Základné informácie

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“) zriadila Európska komisia Systém včasného odhaľovania rizika a vylúčenia s cieľom chrániť finančné záujmy EÚ.
 
Účelom Systému včasného odhaľovania rizika a vylúčenia je:
 • včasné odhalenie hospodárskych subjektov, ktoré predstavujú riziko pre finančné záujmy Únie;            
 • vylúčenie hospodárskych subjektov, ktoré sa nachádzajú v niektorej zo situácií vyžadujúcich vylúčenie v zmysle článku 136 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách;
 • uloženie peňažnej sankcie príjemcovi finančných prostriedkov podľa článku 138 nariadenia o rozpočtových pravidlách.
Systém včasného odhaľovania rizika a vylúčenia sa uplatňuje na:
 • účastníkov a príjemcov finančných prostriedkov;
 • subjekty, ktorých spôsobilosti má záujemca či uchádzač v úmysle využiť, alebo subdodávateľov dodávateľa;
 • každú osobu alebo každý subjekt, ktoré prijímajú finančné prostriedky EÚ, ak sa rozpočet plní v rámci nepriameho riadenia;
 • každú osobu alebo každý subjekt, ktoré prijímajú finančné prostriedky Únie v rámci finančných nástrojov výnimočne implementovaných v rámci priameho riadenia;
 • účastníkov alebo príjemcov finančných prostriedkov, o ktorých subjekty, ktoré plnia rozpočet v rámci zdieľaného riadenia, poskytli informácie zaslané v súlade s pravidlami platnými v jednotlivých odvetviach, v súlade s článkom 142 ods. 2 písm. d) nariadenia o rozpočtových pravidlách;
 • sponzorov uvedených v článku 26 nariadenia o rozpočtových pravidlách.
Kritériá, resp. dôvody vylúčenia hospodárskeho subjektu z možnosti prijímať finančné prostriedky z rozpočtu Európskej únie sú uvedené v článku 136 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách a týkajú sa nasledovných situácií:
 • hospodársky subjekt je v konkurze, insolvenčnom konaní alebo likvidácii;
 • hospodársky subjekt porušuje svoje povinnosti týkajúce sa platenia daní a príspevkov na sociálne zabezpečenie;  
 • hospodársky subjekt sa dopustil závažného odborného pochybenia v zmysle článku 136 ods. 1 písm. c) nariadenia o rozpočtových pravidlách;
 • hospodársky subjekt sa dopustil ktoréhokoľvek z týchto skutkov: podvod, korupcia, účasť v zločineckej organizácii, pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu, trestné činy súvisiace s terorizmom alebo spojené s teroristickými aktivitami, využívanie detskej práce alebo iných foriem obchodovania s ľuďmi;
 • hospodársky subjekt  vykazuje závažné nedostatky pri dodržiavaní hlavných povinností v rámci plnenia zmluvy financovanej z rozpočtu Európskej únie;
 • hospodársky subjekt spôsobil nezrovnalosť v zmysle článku 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev;
 • hospodársky subjekt vytvoril alebo vytvára subjekt v inej jurisdikcii           s úmyslom obísť daňové, sociálne alebo akékoľvek iné právne povinnosti v jurisdikcii svojho sídla, ústredia alebo hlavného miesta podnikateľskej činnosti, čo bolo potvrdené konečným rozsudkom alebo konečným správnym rozhodnutím;
Informácie vymieňané v rámci predmetného systému sa sústreďujú v databáze, ktorú zriadila a prevádzkuje Európska komisia  – The Early Detection and Exclusion System (ďalej len „EDES databáza“). Údaje do EDES databázy vkladá zodpovedný povoľujúci úradník, pričom tento proces saspravuje v súlade s právom na súkromie a ostatnými právami ustanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, v zmysle ktorého je Európska komisia zároveň povinná poskytnúť na základe žiadosti informácie osobám alebo subjektom, ktoré podliehajú systému včasného odhaľovania rizika o údajoch uchovávaných v databáze. 27644