Odpočet Akčného plánu následne schvaľuje Riadiaci výbor.
 
Komunikačný plán k ochrane finančných záujmov EÚ v SR

Komunikačný plán k ochrane finančných záujmov EÚ v SR je jeden z nástrojov siete AFCOS na zabezpečenie zvyšovania povedomia o ochrane finančných záujmov EÚ a činnosti ÚV SR v tejto oblasti, ktorý sa realizuje prostredníctvom komunikačných aktivít, a to najmä tlačových vyhlásení, školiacich aktivít, vydávania informačných materiálov a spravovania webového sídla.
V programovom období 2014-2020 je cieľom Komunikačného plánu naďalej zvyšovať povedomie a zabezpečovať publicitu a informovanie o problematike ochrany finančných záujmov EÚ v SR formou konkrétnych komunikačných aktivít s konkrétnymi ukazovateľmi výsledku, vrátane ich vyhodnocovania na ročnej báze.


Usmernenie k riadeniu prístupových práv do databázy Systému včasného odhaľovania rizika a vylúčenia (EDES) v podmienkach SR
 
Usmernenie upravuje spôsob spravovania prístupových práv do databázy Systému včasného odhaľovania rizika a vylúčenia (ďalej len „EDES databáza“) pre používateľov na riadiacich orgánoch, sprostredkovateľských orgánoch, Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI), Najvyššom kontrolnom úrade SR, Úrade vládneho auditu a Pôdohospodárskej platobnej agentúre, Ministerstve financií SR a Protimonopolnom úrade SR. Usmernenie sa vydáva s cieľom zabezpečiť v podmienkach SR plnenie ustanovení čl. 142 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012. Usmernenie je určené pre administrátorov užívateľských prístupov a pre používateľov EDES databázy na príslušných orgánoch.


Archív dokumentov
26798

Dátum poslednej aktualizácie: 05.08.2021