Zasadnutie pracovnej skupiny pre prevenciu podvodov v Bruseli

22.11.2016

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) informoval na svojej webovej stránke o pracovnom stretnutí pracovnej skupiny (PS) pre prevenciu podvodov – Fraud Prevention Group, ktoré sa konalo dňa 10. novembra 2016 v Bruseli. PS je zložená z odborníkov z členských štátov EÚ a útvarov Komisie.
 
Predmetom rokovaní bolo prerokovanie rozšírenia všeobecných usmernení k vypracovaniu národných stratégií boja proti podvodom v členských štátoch EÚ, v ktorých neboli doposiaľ prijaté.
 
Napríklad bolo navrhnuté rozšíriť ich zameranie okrem európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) aj na ostatné fondy, napr. fond pre poľnohospodárstvo, fondy pre oblasť vnútorných záležitostí a fond pre najodkázanejšie osoby a ďalšie.
 
Slovenská republika prijala Národnú stratégiu ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike ako jeden z prvých členských štátov ešte v roku 2007, pričom jej posledná aktualizácia sa uskutočnila v roku 2015. Slovensko sa takto aktuálne zaraďuje medzi 8 členských štátov (Bulharsko, Grécko, Francúzsko, Chorvátsko, Malta, Slovensko, Maďarsko a Taliansko), ktoré uvedenú stratégiu vo svojej krajine už dlhodobo implementujú.
 
Zdroj: webová stránka OLAF-u:

http://ec.europa.eu/anti-fraud//home_en
http://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/events_en
https://twitter.com/OLAFPress/status/796381776407044096