GAF

Pracovná skupina pre boj proti podvodom (GAF) Rady EÚ zodpovedá za záležitosti týkajúce sa boja proti podvodom a ostatným protiprávnym činnostiam poškodzujúcim finančné záujmy EÚ (ďalej len: „OFZ EÚ“), bojom proti podvodom a inej nezákonnej činnosti poškodzujúcej tieto záujmy.
 
Členské štáty sa zaoberajú otázkami týkajúcimi sa nových právnych a iných predpisov o boji proti podvodom, aktivít a riadenia úradu OLAF a činnosti Dozorného výboru pre OLAF, ako aj správami o ochrane finančných záujmov Únie. Dokumenty tejto pracovnej skupiny predstavujú rámec pre činnosť OCKÚ OLAF.
V roku 2018 sa celkovo uskutočnilo 7 zasadnutí GAF-u, na ktorých boli riešené najmä nasledovné legislatívne a ďalšie materiály:
 • návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013/stranky-uvsr/, o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), pokiaľ ide o spoluprácu s Európskou prokuratúrou a účinnosť vyšetrovaní úradu OLAF (pozn. diskusie pokračujú aj v roku 2019);
 • Správa Komisie týkajúca sa hodnotenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 250/2014, ktorým sa ustanovuje program na podporu činností v oblasti ochrany finančných záujmov Európskej únie (program Hercule III) v polovici obdobia;
 • návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program EÚ pre boj proti podvodom;
 • Oznámenie Komisie týkajúce sa hodnotenia výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu eura proti falšovaniu (program „Pericles 2020“) v polovici obdobia;
 • návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje výmenný, pomocný a školiaci program na ochranu eura proti falšovaniu na obdobie rokov 2021 – 2027 („program Pericles IV“);
 • 29. Výročná správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o ochrane finančných záujmov Európskej únie a boji proti podvodom za rok 2017;
 • Výročná správa OLAF-u za rok 2018;
 • Správa o činnosti Dozorného výboru OLAF za rok 2017;
 • Prerokovanie osobitnej správy Európskeho dvora audítorov (EDA), týkajúcej sa rizík podvodov;
 
V roku 2019 sa konalo doposiaľ 6 zasadnutí GAF-u. Prioritami pre GAF v prvom polroku 2019 bolo:
 • pokračovanie diskusií k zneniu návrhu nariadenia, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) (COM(2018) 338 final) – ide o revidované kompromisné návrhy, vrátane diskusie o pozmeňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu;
 • prerokovanie Osobitnej správy Európskeho dvora audítorov č. 1/2019: Boj proti podvodom súvisiacim s výdavkami EÚ: potrebné opatrenia, kde RO PRES pripraví návrh záverov Rady EÚ;
 • príprava návrhu programu Medziinštitucionálnej výmeny názorov;
 • prerokovanie Výročnej správy OLAF-u za rok 2018 a Správy o činnosti Dozorného výboru OLAF za rok 2018;
 • návrhy nariadení týkajúce sa programu EÚ pre boj proti podvodom (COM(2018) 386 final) a výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu eura proti falšovaniu na obdobie rokov 2021 – 2027 („program Pericles IV“) (COM(2018) 369 final, COM(2018) 371 final)

/stranky-uvsr/Celkovým cieľom návrhu je posilniť ochranu finančných záujmov Únie prostredníctvom prispôsobenia činnosti úradu OLAF zriadeniu Európskej prokuratúry, posilnením účinnosti vyšetrovacej funkcie úradu OLAF, objasnením a zjednodušením vybraných ustanovení nariadenia č. 883/2013.
26797