V rámci programu Hercule III poskytne Európska komisia ďalšie finančné prostriedky na boj proti podvodom v Európskej únii

15.04.2015

Hercule III je finančný program špeciálne zameraný na boj proti podvodom, korupcii a iným protiprávnym činnostiam poškodzujúcim finančné záujmy EÚ. Umožňuje obstarávanie špecializovaného vybavenia a databáz, využívaných vnútroštátnymi orgánmi činnými v trestnom konaní a školení pre špecialistov v boji proti podvodom. Program sa vzťahuje na obdobie 2014-2020 a poskytne celkom 104.9 mil. EUR členským štátom EÚ.

V tomto roku poskytne Európska komisia 14,1 milióna EUR na podporu boja proti podvodom, korupcii a iným protiprávnym konaniam v členských štátoch v rámci programu Hercule III.  Ako je uvedené v pracovnom programe pre Hercule III na rok 2015, ide o nárast pridelených finančných prostriedkov v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi (pozn. v roku 2014 bola pridelená v rámci programu suma 13,7 mil. EUR).

Najdôležitejšie zmeny v pracovnom programe na rok 2015 sa vzťahujú na podstatné zvýšenie finančných prostriedkov na školenia v oblasti digitálnej forenznej analýzy. Okrem toho, pracovný program obsahuje aj štúdiu, ktorá sa bude zaoberať nedostatkom jednotného prístupu k sankciám proti pašovaniu cigariet v členských štátoch EÚ a ich vplyv na nezákonný obchod s cigaretami a falšovaným tovarom všeobecne. Viac peňazí je tiež k dispozícii pre poskytovanie grantov pre národné a regionálne orgány členských štátov na nákup špecializovaného technického vybavenia. Toto zvýšenie nadväzuje na masívny záujem o granty v rámci programu Hercule III v roku 2014, ktoré boli zamerané na technickú pomoc.

V júni 2015 Európska komisia zverejní výzvy na predkladanie projektov pre colníkov, daňové orgány, univerzity a právnych expertov v členských štátoch, ktoré majú napomáhať k dosiahnutiu cieľa ochrany rozpočtu EÚ prostredníctvom boja proti podvodom, korupcii a s tým súvisiacimi nezrovnalosťami.

Ďalšie informácie pre žiadateľov sú k dispozícii na webovom sídle Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF), ktorý spravuje program Hercule III v mene Európskej komisie: http://ec.europa.eu/anti_fraud/policy/hercule/index_en.htm
Zdroj: Tlačová správa OLAF-u zo dňa 8.4.2015 zverejnená na webovom sídle OLAF-u:
http://ec.europa.eu/anti_fraud/media-corner/press-releases/press-releases/2015/20150408_01_en.htm
Ďalšie informácie nájdete aj na webovom sídle OCKÚ OLAF na nasledovnom odkaze:
http://www.olaf.vlada.gov.sk/program-hercule-iii-nove-financie-na-boj-proti-podvodom/