Základné definície a pojmy

AFCOS (Anti-fraud coordination service) je koordinačný útvar pre boj proti podvodom, ktorého úlohou je uľahčovať účinnú spoluprácu a výmenu informácií, vrátane informácií operatívnej povahy, s úradom OLAF. V Slovenskej republike funkciu tohto útvaru plní organizačná zložka Úradu vlády SR, a to sekcia kontroly a jej odbor Národný úrad pre OLAF. 

Akčný plán k Národnej stratégii je harmonogram úloh, ktorý slúži na zabezpečenie vykonávania Národnej stratégie ochrany finančných záujmov EÚ v SR. 

ARACHNE je IT nástroj na hĺbkovú analýzu údajov a bodovanie rizík, ktorý pomáha posilniť identifikáciu, prevenciu a odhaľovanie podvodov, rizikových operácií, projektov, prijímateľov, zmlúv, dodávateľov a zhotoviteľov. Pomáha určiť najrizikovejšie projekty a zvýšiť účinnosť kontrol výberu a riadenia projektu.

Boj proti podvodom je súčasť všeobecného úsilia boja proti organizovanému zločinu, pričom sa týka aj konkrétnych problémov boja proti nezákonným aktivitám poškodzujúcim finančné záujmy Únie. Opiera sa predovšetkým o článok 325 Zmluvy o fungovaní EÚ (ďalej aj "ZFEÚ"). Na úrovni EÚ je od júna 1999 orgánom povereným pre boj proti podvodom Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF). Na základe kapitoly 4 a 5 ZFEÚ majú kompetencie na boj proti podvodom aj Eurojust a Europol.

Európska prokuratúra je orgán EÚ, ktorý je zodpovedný za vyšetrovanie, trestné stíhanie  a podanie obžaloby na páchateľov a spolupáchateľov trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy EÚ, ktoré sú ustanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1371 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva a v nariadení Rady (EÚ) 2017/1939, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry. V tejto súvislosti Európska prokuratúra vedie vyšetrovania, vykonáva úkony trestného stíhania a vystupuje vo funkcii prokurátora na príslušných súdoch členských štátov až do konečného rozhodnutia vo veci.

Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) pozostávajú z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), Európskeho sociálneho fondu (ESF), Kohézneho fondu (KF), Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ENRF).

Finančné záujmy EÚ sú všetky príjmy, výdavky a aktíva, ktoré sú pokryté rozpočtami Únie, jej inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr zriadených v súlade so zmluvami, alebo rozpočty nimi priamo alebo nepriamo spravované a kontrolované, ktoré sú nadobudnuté prostredníctvom týchto rozpočtov alebo ktoré majú byť do týchto rozpočtov uhradené.

IMS (Irregularity management System) je webová aplikácia systému AFIS – elektronický systém, vyvinutý a poskytnutý Európskou komisiou na účely oznamovania nezrovnalostí Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF). Prostredníctvom tohto systému sú úradu OLAF zasielané hlásenia o nezrovnalostiach týkajúcich sa predvstupových fondov, štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu, Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, Európskeho poľnohospodárskeho a záručného fondu, Finančného nástroja na riadenie rybolovu, Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo, Európskeho námorného a rybárskeho fondu, Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondu pre vnútornú bezpečnosť a Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby.

ITMS (ITMS2014+) je centrálny informačný systém, ktorý slúži na evidenciu a následné spracovávanie, export a monitoring dát o programovaní, projektovom a finančnom riadení, kontrole a audite pre programové obdobia 2004 – 2006, 2007 –  2013 (ITMS II) a pre programové obdobie 2014 -– 2020 (ITMS2014+).

Kartel znamená dohodu alebo zosúladený postup dvoch alebo viacerých konkurentov zameraný na koordináciu ich konkurenčného správania na trhu alebo ovplyvnenie príslušných parametrov hospodárskej súťaže, a to prostredníctvom takých praktík, ako je okrem iného stanovenie alebo koordinácia nákupných alebo predajných cien alebo iných obchodných podmienok, a to aj pokiaľ ide o práva duševného vlastníctva, prideľovanie výrobných alebo predajných kvót, rozdeľovanie si trhov a zákazníkov vrátane koordinácie konkurentov pri predkladaní súťažných ponúk, obmedzenie dovozu alebo vývozu alebo protisúťažné konanie voči ostatným konkurentom.

Konflikt záujmov v kontexte verejného obstarávania zahŕňa prinajmenšom každú situáciu, keď zamestnanci verejného obstarávateľa alebo poskytovateľa obstarávacích služieb konajúceho v mene verejného obstarávateľa, ktorí sú zapojení do vykonávania postupu obstarávania alebo môžu ovplyvniť výsledok tohto postupu, majú priamo alebo nepriamo finančný, ekonomický alebo iný osobný záujem, ktorý možno vnímať ako ohrozenie ich nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s daným postupom obstarávania.

Kontrola je akékoľvek opatrenie prijaté s cieľom poskytnúť primerané uistenie, pokiaľ ide o účinnosť, efektívnosť a hospodárnosť operácií, spoľahlivosť podávania správ, ochranu majetku a informácií, predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam a ich odhaľovanie a nápravu a s nimi súvisiace následné opatrenia, a primerané riadenie rizík súvisiacich so zákonnosťou a správnosťou príslušných transakcií, a to pri zohľadnení viacročnej povahy programov, ako aj charakteru príslušných platieb. Kontroly môžu zahŕňať rôzne overenia, ako aj realizáciu akýchkoľvek politík a postupov na dosiahnutie cieľov uvedených v prvej vete.

Nezákonná provízia (kickback)finančné prostriedky použité na podplatenie vplyvnej osoby, ktorá využije svoju moc alebo postavenie na to, aby došlo k obohateniu inej osoby. Je to formavyjednaného úplatku, pri ktorom sa zaplatí provízia prijímateľovi úplatku za vykonané alebo dodané služby. Odmena v podobe peňazí, tovaru alebo služby sa dohodne vopred. Účelom takéhoto konania je povzbudiť druhú stranu k spolupráci nezákonným spôsobom.

Nezrovnalosť je v zmysle nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych definovaná ako akékoľvek porušenie ustanovenia práva Spoločenstva vyplývajúce z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by bolo poškodenie všeobecného rozpočtu spoločenstiev alebo rozpočtov nimi spravovaných, buď zmenšením, alebo stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vyberaných priamo v mene spoločenstiev alebo neoprávnenou výdajovou položkou. 

Ochrana finančných záujmov EÚ znamená súbor procesov a opatrení ustanovujúcich pravidlá pre zabezpečenie efektívnosti a transparentnosti vytvárania zdrojov rozpočtu EÚ (poľnohospodárske poplatky, odvody z produkcie cukru, clá, zdroje založené na DPH, zdroje založené na HDP), efektívnosti, účelnosti, hospodárnosti a transparentnosti nakladania s prostriedkami rozpočtu EÚ, rozpočtov ním spravovaných, ako aj nakladania s majetkom EÚ, jej inštitúcií a orgánov.

OLAF (skr. z Office européen de lutte antifraude)je Európsky úrad pre boj proti podvodom, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní. Pravidelne a úzko spolupracuje s príslušnými orgánmi členských štátov na účely koordinácie ich činností. OLAF pomáha členským štátom pri ich aktivitách v boji proti podvodom poskytovaním potrebnej pomoci a technického know-how. Prispieva k vypracovávaniu politiky Európskej únie pre boj proti podvodom a podniká nevyhnutné kroky na posilnenie príslušných právnych predpisov.

Partnerská dohoda znamená dokument vypracovaný členským štátom spolu s partnermi v súlade s prístupom založeným na viacúrovňovej správe, v ktorom sa stanovuje stratégia, priority a podmienky členského štátu na využívanie EŠIF efektívnym a účinným spôsobom s cieľom plniť stratégiu Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, a ktorý schvaľuje Komisia po hodnotení a dialógu s dotknutým členským štátom.

Podozrenie z podvodu predstavuje nezrovnalosť, ktorá bola predmetom prvého správneho alebo súdneho zistenia, na základe ktorej sa začne konanie na vnútroštátnej úrovni s cieľom určiť, či došlo k úmyselnému konaniu.

Podvod poškodzujúci finančné záujmy Únie v zmysle smernice o boji proti podvodom predstavuje:
a) pokiaľ ide o výdavky nesúvisiace s verejným obstarávaním, akékoľvek konanie alebo opomenutie týkajúce sa:
i) používania alebo predkladania falšovaných, nesprávnych alebo neúplných výkazov alebo dokladov, ktoré majú za následok spreneveru alebo neoprávnené zadržiavanie finančných prostriedkov alebo aktív z rozpočtu Únie alebo z rozpočtov spravovaných Úniou, alebo v jej mene;
ii) neposkytnutia informácií v rozpore s konkrétnou povinnosťou, a to s rovnakým následkom; alebo
iii) zneužitia takýchto finančných prostriedkov alebo aktív na iné účely, než na ktoré boli pôvodne poskytnuté;
b) pokiaľ ide o výdavky súvisiace s verejným obstarávaním, aspoň pokiaľ k nemu došlo v úmysle získať pre páchateľa alebo inú osobu neoprávnený prospech, a to poškodením finančných záujmov Únie, akékoľvek konanie alebo opomenutie týkajúce sa:
i) používania alebo predkladania falšovaných, nesprávnych alebo neúplných výkazov alebo dokladov, ktoré majú za následok spreneveru alebo neoprávnené zadržiavanie finančných prostriedkov alebo aktív z rozpočtu Únie alebo z rozpočtov spravovaných Úniou, alebo v jej mene;
ii) neposkytnutia informácií v rozpore s konkrétnou povinnosťou, a to s rovnakým následkom; alebo
iii) zneužitia takýchto finančných prostriedkov alebo aktív na iné účely, než na ktoré boli pôvodne poskytnuté, ktoré poškodzuje finančné záujmy Únie.
 
c) pokiaľ ide o iné príjmy, než sú príjmy z vlastných zdrojov založených na DPH uvedené v písmene d), akékoľvek konanie alebo opomenutie týkajúce sa:
i) používania alebo predkladania falšovaných, nesprávnych alebo neúplných výkazov alebo dokladov, ktoré majú za následok protiprávny úbytok zdrojov rozpočtu Únie alebo rozpočtov spravovaných Úniou alebo v jej mene;
ii) neposkytnutia informácií v rozpore s konkrétnou povinnosťou, a to s rovnakým následkom; alebo
iii) zneužitia legálne nadobudnutého prospechu s rovnakým následkom;
 
d) pokiaľ ide o príjmy z vlastných zdrojov založených na DPH, akékoľvek konanie alebo opomenutie, ku ktorému došlo v rámci cezhraničných podvodných schém, týkajúce sa:
i) používania alebo predkladania falšovaných, nesprávnych alebo neúplných výkazov alebo dokladov týkajúcich sa DPH, ktoré majú za následok úbytok zdrojov rozpočtu Únie;
ii) neposkytnutia informácií týkajúcich sa DPH v rozpore s konkrétnou povinnosťou, a to s rovnakým následkom; alebo
iii) predloženia správnych výkazov týkajúcich sa DPH na účely podvodného zamaskovania nezaplatenia alebo neoprávneného vzniku práv na vrátenie DPH.

Príjemca finančných prostriedkov predstavuje prijímateľa, dodávateľa, plateného externého experta, alebo osobu či subjekt, ktorí prijímajú cenu alebo finančné prostriedky v rámci finančného nástroja alebo implementujú finančné prostriedky Únie podľa článku 62 ods. 1 prvého pododseku písm. c) nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Prijímateľ(recipient) znamená verejný alebo súkromný subjekt a výhradne na účely nariadenia o EPFRV (Európsky poľnohospodársky fond na rozvoj vidieka) a nariadenia o ENRF (Európsky námorný a rybársky fond) fyzická osoba, ktoré sú zodpovedné za začatie alebo za začatie a vykonávanie operácií. V kontexte systémov štátnej pomoci je to subjekt, ktorému sa poskytuje pomoc. V kontexte finančných nástrojov podľa hlavy IV druhej časti nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013 je to orgán, ktorý vykonáva finančný nástroj, alebo prípadne fond fondov.

Program znamená programový dokument vypracovaný členským štátom a schválený Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu s prínosom programu pre stratégiu Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, a to aj v súlade s Partnerskou dohodou, stanovením priorít financovania, ktoré sa majú realizovať s pomocou európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Riadiaci orgán (RO) znamená národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo súkromný orgán určený členským štátom, ktorý je zodpovedný za riadenie operačného programu. Riadiaci orgán je menovaný pre každý operačný program. V podmienkach SR určuje jednotlivé riadiace orgány vláda SR.

Sieť AFCOS je sústava orgánov a inštitúcií SR, ktoré poskytujú prostriedky EÚ alebo iným spôsobom s týmito prostriedkami narábajú, sú príslušné kontrolovať zaobchádzanie s týmito prostriedkami alebo je im zverená právomoc plniť úlohy týkajúce sa ochrany finančných záujmov EÚ.

Sprostredkovateľský orgán znamená každý verejný alebo súkromný subjekt, za ktorého činnosť je zodpovedný riadiaci orgán alebo certifikačný orgán alebo ktorý v mene tohto orgánu plní povinnosti voči prijímateľom vykonávajúcim operácie.

Systém včasného odhaľovania rizika a vylúčenia (EDES) - je databáza Komisie, ktorá je spravovaná v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 o ochrane fyzických osôb prispracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES. Účelom systému je uľahčiť (a) včasné odhalenie osôb alebo subjektov, ktoré predstavujú riziko pre finančné záujmy; (b) vylúčenie osôb alebo subjektov, ktoré sa nachádzajú v jednej zo situácií vyžadujúcich si vylúčenie uvedených v článku 136 ods. 1 nariadenia; (c) uloženie peňažnej sankcie príjemcovi finančných prostriedkov podľa článku 138 nariadenia. Informácie, ktoré sa vyžadujú od subjektov, ktoré plnia rozpočet v rámci zdieľaného riadenia sa poskytujú len prostredníctvom automatizovaného informačného systému zriadeného EK, ktorý sa používa na nahlasovanie podvodov a nezrovnalostí – systém IMS.

Štrukturálne fondy (ŠF) znamenajú nástroje, ktoré s cieľom vyriešiť štrukturálne hospodárske a sociálne problémy umožňujú Európskej únii poskytovať finančnú pomoc konkrétnym sektorom, regiónom alebo ich kombinácii. Pozostávajú z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a Európskeho sociálneho fondu (ESF).

Tradičné vlastné zdroje pozostávajú z odvodov, prémií, dodatočných alebo vyrovnávacích súm, dodatočných súm alebo iných poplatkov, z ciel Spoločného colného sadzobníka a ďalších ciel, ktoré zaviedli alebo majú zaviesť inštitúcie Únie v súvislosti s obchodovaním s tretími krajinami z ciel na výrobky, na ktoré sa vzťahovala Zmluva o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, ktorej platnosť už skončila, ako aj z príspevkov a iných poplatkov stanovených v rámci spoločnej organizácie trhu s cukrom.

Úplatkárstvo znamená prísľub, ponuku alebo poskytnutie nenáležitej výhody, priamo alebo nepriamo, akejkoľvek osobe, ktorá v akomkoľvek postavení riadi alebo pracuje pre subjekt vo verejnom alebo v súkromnom sektore, pre túto osobu samotnú alebo pre inú osobu, aby konala alebo zdržala sa konania v rozpore s jej povinnosťami, alebo vyžadovanie alebo prijatie, priamo alebo nepriamo, nenáležitej výhody akoukoľvek osobou, ktorá v akomkoľvek postavení riadi alebo pracuje pre subjekt vo verejnom alebo v súkromnom sektore, pre túto osobu samotnú alebo pre inú osobu, aby konala alebo zdržala sa konania v rozpore s jej povinnosťami.

Verejný obstarávateľ je na účely zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov Slovenská republika zastúpená svojimi orgánmi; obec; vyšší územný celok; právnická osoba založená alebo zriadená na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný charakter alebo obchodný charakter a združenie právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne verejní obstarávatelia ustanovení týmto zákonom.
 

Verejný výdavok znamená každý verejný príspevok na financovanie operácií, ktorý pochádza z rozpočtu národných, regionálnych alebo miestnych orgánov verejnej správy, rozpočtu Únie súvisiaceho s EŠIF, rozpočtu verejnoprávnych subjektov alebo rozpočtu združení orgánov verejnej správy alebo verejnoprávnych subjektov a na účely stanovenia podielu spolufinancovania pre programy alebo priority ESF môže zahŕňať prípadné finančné zdroje, ktorými kolektívne prispeli zamestnávatelia a zamestnanci.
 
Vlastné zdroje zahrnuté do rozpočtu Únie tvoria príjmy v súlade s článkom 2 rozhodnutia Rady (2014/335/EÚ, Euratom) z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov EÚ.
 
Vymáhanie a vrátenie finančných prostriedkov znamená prípad, keď Európska komisia musí v súlade s finančnými predpismi EÚ požiadať členský štát o vrátenie finančných prostriedkov poskytnutých zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Existujú tri takéto situácie. V prvom prípade ide o situáciu, keď bolo poskytnutie určitého objemu finančných prostriedkov danému členskému štátu neopodstatnené. Druhú kategóriu tvoria prípady, keď štrukturálna operácia, na ktorú boli finančné prostriedky poskytnuté, sa už skončila. Treťou situáciou je, keď finančné prostriedky boli zneužité vinou podvodu alebo nedbalosti. Postupy vymáhania, resp. spätného získavania, finančných prostriedkov sú upravené právnymi predpismi EÚ. V prípade finančných prostriedkov využívaných v rámci politiky súdržnosti je certifikačný orgán zodpovedný za vypracovanie výkazu výdavkov, za jeho doručenie Komisii a za žiadosti o platby pre každý operačný program. Tento orgán musí takisto osvedčiť presné využitie finančných prostriedkov a vyhodnotiť súlad s príslušnými pravidlami a predpismi EÚ. V prípade problémov, ktoré boli zistené prostredníctvom auditu alebo inšpekcií Komisie alebo iných orgánov, musí certifikačný orgán monitorovať vrátenie prostriedkov. V prípade potreby sa budú v danom členskom štáte prostriedky vymáhať súdnou cestou.

Závažný nedostatok v účinnom fungovaní systému riadenia a kontroly je na účely vykonávania fondov a fondu ENRF v rámci štvrtej časti nedostatok, ktorý vyžaduje podstatné zlepšenie systému, ktorý vystavuje fondy a ENRF závažnému riziku nezrovnalostí a ktorého existencia nie je zlučiteľná s audítorským stanoviskom bez výhrad k fungovaniu systému riadenia a kontroly.

Vymedzenie pojmov relevantných pre Plán obnovy (POO):
  
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti vykonáva Európska komisia podľa nariadenia (EÚ) 2021/241, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, v rámci priameho riadenia v súlade s príslušnými pravidlami prijatými podľa článku 322 ZFEÚ, najmä s nariadením o rozpočtových pravidlách a s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2020/2092.
 
ISPO je informačný a monitorovací systém Plánu obnovy a odolnosti SR.  Zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania prostriedkov a plnenia míľnikov a cieľov POO. ISPO podporuje napr. procesy výberu prijímateľov (predkladanie žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu, výsledky posúdenia týchto žiadostí, zmluvy s prijímateľmi), žiadosti o platby, kontroly a ich výsledky, monitorovanie stavu fyzickej a finančnej implementácie, napĺňania míľnikov a cieľov, reporting a archiváciu. V ISPO sú zaznamenávané a uchovávané všetky relevantné údaje súvisiace s implementáciou Plánu obnovy a odolnosti SR, vrátane údajov podľa čl. 22 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) 2021/241. ISPO poskytuje platformu pre elektronickú komunikáciu jednotlivých aktérov (najmä NIKA, vykonávateľ, sprostredkovateľ, prijímateľ a žiadateľ) a výmenu údajov s inými informačnými systémami, v prípade potreby aj s informačnými systémami EÚ.
 
Konflikt záujmov v kontexte Plánu obnovy a odolnosti SR je vymedzený podľa Čl. 61 ods. 3 nariadenia (EÚ, Euratom) 2018/1046. Ku konfliktu záujmov dochádza vtedy, keď je ohrozený nestranný a objektívny výkon funkcií účastníka finančnej operácie alebo inej osoby vrátane národných orgánov na akejkoľvek úrovni, ktoré sú zapojené do plnenia rozpočtu na základe priameho, nepriameho a zdieľaného riadenia vrátane jeho prípravných aktov, auditu alebo kontroly z rodinných alebo citových dôvodov, z dôvodov politickej alebo národnej príslušnosti, ekonomického záujmu alebo akéhokoľvek iného priameho alebo nepriameho osobného záujmu. Podľa § 24 ods. 2 zákona č. 368/2021 Z. z.  o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti v znení neskorších predpisov sa za konflikt záujmov považuje najmä, ak sa na príprave výzvy na predkladanie projektových zámerov, posudzovaní projektového zámeru, príprave výzvy, posudzovaní žiadosti o prostriedky, na rozhodovaní o námietkach alebo na plnení iných úloh pri vykonávaní investícií a reforiem podľa tohto zákona, pri ktorých sa predpokladá ich nestranný a objektívny výkon, podieľa žiadateľ, prijímateľ alebo zainteresované osoby na strane žiadateľa alebo zainteresované osoby na strane prijímateľa; to neplatí, ak je preukázateľné, že táto osoba nie je objektívne spôsobilá ovplyvniť, narušiť alebo ohroziť nestranný a objektívny výkon úloh pri vykonávaní mechanizmu.
 
Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (Plán obnovy) je komplexnou odpoveďou na dôsledky krízy spojenej s pandémiou COVID-19, ako aj reakciou na identifikované hlavné výzvy a systémové nedostatky slovenskej ekonomiky. Plán obnovy je postavený na globálnej vízii Slovenska ako inovatívnej ekonomiky, ktorá je motorom udržateľného ekonomického rastu a zárukou úspešného zvládnutia zelenej a digitálnej transformácie Slovenska ako moderného štátu, ktorý poskytuje občanom kvalitné verejné služby a napokon Slovenska ako zdravej krajiny, ktorá vytvára predpoklady na plnohodnotné využívanie ľudského a prírodného kapitálu. Pôsobením smerom k všetkým trom pilierom globálnej vízie pre Slovensko môže Plán obnovy významne prispieť k opätovnému naštartovaniu rýchleho a udržateľného rastu hospodárstva aj kvality života na Slovensku prostredníctvom splnenia míľnikov a cieľov, k splneniu ktorých sa Slovenská republika zaviazala.
 
Prijímateľ v kontexte Plánu obnovy a odolnosti SR je osoba, ktorej sa poskytujú prostriedky mechanizmu od nadobudnutia účinnosti zmluvy podľa § 14 alebo zmluvy podľa § 18 ods. 4 zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti, spravidla na uspokojenie vlastných potrieb.
 
Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA) je Úrad vlády Slovenskej republiky. Pôsobnosť NIKA vymedzuje zákon č. 368/2021o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti. NIKA pôsobí najmä pri koordinácii a implementácii Plánu obnovy. V zmysle zákona je NIKA jednotným kontaktným miestom pre komunikáciu s Európskou komisiou pre Plán obnovy, zabezpečuje úlohy súvisiace s koordináciou subjektov pri vykonávaní Plánu obnovy, monitoruje a hodnotí stav vykonávania Plánu obnovy, predkladá vláde návrh krízových opatrení, ich zmeny alebo návrh na ukončenie uplatňovania krízových opatrení, riadi a usmerňuje komunikáciu týkajúcu sa Plánu obnovy a plní ďalšie úlohy vyplývajúce zo zákona o mechanizme.
 
Vykonávateľ v kontexte Plánu obnovy a odolnosti SR je ústredný orgán štátnej správy určený vládou SR. Postavenie a úlohy vykonávateľa sú ustanovené najmä v § 5 zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti. Vykonávateľ je zodpovedný za realizáciu konkrétnych investícií a reforiem, ktoré sú zahrnuté v Pláne obnovy, a za plnenie stanovených míľnikov a cieľov.
 
Sprostredkovateľ v kontexte Plánu obnovy a odolnosti SR je ústredný orgán štátnej správy, štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia vyšší územný celok, obec alebo iná právnická osoba, ktorá vykonáva časť úloh vykonávateľa, a to v mene vykonávateľa a na jeho účet. Postavenie a úlohy sprostredkovateľa, sú upravené v ustanovení § 6 zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti.
 
26822