Výročná správa o operatívnej činnosti OLAF-u za rok 2012

27.05.2013

Nové vyšetrovacie postupy zefektívňujú činnosť OLAF-u

Dňa 23. mája 2013 zverejnil Európsky úrad pre boj proti podvodom (skratka "OLAF") 13. výročnú správu o operatívnej činnosti (ďalej len „správa“), v ktorej prezentuje svoju činnosť OLAF-u za rok 2012.

Počas roka 2012 posilnil OLAF svoju vyšetrovaciu funkciu a dosiahol významné výsledky. Vyšetrovania OLAF-u sa zefektívnili a celková priemerná dĺžka vyšetrovaní prípadov sa skrátila o 7 mesiacov. Najmä fáza výberu nových prípadov sa významne skrátila zo 6,8 mesiaca na 1,4 mesiaca.

Tieto zlepšenia umožňujú OLAF-u lepšie zvládnuť pracovné zaťaženie, keďže objem informácií, ktoré dostáva, stále narastá.

OLAF v roku 2012 spracoval viac prípadov než v predchádzajúcich rokoch. Bolo ukončených 465 prípadov (pozn. pre porovnanie: v roku 2011 to bolo 208 prípadov). Tieto prípady viedli k odporúčaniam získať späť 284 miliónov EUR.

Giovanni Kessler, generálny riaditeľ OLAF-u, povedal: „V roku 2012 si OLAF udržal vysoké tempo boja  proti podvodom a zachoval si politiku nulovej tolerancie voči korupcii. Vynikajúce výsledky uvedené v tejto správe sú prejavom záväzku OLAF-u  dosahovať efektívnosť a vysokú kvalitu vyšetrovaní. Na dosiahnutie plného účinku v našom boji proti podvodom je nevyhnutná spolupráca  našich partnerov a členských štátov. Pri znovuzískavaní zneužitých peňazí Európskej únie a postavenia páchateľov pred súd sú podstatné rozhodné opatrenia“.


Hlavné body správy:

  • V roku 2012 prudko poklesla dĺžka trvania prípadov vyšetrovaní a koordinácie. Dosiahla priemerne 22,6 mesiaca vrátane fázy výberu. Je to 22%-ný pokles v porovnaní s rokom 2011;
  • Priemerné trvanie fázy výberu prípadu sa skrátilo zo6,8 mesiaca na 1,4 mesiaca, čo predstavuje zníženie o 80% oproti roku2011. Vďaka novým a lepším postupom výberu môže OLAF rozhodnúť rýchlejšie o otvorení alebo neotvorení prípadu;
  • Na základe vyšetrovaní, OLAF vydal finančné odporúčania na vrátenie 284 mil. EUR. V čase zverejnenia tejto správy predstavovala suma vykázaná ako získaná späť príslušnými orgánmi v roku 2012 hodnotu 94,5 miliónov EUR;
  • OLAF prijal a riešil v roku 2012 celkovo 1264 prichádzajúcich informácií, čo je o 21% viac než v roku 2011.  Prichádzajúce informácie pochádzajú prevažne zo súkromných zdrojov, avšak počet položiek prijatých od členských štátov sa zdvojnásobil, čo signalizuje zvýšenú dôveru v OLAF.


Úspechy OLAF-u v roku 2012 boli výsledkom jeho veľkej vnútornej reorganizácie v kombinácii so zavádzaním nových vyšetrovacích a pracovných postupov. Prispeli k jasnejšiemu rozdeleniu zodpovedností a zníženiu režijných nákladov vo vnútri OLAF-u, čím sa celkovo zefektívnila jeho činnosť.

V  priebehu  roka  OLAF  naďalej  prispieval  k tvorbe  a implementácii  politík  boja proti podvodom a k tvorbe právnych predpisov.

V rámci Stratégie Komisie pre boj proti podvodom (CAFS) OLAF úzko spolupracoval s ostatnými útvarmi Európskej komisie v rámci zlepšenia odhaľovania a  prevencie podvodov. OLAF takisto rozvinul spoluprácu s ďalšími inštitúciami EÚ.

V mene Európskej komisie OLAF úspešne reprezentoval Európsku úniu počas vyjednávacieho procesu o protokole o odstránení nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami k Rámcovému dohovoru Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku.

Spolu s Generálnym riaditeľstvom pre spravodlivosť OLAF pripravil legislatívny návrh o zriadení Úradu Európskeho verejného prokurátora (EPPO). Návrh má byť prijatý v roku 2013. Jeho cieľom je posilniť vyšetrovanie a stíhanie podvodov v súvislosti s rozpočtom EÚ.

S cieľom priblížiť rozsah činnosti úradu OLAF v roku 2012, správa obsahuje niekoľko prípadových štúdií.

Samotnú výročnú správu môžete nájsť na webovom sídle OLAF-u na adrese:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/reports/olaf-report/index_en.htm

Zdroj: Tlačová správa OLAF-u č. 2/2013, Brusel, 23. 5. 2013:
http://ec.europa.eu/anti_fraud/media-corner/press-releases/press-releases/2012/20120703_01_en.htm