Výročná správa EPPO za rok 2023

19.03.2024

Európska prokuratúra (EPPO) vydala  dňa 1. marca 2024 výročnú správu o svojej činnosti za rok 2023. 

Z najnovšej výročnej správy EPPO vyplýva, že ku koncu roka 2023 bolo vedených celkovo 1927 aktívnych vyšetrovaní, pričom celková škoda na rozpočte EÚ sa odhaduje na 19,2 miliardy EUR, z čoho 59 % (11,5 miliardy EUR, čo zodpovedá 339 vyšetrovaniam) súviselo so závažnými cezhraničnými podvodmi v oblasti DPH. Podľa EPPO tento druh podvodov často zahŕňa sofistikované zločinecké organizácie, ktoré je takmer nemožné odhaliť na národnej úrovni. 

Do konca roka 2023 bolo zo strany EPPO vedených 206 aktívnych vyšetrovaní týkajúcich sa financovania NextGenerationEU s odhadovanými škodami vo výške viac ako 1,8 miliardy EUR. Predstavuje to približne 15 % všetkých prípadov podvodov s výdavkami týkajúcimi sa finančných prostriedkov EÚ, ktoré riešila EPPO počas vykazovaného obdobia a takmer 25 % celkovej výšky odhadovaných škôd. Je to dôkaz toho, že financovanie NextGenerationEU je tiež cieľom podvodníkov. Tento údaj sa môže v kontexte zrýchleného vykonávania financovania z nástroja NextGenerationEU len zvýšiť.

Organizovaná trestná činnosť je podnecovaná podvodmi v rozpočte EÚ

V prebiehajúcich vyšetrovaniach EPPO sa účasť v zločineckej organizácii najčastejšie vyskytuje v súvislosti s karuselovými podvodmi v oblasti DPH alebo s colnými podvodmi. Zločinecké organizácie však pôsobia aj v oblasti podvodov týkajúcich sa finančných prostriedkov EÚ, a to tak v oblasti podvodov nesúvisiacich s verejným obstarávaním (napríklad organizovaného podvodu pri poľnohospodárskych fondoch), ako aj v oblasti podvodov pri obstarávaní (napríklad nezákonná účasť na viacerých rozsiahlych postupoch verejného obstarávania).

Druhy vyšetrovaných trestných činov

Do konca roku 2023 sa približne 34 % trestných činov vyšetrovaných zo strany EPPO sa týkalo údajných podvodov s výdavkami nesúvisiacimi s verejným obstarávaním. Tento typ podvodu sa pácha používaním alebo prezentáciou nepravdivých, nesprávnych alebo neúplných vyhlásení alebo dokumentov, čo má za následok spreneveru alebo neoprávnené zadržiavanie finančných prostriedkov alebo majetku z rozpočtu EÚ alebo rozpočtov spravovaných EÚ, alebo v jej mene – ako napríklad finančná pomoc a dotácie. Približne 20 % trestných činov vyšetrovaných zo strany EPPO sa týkalo najzávažnejších foriem podvodov s DPH, ktoré súviseli s územím dvoch alebo viacerých zúčastnených členských štátov EÚ a spôsobili celkovú škodu vo výške najmenej 10 miliónov EUR.

Lepšie odhaľovanie a výkonnosť 

V roku 2023 bolo zo strany EPPO prijatých a spracovaných 4187 oznámení o trestnej činnosti, čo je o 26 % viac ako v roku 2022. Tento nárast bol spôsobený najmä hláseniami od súkromných osôb (o 2494 – 29 % viac ako v roku 2022), ako aj od vnútroštátnych orgánov (o 1562 – 24 % viac ako v roku 2022). Tento vývoj dokazuje, že úroveň odhaľovania podvodov poškodzujúcich finančné záujmy EÚ v zúčastnených členských štátoch sa ďalej zvýšila. 

Minulý rok bolo zo strany EPPO začatých 1371 vyšetrovaní, to je o 58 % viac ako v roku 2022 – čo zodpovedá škodám odhadovaným na 12,28 miliardy EUR. Je to najmä výsledkom kombinácie lepšej spolupráce medzi EPPO a príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a odhodlania EPPO zamerať sa na zločinecké organizácie, ktoré sú obzvlášť aktívne v oblasti subvenčných podvodov (podvod s výdavkami nesúvisiacimi s verejným obstarávaním) a príjmových podvodov (DPH a clá). 

V roku 2023 bolo zo strany EPPO pred národnými súdmivznesených 139 obvinení voči páchateľom podvodov s finančnými prostriedkami EÚ (o 50 % viac ako v roku 2022). V súvislosti s vymáhaním škôd sudcovia vydali európskym delegovaným prokurátorom príkazy na zmrazenie majetku v hodnote 1,5 miliardy EUR, čo je štyrikrát viac ako v roku 2022.

Stále to však predstavuje len zlomok obrovských nezákonných ziskov zločineckých sietí, ktoré by podľa nedávnych odhadov mohli presiahnuť stovky miliárd EUR ročne. V tejto súvislosti hlavná európska prokurátorka Laura Kövesi naliehavo žiada, aby výkon EPPO „nebol len vecou základného hospodárskeho záujmu, ale aj vnútornej bezpečnosti“.
 
Niektoré z kľúčových údajov, ktoré sú uvedené vo výročnej správe za rok 2023[1]:
  • Spracovalo sa 4187 oznámení o trestnej činnosti  (o 26 % viac ako v roku 2022);
  • Začalo sa 1371 vyšetrovaní (o 58 % viac ako v roku 2022);
  • 1927 aktívnych vyšetrovaní (s odhadovanými škodami vo výške 19,2 miliardy EUR);
  • 17,5 % aktívnych vyšetrovaní (339) súviselo s podvodmi v oblasti DPH, ale predstavujú 59 % (11,5 miliardy EUR) celkových odhadovaných škôd;
  • Viac ako 200 vyšetrovaní súviselo s financovaním v rámci nástroja NextGenerationEU s odhadovanými škodami vo výške viac ako 1,8 miliardy EUR;
  • 1,5 miliardy EUR  v  rámci príkazov na zmrazenie (viac ako štyrikrát viac ako v roku 2022);
  • 139 vznesených obvinení (o viac ako 50 % ako v roku 2022), pričom bolo obvinených 458 osôb;
  • V rámci EPPO pracuje decentralizovane 140 európskych delegovaných prokurátorov v aktívnom zamestnaní a
  • 232 stálych zamestnancov na ústredí v Luxemburgu.
 
Výročná správa EPPO sa nachádza TU.   

Podrobnejšie štatistiky podľa zúčastnených členských štátov sú k dispozícii tu.

Údaje za Slovenskú republiku sa nachádzajú tu.

Zdroj: Tlačová správa EPPO zo dňa 01. 03. 2024: https://www.eppo.europa.eu/en/news/annual-report-2023-eppo-warns-serious-organised-crime-continues-feast-eu-revenue
 

[1]údaje sú platné k 31. decembru 2023