Základné definície a pojmy

Administratívne vyšetrovanie - všetky inšpekcie, kontroly a iné opatrenia vykonávané pracovníkmi Európskeho úradu pre boj proti podvodom pre účely ochrany finančných záujmov EÚ. Administratívne vyšetrovanie sa realizuje  ako interné vyšetrovanie (v inštitúciách, orgánoch, úradoch a agentúrach EÚ) alebo externé vyšetrovanie (miestne kontroly a inšpekcie v členských štátoch a v tretích krajinách).

AFCOS – Útvar pre koordináciu boja proti podvodom, poverený daným členským štátom EÚ na zabezpečenie riadnej koordinácie aktivít medzi všetkými kompetentnými národnými orgánmi v oblasti boja proti podvodom, ktorý je zabezpečuje účinnú spoluprácu a výmenu informácií s OLAFom. V SR plní túto úlohu SKBPK / CKÚ OLAF Úradu vlády SR

Sieť AFCOS – inštitucionálna štruktúra kompetentných spolupracujúcich orgánov vo vnútri členských štátov. Hlavným cieľom je vzájomná spolupráca pri plnení úloh v oblasti ochrany finančných záujmov Európskej únie (ďalej len „EÚ“) a efektívna komunikácia s OLAFom a s ostatnými členskými štátmi. V texte sa na označenie partnerov siete AFCOS používa skratka „sieťoví partneri“.

COCOLAF (Poradný výbor Komisie pre koordináciu boja proti podvodom) - predstavuje fórum pre výmenu informácií o všeobecných otázkach týkajúcich sa ochrany finančných záujmov EÚ medzi dotknutými hlavnými partnermi v členských štátoch a EK; vydáva usmernenia pre národné inštitúcie týkajúce sa podvodov a ostatných protiprávnych konaní, ktoré poškodzujú finančné záujmy EÚ.

IMS (IT Systém riadenia nezrovnalostí) – aplikácia vyvinutá Európskou komisiou, ktorá umožňuje evidovanie a nahlasovanie nezrovnalostí Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF).

ITMS– Informačný monitorovací systém v správe Centrálneho koordinačného orgánu zabezpečujúci evidenciu údajov týkajúcich sa všetkých procesov spojených s implementáciou štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v SR za účelom ich efektívneho a transparentného monitorovania. Poskytuje prepojenia s Informačným systémom účtovníctva fondov (ISUF).

Komunikačný plán k ochrane finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike je jeden z nástrojov siete AFCOS na zabezpečenie zvyšovania povedomia o ochrane finančných záujmov EÚ a činnosti ÚV SR, ktorý sa realizuje prostredníctvom komunikačných aktivít, a to najmä tlačových vyhlásení, školiacich aktivít, vydávania informačných materiálov, spravovania webovej stránky. V roku 2012 bol aktualizovaný pod názvom Komunikačný plán k ochrane finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike.

Manuál nahlasovania nezrovnalostí - manuál, ktorého cieľom je koordinovať spoluprácu orgánov SR zapojených do ochrany finančných záujmov EÚ ako partnerov siete AFCOS a ďalších subjektov pri oznamovacej povinnosti súvisiacej s vyhľadávaním, odhaľovaním a identifikovaním nezrovnalostí, ako aj podozrení z nezrovnalostí, ktoré vznikli porušením práva EÚ a legislatívy SR. Manuál určuje/definuje nahlasujúce inštitúcie a upravuje postupy pri nahlasovaní nezrovnalostí.

Národný zoznam nezrovnalostí – zoznam všetkých nezrovnalostí, ktoré boli identifikované v rámci SR. Zoznam je vytvorený a spravovaný CKÚ OLAF formou excelovskej tabuľky obsahujúcej základné informácie o vzniknutých nezrovnalostiach spolu s vyznačením tých, ktoré boli predmetom oznámenia Európskemu úradu pre boj proti podvodom.

Národná stratégia ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike  - jej cieľom je zabezpečiť dôslednú ochranu finančným záujmom EÚ v SR v zmysle článku 325  Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Súčasťou Národnej stratégie sú Manuál spolupráce siete AFCOS a Manuál nahlasovania nezrovnalostí, ktoré konkretizujú oblasti činností nevyhnutné pre zabezpečenie ochrany finančných záujmov EÚ.

Nezrovnalosť – akékoľvek porušenie ustanovenia práva Spoločenstva vyplývajúce z konania alebo opomenutia ekonomického subjektu, dôsledkom čoho je alebo by bolo poškodenie všeobecného rozpočtu Spoločenstva alebo rozpočtov ním spravovaných, a to buď znížením alebo stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vyberaných priamo v mene Spoločenstva alebo započítaním neoprávnenej výdavkovej položky v rámci rozpočtu Spoločenstva (článok 1 ods. 2 Nariadenia (ES, Euratom) č. 2988/95, č.2035/2005, č. 1083/2006,atď). Porušením ustanovenia práva Spoločenstva sa rozumie aj porušenie národného práva SR, medzinárodných dohovorov a príslušných zmlúv. Porušenie môže byť spôsobené vedomým konaním, nekonaním alebo z nedbanlivosti. Nezrovnalosťou môže byť aj podozrenie z podvodu (nezrovnalosti), systémová chyba a ďalšie nedostatky. Problematiku nezrovnalostí bližšie upravuje Manuál nahlasovania nezrovnalostí.

Ochrana finančných záujmov EÚ - zabezpečenie efektívnosti a transparentnosti tvorby zdrojov (poľnohospodárske poplatky, odvody z produkcie cukru, clá, zdroje založené na DPH, zdroje založené na HDP) všeobecného rozpočtu EÚ, efektívnosti, účelnosti, hospodárnosti a transparentnosti nakladania s prostriedkami tohto rozpočtu, rozpočtov ním spravovaných, ako aj nakladania s majetkom EÚ, jej inštitúcií a orgánov.

OLAF (Európsky úrad pre boj proti podvodom) je jednou z inštitúcií Európskej komisie, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií i ČŠ prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní. Pravidelne a úzko spolupracuje s príslušnými orgánmi členských štátov za účelom koordinácie ich činnosti. OLAF pomáha členským štátom pri ich aktivitách v boji proti podvodom poskytovaním potrebnej pomoci a technického know-how. Prispieva k tvorbe stratégie EÚ pre boj proti podvodom a podniká nevyhnutné kroky na posilnenie príslušnej legislatívy.

OAFCN (Sieť komunikátorov OLAF pre boj proti podvodom) – sieť zástupcov, resp. hovorcov, ktorí sa zaoberajú „public relations“ v oblasti boja podvodom a iným nezákonným aktivitám v rámci EK a jednotlivých národných inštitúcií ČŠ, resp. tretích krajinách zodpovedných za výkon vyšetrovania.

Riadiaci výbor pre ochranu finančných záujmov Európskej Únie v Slovenskej republike - koordinačný a iniciatívny orgán zriadený vedúcim Úradu vlády SR, ktorý na základe spolupráce ÚV SR so sieťovými partnermi v rámci AFCOS zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z implementácie Národnej stratégie.

8188