OLAF

Európska komisia zriadila za účelom zvýšenia účinnosti boja proti podvodom s finančnými prostriedkami Európskej únie (EÚ) svojím rozhodnutím č. 1999/352/ES z 28. apríla 1999 Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) so sídlom v Bruseli.

„OLAF“ je skratka pochádzajúca z francúzskeho názvu pre Európsky úrad pre boj proti podvodom: „Office européen de lutte anti-fraude“. OLAF je nezávislý úrad zodpovedný za vykonávanie vyšetrovaní podvodov, korupcie a iných nezákonných činností, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií.

Poslaním OLAF-u je chrániť finančné záujmy Európskej únie a bojovať proti podvodom, korupcii a akejkoľvek ďalšej nelegálnej činnosti vrátane závažných priestupkov v rámci európskych inštitúcií, súvisiacich s čerpaním finančných prostriedkov EÚ, ktoré majú finančný dosah. Inými slovami, OLAF chráni peniaze európskych daňovníkov tým, že zabezpečuje, aby sa s finančnými prostriedkami EÚ riadne hospodárilo, aby EÚ neprichádzala o príjmy a aby sa európski úradníci správali podľa príslušných pravidiel.

Nie je v kompetencii OLAF-u bojovať proti podvodom, ktoré sa netýkajú rozpočtu Európskej únie. Vo veciach, ktorými sa zaoberá, musí ísť o finančné prostriedky EÚ. To isté platí pre boj proti korupcii: OLAF môže vyšetrovať iba prípady, do ktorých sú zapojení zamestnanci EÚ.

COCOLAF je poradný výbor Komisie pre koordináciu boja proti podvodom a predstavuje fórum pre výmenu informácií o všeobecných otázkach, týkajúcich sa ochrany finančných záujmov EÚ medzi dotknutými hlavnými partnermi v členských štátoch a EK; vydáva usmernenia pre národné inštitúcie týkajúce sa podvodov a ostatných protiprávnych konaní, ktoré poškodzujú finančné záujmy EÚ.

 

Oficiálna webstránka OLAFu: http://ec.europa.eu/anti_fraud/

Najnovšie propagačné videá o OLAFe na You tube


 

8186