OLAF

OLAF (skr. z franc. Office européen de lutte antifraude) je Európsky úrad pre boj proti podvodom, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní.  

Pravidelne a úzko spolupracuje s príslušnými orgánmi členských štátov na účely koordinácie ich činností. OLAF pomáha členským štátom pri ich aktivitách v boji proti podvodom poskytovaním potrebnej pomoci a technického know-how.

Prispieva k vypracovávaniu politiky Európskej únie pre boj proti podvodom a podniká nevyhnutné kroky na posilnenie príslušných právnych predpisov.

Úrad OLAF je súčasťou Európskej komisie, pričom z hľadiska vykonávania svojich vyšetrovacích funkcií je nezávislým úradom, ktorý je poverený vykonávať právomoci Komisie pri posilňovaní ochrany finančných záujmov EÚ.

Úrad OLAF vykonáva vyšetrovacie právomoci delegované na Komisiu prostredníctvom príslušných aktov Únie a príslušných dohôd o spolupráci a vzájomnej pomoci uzavretých Úniou s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami. Oprávnenie vykonávať vyšetrovanie má úrad OLAF na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (ďalej len „nariadenie č. 883/2013“) a nariadenia Rady (Euratom, ES) č. 2185/1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi.

Úrad OLAF v zmysle článku 3 ods. 1 nariadenia č. 883/2013 uplatňuje právomoc prenesenú na Komisiu nariadením (Euratom, ES) č. 2185/96 vykonávať kontroly a inšpekcie na mieste v členských štátoch a v súlade s platnými dohodami o spolupráci a vzájomnej pomoci, ako aj v súlade so všetkými inými platnými právnymi nástrojmi, v tretích krajinách a na pôde medzinárodných organizácií. V rámci svojich vyšetrovacích funkcií vykonáva úrad OLAF kontroly a inšpekcie podľa článku 9 ods. 1 nariadenia (ES, Euratom) č. 2988/95 a podľa predpisov pre jednotlivé odvetvia uvedených v článku 9 ods. 2 uvedeného nariadenia v členských štátoch a v súlade s platnými dohodami o spolupráci a vzájomnej pomoci, ako aj v súlade so všetkými inými platnými právnymi nástrojmi, v tretích krajinách a na pôde medzinárodných organizácií. Členský štát je povinný poskytovať mu pomoc a podporu.

Úrad vlády SR prostredníctvom ONÚ OLAF poskytuje OLAF-u potrebnú súčinnosť v zmysle relevantných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä v zmysle  zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších právnych predpisov, zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších právnych predpisov a zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.

Oficiálna webstránka OLAFu: https://ec.europa.eu/anti-fraud/home_sk

Najnovšie propagačné videá o OLAFe na webovej stránke EK a na You tube

8186