GAF

Pracovná skupina pre boj proti podvodom (GAF) Rady EÚ zodpovedá za záležitosti týkajúce sa boja proti podvodom a ostatným protiprávnym činnostiam poškodzujúcim finančné záujmy EÚ (ďalej len: „OFZ EÚ“), bojom proti podvodom a inej nezákonnej činnosti poškodzujúcej tieto záujmy.
 
Členské štáty sa zaoberajú otázkami týkajúcimi sa nových právnych a iných predpisov o boji proti podvodom, aktivít a riadenia úradu OLAF a činnosti Dozorného výboru pre OLAF, ako aj správami o ochrane finančných záujmov Únie. Dokumenty tejto pracovnej skupiny predstavujú rámec pre činnosť ONÚ OLAF.


Rok 2018

V roku 2018 sa celkovo uskutočnilo 7 zasadnutí GAF-u, na ktorých boli riešené najmä nasledovné legislatívne a ďalšie materiály:
 • návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013/stranky-uvsr/, o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), pokiaľ ide o spoluprácu s Európskou prokuratúrou a účinnosť vyšetrovaní úradu OLAF (pozn. diskusie pokračujú aj v roku 2019);
 • Správa Komisie týkajúca sa hodnotenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 250/2014, ktorým sa ustanovuje program na podporu činností v oblasti ochrany finančných záujmov Európskej únie (program Hercule III) v polovici obdobia;
 • návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program EÚ pre boj proti podvodom;
 • Oznámenie Komisie týkajúce sa hodnotenia výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu eura proti falšovaniu (program „Pericles 2020“) v polovici obdobia;
 • návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje výmenný, pomocný a školiaci program na ochranu eura proti falšovaniu na obdobie rokov 2021 – 2027 („program Pericles IV“);
 • 29. Výročná správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o ochrane finančných záujmov Európskej únie a boji proti podvodom za rok 2017;
 • Výročná správa OLAF-u za rok 2018;
 • Správa o činnosti Dozorného výboru OLAF za rok 2017;
 • Prerokovanie osobitnej správy Európskeho dvora audítorov (EDA), týkajúcej sa rizík podvodov;

Rok 2019
 
V roku 2019 sa uskutočnilo 9 zasadnutí GAF-u, na ktorých boli riešené najmä nasledovné legislatívne a ďalšie materiály:
 • revízia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), pokiaľ ide o spoluprácu s Európskou prokuratúrou a účinnosť vyšetrovaní úradu OLAF,
 • návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program EÚ pre boj proti podvodom,
 • návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje výmenný, pomocný a školiaci program na ochranu eura proti falšovaniu na obdobie rokov 2021 – 2027 („program Pericles IV“) a návrh nariadenia Rady o rozšírení uplatňovania nariadenia (EÚ) č. .../2018, ktorým sa stanovuje výmenný, pomocný a školiaci program na ochranu eura proti falšovaniu na obdobie rokov 2021 - 2027 (program „Pericles IV“), na nezúčastnené členské štáty,
 • osobitná správa Európskeho dvora audítorov č. 1/2019: Boj proti podvodom súvisiacim s výdavkami EÚ: potrebné opatrenia,
 • Stratégia Európskej komisie pre boj proti podvodom (CAFS),
 • Výročná správa OLAF za rok 2018,
 • Správa o činnosti Dozorného výboru OLAF za rok 2018,
 • Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade: 30. výročná správa o ochrane finančných záujmov Európskej únie – boj proti podvodom – 2018 (PIF správa),
 • Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní a výsledkoch programu Pericles 2020 na ochranu eura proti falšovaniu v roku 2018,
 • príprava Medziinštitucionálnej výmeny názorov (11. 12. 2019),
 • priority vyšetrovacej politiky OLAF-u pre rok 2020


/stranky-uvsr/Celkovým cieľom návrhu je posilniť ochranu finančných záujmov Únie prostredníctvom prispôsobenia činnosti úradu OLAF zriadeniu Európskej prokuratúry, posilnením účinnosti vyšetrovacej funkcie úradu OLAF, objasnením a zjednodušením vybraných ustanovení nariadenia č. 883/2013.

Rok 2020
 
V roku 2020 sa uskutočnilo 7 zasadnutí GAF-u, na ktorých boli riešené najmä nasledovné legislatívne a ďalšie materiály:
 
 • revízia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), pokiaľ ide o spoluprácu s Európskou prokuratúrou a účinnosť vyšetrovaní úradu OLAF,
 • návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program EÚ pre boj proti podvodom,
 • návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje výmenný, pomocný a školiaci program na ochranu eura proti falšovaniu na obdobie rokov 2021 – 2027 („program Pericles IV“) a návrh nariadenia Rady o rozšírení uplatňovania nariadenia (EÚ) č. .../2018, ktorým sa stanovuje výmenný, pomocný a školiaci program na ochranu eura proti falšovaniu na obdobie rokov 2021 - 2027 (program „Pericles IV“), na nezúčastnené členské štáty,
 • Výročná správa OLAF za rok 2019,
 • Správa o činnosti Dozorného výboru OLAF za rok 2019,
 • Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade: 31. výročná správa o ochrane finančných záujmov Európskej únie – boj proti podvodom – 2019 (PIF správa),
 • Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní a výsledkoch programu Pericles 2020 na ochranu eura proti falšovaniu v roku 2019,
 • príprava Medziinštitucionálnej výmeny názorov (01.12.2020)

Rok 2021

V roku 2021 sa doposiaľ uskutočnilo 5 zasadnutí GAF-u, na ktorých boli riešené najmä nasledovné legislatívne a ďalšie materiály:
 • revidované nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) – implementácia článku 7 ods. 3a;
 • návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje výmenný, pomocný a školiaci program na ochranu eura proti falšovaniu na obdobie rokov 2021 – 2027 („program Pericles IV“) a návrh nariadenia Rady o rozšírení uplatňovania nariadenia (EÚ) č. .../2018, ktorým sa stanovuje výmenný, pomocný a školiaci program na ochranu eura proti falšovaniu na obdobie rokov 2021 – 2027 (program „Pericles IV“), na nezúčastnené členské štáty;
 • návrh dohody o spolupráci medzi úradom OLAF a Európskou prokuratúrou;
 • Výročná správa OLAF za rok 2020;
 • Správa o činnosti Dozorného výboru OLAF za rok 2020;
 • vymenovanie členov Dozorného výboru úradu OLAF – návrh výzvy na vyjadrenie záujmu;
 • Stanovisko Dozorného výboru OLAF č. 1/2021: Odporúčania úradu OLAF, ku ktorým neboli prijaté opatrenia zo strany príslušných národných orgánov;
 • Program Únie pre boj proti podvodom – pracovný program na rok 2021 a výzvy na predkladanie návrhov na rok 2021
 
 
26797