V apríli sa uskutočnila prvá medziinštitucionálna výmena názorov medzi inštitúciami EÚ a OLAF-om

17.04.2014

Prvá formálna výmena názorov medzi Európskou komisiou, Radou, Európskym parlamentom a úradom OLAF sa konala v utorok 8. apríla 2014. Rokovania sa tiež zúčastnili zástupcovia Dozorného výboru OLAF-u a Európskeho dvora audítorov.
V novom nariadení o úrade OLAF č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), sa zaviedla v záujme zabezpečenia čo najlepšej ochrany finančných záujmov EÚ formálna ročná výmena názorov na politickej úrovni s cieľom uľahčiť užšiu spoluprácu a lepšiu výmenu informácií o strategických otázkach medzi všetkými zainteresovanými stranami. Tento medziinštitucionálny dialóg nebude zasahovať do nezávislých vyšetrovaní úradu OLAF.
Účastníci diskutovali predovšetkým o vyšetrovacích postupoch OLAF-u podľa nového nariadenia OLAF-u a o  prioritách vyšetrovacej politiky OLAF-u na rok 2014. Súčasne bola riešená nová pracovná dohoda medzi úradom OLAF a jeho Dozorným výborom http://www.olaf.vlada.gov.sk/nova-pracovna-dohoda-medzi-olafom-a-dozornym-vyborom/, ako aj pokrok dosiahnutý po zriaďovaní tzv. AFCOS-ov (z angl. Anti - Fraud Coordination Service) v členských štátoch.
Generálny riaditeľ úradu OLAF stručne prezentoval ostatným orgánom vynikajúce vyšetrovacie výsledky OLAFu dosiahnuté v roku 2013, ktoré budú zverejnené v Správe OLAF-u za rok 2013, pravdepodobne na konci apríla 2014.
Zúčastnené inštitúcie sa zaujímali o prácu úradu OLAF a zapájali sa do konštruktívneho dialógu.