Zasadnutie Riadiaceho výboru pre ochranu finančných záujmov EÚ v SR

11.02.2013

Dňa 12. februára 2013 o 10:00 h sa v novej budove Úradu vlády SR na Námestí slobody 1 v miestnosti č. 004 uskutoční zasadnutie Riadiaceho výboru pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike (ďalej len „riadiaci výbor“) zloženého zo sieťových partnerov siete AFCOS, ktorého predsedom je generálny riaditeľ sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR.

Programom zasadnutia je schválenie manuálu nahlasovania nezrovnalostí, verzia 5.0, dotazníka k vykonávaniu článku 325 Zmluvy o fungovaní EÚ členskými štátmi v roku 2012, informácia o schválení plánu vzdelávania na rok 2013 v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ formou per rollam, informácia o schválení Odpočtu Akčného plánu k národnej stratégii ochrany finančných záujmov EÚ v SR za druhý polrok 2012 formou per rollam a schválenie dodatku a nového rokovacieho poriadku 2 pracovných skupín zriadených pod riadiacim výborom.