Výročná správa o činnosti OLAF

13.07.2009

Tlačová správa odboru ochrany finančných záujmov Európskej únie a boja proti korupcii, Sekcia kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR

Dňa 9. júla 2009 zverejnil Európsky úrad boja proti podvodom (OLAF) v Bruseli svoju novú výročnú správu o činnosti za rok 2008. OLAF, ako nezávislá inštitúcia vydáva každoročne správu o činnosti v predchádzajúcom roku paralelne s výročnou správou Európskej komisie s názvom "Ochrana finančných záujmov ES - boj proti podvodom".

Výročná správa o činnosti OLAF sa zameriava hlavne na činnosť súdnych orgánov nadväzujúcich na vyšetrovania úradu. V spolupráci s členskými štátmi sa úradu podarilo zaznamenať rekordných 1000 prípadov v roku 2008 a vrátiť do rozpočtu EÚ viac ako 460 miliónov Eur. Výročná správa o činnosti OLAF, ako aj úplné znenie tlačovej správy je zverejnené na internetovej stránke OLAF:

Výročná správa o činnosti OLAF
Tlačová správa OLAF v slovenskom jazyku
 

Úrad vlády SR v spolupráci s OLAF

Úrad vlády SR, odbor ochrany finančných záujmov EÚ a boja proti korupcii, sekcie kontroly a boja proti korupcii (OFZ) ako centrálny kontaktný útvar pre OLAF koordinuje legislatívne, administratívne a operatívne činností s cieľom zabezpečiť ochranu finančných záujmov ES. Podieľa sa na vyšetrovaniach vedených vyšetrovateľmi Európskeho úradu boja proti podvodom (OLAF). Vykonáva komplex činností spojených s nahlasovaním, vedením databázy a analýzou nezrovnalostí. Poskytuje OLAF informácie o výsledkoch kontrol, vyšetrovaní a ďalších konaniach. V prípade úmyselného konania zisteného vyšetrovateľmi OLAF, OFZ postupuje tieto výsledky administratívneho vyšetrovania na ďalšie konanie orgánom činným v trestnom konaní v SR (polícii a prokuratúre).


V roku 2009 napríklad spolupracoval OFZ na administratívnom vyšetrovaní OLAF vedenom v Slovenskej republike. Administratívne vyšetrovanie sa uskutočnilo z dôvodu nezrovnalostí vzniknutých v čerpaní prostriedkov z rozpočtu Európskeho spoločenstva v rámci Schengenského prechodného fondu. OFZ zabezpečil organizačne a personálne priebeh celého vyšetrovania.