Zrealizované školiace aktivity

Školenia zamerané na témy ochrany finančných záujmov EÚ: 

 


Školenia pre NAKA


Rok 2015

V zmysle Memoranda o spolupráci podpísanom medzi Sekciou kontroly a prevencie korupcie ÚV SR a Národnou kriminálnou agentúrou (NAKA)  a v súlade s Akčným plánom Národnej stratégie na rok 2015 a 2016 schválenej vládou SR dňa 7.1.2015 uznesením č. 18/2015, úloha číslo 4 z časti „ Vyšetrovanie a stíhanie podvodov“ sa uskutočnili v mesiacoch marec, apríl a máj 2015 školenia pre vyšetrovateľov NAKA s názvom:
 
„Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a ochrana finančných záujmov EÚ v SR“
 
Školenia prebiehali vo všetkých expozitúrach NAKA, a to  expozitúra Východ Košice 30.3.2015, expozitúra Západ Nitra 17.4.2015, expozitúra Bratislava 22.4.2015 a expozitúra Stred Banská Bystrica 14.5.2015. Celkovo sa školenia  zúčastnilo 70 vyšetrovateľov.
 
Školenie organizačne a programovo zabezpečoval Odbor centrálny kontaktný útvar pre OLAF, sekcie kontroly a prevencie korupcie v spolupráci so sekciou  Centrálny koordinačný orgán (SCKO), odborom informovanosti a publicity.  Školenie sa uskutočnilo v priestoroch NAKA v jednotlivých mestách a zúčastnili sa ho  všetci vyšetrovatelia, ktorí sa zaoberajú problematikou ochrany finančných záujmov EÚ v SR  a bojom proti podvodom.
 
Lektormi školenia boli za Odbor centrálny kontaktný útvar pre OLAF p. Mária Hasíková, za SCKO p. Mária Hrdá, za Ministerstvo financií  SR p. Ľubomír Šidelský, p. Branislav Hudec, p. Pavol Roba a p. Erika Štechová.
 
Cieľom školení bolo poskytnúť základné informácie o najdôležitejších dokumentoch upravujúcich riadenie a finančné riadenie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na národnej úrovni o subjektoch zapojených do riadenia týchto fondov a ich najdôležitejších povinnostiach z pohľadu riadenia a finančného riadenia, o  pravidlách financovania zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, o postupoch vysporiadania finančných vzťahov a nezrovnalosti a prepojenie teoretickej časti s praktickými prípadmi. Ďalšou témou bola ochrana finančných záujmov EÚ v SR, systém ochrany finančných záujmov, Národná stratégia ochrany finančných záujmov EÚ, úlohy koordinačného útvaru pre boj proti podvodom (AFCOS),  spolupráca s Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), externé administratívne vyšetrovanie OLAF-u v SR, praktické príklady zistení úradu OLAF a indikátory podvodov z pohľadu Európskych inštitúcií.  
 

Rok 2016
 
„Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov platný v programovom období 2014 -2020

Školenia prebiehali v Košiciach 5.10.2016, Banskej Bystrici 12.10.2016 a v Bratislave 14.10.2016 pre Bratislavu a Nitru.

Celkovo sa školenia  zúčastnilo 58 vyšetrovateľov.

Školenie organizačne a programovo zabezpečoval  Odbor centrálny kontaktný útvar pre OLAF, sekcie kontroly a prevencie korupcie v spolupráci s lektormi Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu a lektormi OCKÚ OLAF.  Školenie sa uskutočnilo v priestoroch úradu vlády, v jednotlivých mestách a  zúčastnili sa ho všetci vyšetrovatelia, ktorí sa zaoberajú problematikou ochrany finančných záujmov EÚ v SR  a bojom proti podvodom.
 
Lektormi školenia boli za Odbor centrálny kontaktný útvar pre OLAF p. Andrej Fatyka a Branislav Hudec  a p. Erika Gombosová z Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu.

Cieľom školenia bolo poskytnúť základnú informovanosť o fondoch EÚ a  Systéme riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, subjektoch zapojených do riadenia a kontroly EŠIF, kontroly projektov, kontroly verejného obstarávania, nedostatkoch vo verejnom obstarávaní a o vybraných častiach oprávnenosti výdavkov v programovom období 2014-2020.
 
Obsahom  školenia bolo poskytnúť základné informácie o Centrálnom koordinačnom orgáne („CKO“),   o  základných  dokumentoch vydávané CKO, o nariadení  vlády Slovenskej republiky ktorým sa ustanovuje systém uplatňovania niektorých právomocí ÚPPVII, o systéme riadenia EŠIF, o metodických pokynoch a metodických výkladoch (prioritné zameranie na MP CKO k oprávnenosti výdavkov).
 
V druhej časti  bola informácia  o kontrole verejného obstarávania financovaného z fondov o popise jednotlivých typov kontroly: ex-ante kontrola (pred vyhlásení verejného obstarávania a pred podpisom zmluvy), ex-post kontrola (po podpise zmluvy), o spolupráci s Úradom pre verejné obstarávanie, Protimonopolným úradom a orgánmi činnými v trestnom konaní pri kontrole eurofondového verejného obstarávania, o najčastejších  nedostatkov identifikovaných  pri výkone kontroly verejného obstarávania financovaného z fondov EÚ, zistenia národných kontrolných orgánov,zistenia z auditov Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, následky závažných zistení za oblasť verejného obstarávania o pravidlá na určovanie finančných opráv za nedostatky vo verejnom obstarávaní a o konflikte záujmov vo verejnom obstarávaní.  
 
Ďalšou témou bola ochrana finančných záujmov EÚ v SR, systém ochrany finančných záujmov,  Národná stratégia ochrany finančných záujmov EÚ, úlohy koordinačného útvaru pre boj proti podvodom (AFCOS),  spolupráca s Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), externé administratívne vyšetrovanie OLAF-u v SR, praktické príklady zistení úradu OLAF a indikátory podvodov z pohľadu Európskych inštitúcií.  
 
Z diskusie a reakcií účastníkov vyplynulo, že školenia splnili ich očakávania a v budúcom roku by uvítali informácie o systéme riadenia a finančného riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 -2020. 
  
26843