Generálny riaditeľ OLAF-u na Úrade vlády SR o vzájomnej spolupráci v oblasti boja proti podvodom a korupcii

14.03.2014

Bratislava, 14.3.2014 - V dňoch 13. - 14. marca 2014 navštívil po prvý raz Slovenskú republiku generálny riaditeľ Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) pán Giovanni Kessler. Jeho návštevu organizovalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.

Po včerajšej účasti na seminári v Bratislave na tému: „Opatrenia proti podvodom a korupcii v európskych štrukturálnych a investičných fondoch“ sa G. Kessler dnes v dopoludňajších hodinách stretol na Úrade vlády SR s vedúcim Úradu vlády SR Igorom Federičom a zástupcami Sekcie kontroly a boja proti korupcii a odboru Centrálny kontaktný útvar pre OLAF.
Témami rozhovorov bola činnosť slovenského AFCOSu (Anti-Fraud Coordination Service), a to najmä v oblasti spolupráce medzi úradom OLAF a AFCOS vrátane implementácie nového nariadenia č. 883/2013 o vyšetrovaniach úradu OLAF, ďalej v oblasti legislatívnych iniciatív v súvislosti s programom Hercule III na podporu aktivít zameraných na ochranu finančných záujmov EÚ. Hostia rokovali aj o iniciatíve založenia Európskej prokuratúry (EPPO).
G.Kessler počas svojej návštevy zdôraznil dôležitosť AFCOSu pre spoluprácu s OLAFom. Ocenil aktívnu účasť zástupcov slovenského AFCOSu na rokovaniach Poradného výboru úradu OLAF na koordináciu boja proti podvodom (COCOLAF) a ostatných spoločných aktivitách úradu OLAF. Vedúci úradu vlády SR I. Federič vyzdvihol nezávislé postavenie AFCOSu v Slovenskej republike.
Generálny riaditeľ sekcie kontroly a boja proti korupcii M. Ježo informoval pána Kesslera o činnostiach slovenského AFCOSu. Informoval tiež o perspektívach činnosti odboru Centrálny kontaktný útvar pre OLAF v novom programovom období, najmä snahu o zvýšenie počtu kontrolných akcií a povedomia verejnosti o boji proti podvodom a korupcii.
Súčasne generálny riaditeľ sekcie kontroly a boja proti korupcii informoval G.Kesslera aj o aktivitách Úradu vlady Slovenskej republiky v boji proti korupcii.
V snahe o zvyšovanie povedomia o ochrane finančných záujmov Európskej únie v SR sa v roku 2013 úrad vlády zameriaval aj na vzdelávacie aktivity. Sekcia kontroly a boja proti korupcii zrealizovala 16 seminárov so zameraním na boj proti podvodom pri čerpaní finančných prostriedkov EÚ a boja proti korupcii. V rámci týchto seminárov bolo vyškolených celkom 829 zamestnancov verejnej správy podieľajúcich sa na implementačnom a kontrolnom systéme štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, poľnohospodárskych fondov a tradičných vlastných zdrojov. Lektormi seminárov a školení boli členovia lektorského zboru úradu vlády, zamestnanci Národnej kriminálnej agentúry Prezídia policajného zboru SR, Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR, Ministerstva spravodlivosti SR, Ministerstva financií SR, Finančnej správy SR, Pôdohospodárskej platobnej agentúry, Úradu pre verejné obstarávanie a Úradu vlády SR.
Účastníci stretnutia ďalej diskutovali o podrobnostiach v súvislosti s nahlasovaním nezrovnalostí a podozrení z podvodov, o možnostiach spolupráce v oblasti vyšetrovaní úradu OLAF iniciovaných Slovenskou republikou.

Okrem stretnutia so zástupcami Úradu vlády SR sa pán Giovanni Kessler v dňoch 13. a 14. marca 2014 zúčastnil rokovaní s podpredsedom vlády SR pre investície, generálnym prokurátorom, ministrom spravodlivosti, ministrom financií a ministrom vnútra Slovenskej republiky.

Centrálny    kontaktný   útvar pre     OLAF
http://www.olaf.vlada.gov.sk/
Sekcia         kontroly      a boja                   proti   korupcii
http://bojprotikorupcii.vlada.gov.sk/
Úrad  vlády SR
www.vlada.gov.sk
 
Tlačová správa bola vydaná aj na hlavnej stránke Úradu vlády SR:
http://www.vlada.gov.sk/14589/giovanni-kessler-na-urade-vlady-o-vzajomnej-spolupraci-v-oblasti-boja-proti-podvodom-a-korupcii/

Tlačovú správu o seminári v Bratislave o opatreniach proti podvodom a korupcii v európskych štrukturálnych a investičných fondoch vydala aj Európska komisia na webovej stránke Komisie venujúcej sa Regionálej politike:
tu http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?LAN=SK&id=1328&lang=sk
 
   vydal   

 
Giovanni Kessler na úrade vlády o vzájomnej spolupráci v oblasti boja proti podvodom a korupcii

Späť na fotogalériu