Legislatíva

Medzinárodné dohody
  • Zmluva o Európskej únii, 1993 – konsolidované znenie
  • Rámcová dohoda medzi EÚ a vládou SR - Európska dohoda o pridružení uzatvorená medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na strane druhej podpísaná dňa 4. 10. 1993. Dohoda nadobudla platnosť 1. februára 1995. Všeobecnú záväznosť nadobudla uverejnením v Zbierke zákonov SR 10. júna 1997 vo forme Oznámenia MZV SR č. 158/1997 Z. z.
  • Rámcová dohoda medzi EÚ a vládou SR - Rámcová zmluva medzi Európskou komisiou a vládou Slovenskej republiky o úprave podmienok pre technický, legislatívny a administratívny rámec, na ktorého základe budú vykonávané opatrenia súvisiace s financovaním programov pomoci v SR, podpísaná dňa 10. mája 1994
  • Zmluva o pristúpení SR k EÚ podpísaná dňa 16. apríla 2003
  • Zmluva o fungovaní Európskej únie (pôvodne Zmluva o založení Európskeho spoločenstva, 1993) – konsolidované znenie
 
26793