Vzdelávanie ako prevencia - ďalší seminár pre riaditeľov škôl na tému podvodov a korupcie v súvislosti s ochranou finančných záujmov Európskej únie na Slovensku

14.02.2020

Dňa 13. februára 2020 sa uskutočnil ďalší seminár, ktorý organizoval odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „OCKÚ OLAF”) v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom (ďalej len „MPC“) a odborom prevencie korupcie Úradu vlády SR na tému: „Podvody a korupcia v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ.
 
Seminár bol organizovaný na základe záujmu zo strany MPC pre riaditeľov základných, stredných ale aj materských škôl v rámci Bratislavského samosprávneho kraja. Na seminári sa zúčastnilo 45 riaditeľov z BSK a tiež zamestnanci z MPC.
 
Na seminári vystúpili experti z praxe v oblasti prevencie a boja proti korupcii a podvodom v súvislosti s ochranou finančných prostriedkov EÚ v SR. Za Úrad vlády SR vystúpil na seminári generálny riaditeľ sekcie prevencie korupcie a krízového manažmentu JUDr. Ing. Peter Kovařík na tému boja s korupciou z pohľadu Úradu vlády SR. Prezentoval okrem iného aj novú Protikorupčnú politiku v Slovenskej republike na obdobie rokov 2019-2023, národný protikorupčný program SR, rezortný protikorupčný program Úradu vlády SR, systém riadenia korupčných rizík ako aj tému integrity verejnej správy v SR.   
 
Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR prednášal na tému trestného činu korupcie pri čerpaní prostriedkov EÚ. Venoval sa skutkovej podstate trestných činov v rámci Trestného zákona, týkajúcich sa korupcie, aj v súvislosti s čerpaním prostriedkov EÚ, ako aj metódam dokazovania korupcie. Taktiež hovoril o vzniku a pôsobnosti Špecializovaného trestného súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry. Uviedol aj niekoľko prípadov z praxe.
 
Expert z Úradu inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR v rámci prednášky na tému odhaľovania podvodného konania pri čerpaní prostriedkov EÚ prezentoval činnosť Národnej kriminálnej agentúry, odhaľovanie, dokumentovanie a dokazovanie trestných poškodzovania finančných záujmov EÚ v SR.

Za pedagogickú obec vystúpil so zaujímavou prednáškou na tému etickej výchovy ako jednej z ciest prevencie korupcie v školskej edukácii Mgr. Ivan Podmanický, odborový didaktik pre etickú výchovu z Trnavskej univerzity, katedry pedagogických štúdií. V rámci prezentácie sa venoval aj etickým aspektom korupcie a možnostiam výučby na školách.
 
Tému boja proti podvodom a s tým súvisiacej ochrany finančných záujmov Európskej únie na Slovensku prezentovala zamestnankyňa OCKÚ OLAF. V rámci témy vysvetlila základné pojmy v tejto oblasti, význam ochrany finančných záujmov EÚ, objasnila dôsledky zneužitia finančných prostriedkov z EÚ, ktoré sú pridelené Slovenskej republike, prezentovala postavenie a úlohy Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) ako aj OCKÚ OLAF v systéme ochrany finančných záujmov EÚ a uviedla spôsoby nahlásenia podozrenia zo zneužitia prostriedkov EÚ do OLAF-u a na národnej úrovni. 
 
Pedagógovia sa zapájali svojimi otázkami a skúsenosťami do interaktívnej diskusie.  

Uvedené témy sú súčasťou výučby finančnej gramotnosti na školách od 1. septembra 2014, kedy bol aktualizovaný Národný štandard finančnej gramotnosti a majú sa na školách vyučovať v rámci školských vzdelávacích programov.
 
Úlohou Úradu vlády SR je pôsobiť v oblasti boja proti podvodom a korupcii preventívne, zvyšovať informovanosť a povedomie verejnosti o týchto témach a prijímať opatrenia v tejto oblasti.

Fotogaléria