Vymenovanie nových členov Dozorného výboru úradu OLAF

26.01.2012

Dňa 24. januára 2012  potvrdil Európsky parlament, Rada a Európska komisia formálne vymenovanie nových členov Dozorného výboru Európskeho úradu pre boj proti podvodom OLAF, ktorí boli vybraní 6. decembra 2011 skupinou zástupcov uvedených inštitúcií.
Bolo  vymenovaných 5 kandidátov pracujúcich mimo európskych inštitúcií, ktorí majú vysokú pozíciu vo svojich krajinách a v oblastiach, týkajúcich sa agendy OLAFu. Ich funkčné obdobie je do konca roka 2015.

Novými členmi Dozorného výboru sú:

Herbert Bösch (Rakúsko) - bývalý člen Európskeho parlamentu
Johan Denolf (Belgicko*) - riaditeľ Belgickej federálnej polície, člen siete OAFCN
Catherine Pignon (Francúzsko) - najvyšší prokurátor na odvolacom súde v Angers
Rita Schembri (Malta) - generálna riaditeľka Interného auditu a Vyšetrovacieho oddelenia v Úrade premiéra Malty, členka siete OAFCN
Christian Timmermans (Holandsko) -  bývalý sudca Európskeho súdneho dvora

Dozorný výbor posilňuje nezávislosť OLAFu vykonávaním pravidelného monitoringu vykonávania jeho vyšetrovacej funkcie. Na požiadanie generálneho riaditeľa alebo na základe vlastnej iniciatívy predkladá Výbor svoje stanoviská k aktivitám OLAFu generálnemu riaditeľovi, ale nezasahuje do výkonu prebiehajúcich vyšetrovaní.
Dozorný výbor musí zasadnúť najmenej 10krát do roka a vypracováva najmenej jednu správu ročne adresovanú Európskym inštitúciám. Taktiež môže predložiť správu aj Európskemu dvoru audítorov o výsledkoch a následnom konaní pri vyšetrovaniach OLAFu.

Zároveň boli vymenovaní štyria náhradníci, ktorí by v nevyhnutnom prípade nahradili riadnych členov Výboru.

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/39&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr