Tlačové správy a oznamy

28.09.2020 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému ochrany finančných záujmov EÚ...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 6. októbra 2020 v spolupráci so sieťovým partnerom z Finančného riaditeľstva SR (ďalej len „FR SR“) ďalšie školenie v rámci ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike na tému:     „Ochrana f...

17.09.2020 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému finančnej kontroly vykonávane...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 28. septembra 2020 v spolupráci so sieťovým partnerom z Ministerstva financií (ďalej len „MF SR“) ďalšie školenie v rámci ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike na tému:     „Finančná ko...

11.09.2020 - Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) zverejnil Výročnú správ...
Dňa 10. septembra 2020 zverejnil Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) svoju 20-tu Výročnú správu o svojej činnosti za rok 2019. Ako vyplýva zo správy OLAF-u za rok 2019, OLAF  intenzívne pracoval na vyšetrovaní a zastavení čoraz zložitejších cezhraničných podvodných sc...

10.09.2020 - Boj proti podvodom: 31. výročná správa o ochrane finančných záujmov EÚ
Dňa 03. septembra 2020 zverejnila Európska komisia 31. výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie a boji proti podvodom za rok 2019 (tzv. správa PIF), ktorú vypracovala v spolupráci s členskými štátmi v súlade s článkom 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.   ...

17.08.2020 - OCKÚ OLAF pokračuje v organizovaní školení z oblasti ochrany finanč...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 03. septembra 2020 v spolupráci so sieťovým partnerom z Ministerstva financií (ďalej len „MF SR“) školenie z oblasti finančnej kontroly pod názvom:    „Najčastejšie sa vyskytujúce problémy pri aplikác...

07.07.2020 - Odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF vypracoval v spoluprác...
Odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (ďalej len „OCKÚ OLAF“) vypracoval v spolupráci s partnermi siete AFCOS Ročnú správu o nezrovnalostiach za rok 2019 (ďalej len „Ročná správa“ alebo „Správa“), ktorá bola schválená dňa 17. júna 2020 Riadiacim výborom pre ochranu finančných...

30.04.2020 - Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany f...
OCKÚ OLAF spolu s ostatnými partneri siete AFCOS vydávajú na svojich webových sídlach Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti  ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2019, ktorá bola vypracovaná členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zriaden...

25.02.2020 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému najčastejších porušení zákona...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 04. marca 2020 v spolupráci so sieťovým partnerom z Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) už tretie školenie v tomto roku na tému ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike na tému: ...

14.02.2020 - Vzdelávanie ako prevencia - ďalší seminár pre riaditeľov škôl na té...
Dňa 13. februára 2020 sa uskutočnil ďalší seminár, ktorý organizoval odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „OCKÚ OLAF”) v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom (ďalej len „MPC“) a odborom prevencie korupcie Úradu vlády SR na tém...

06.02.2020 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému pravidiel ochrany hospodárske...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 06. februára 2020 v spolupráci so sieťovým partnerom z Protimonopolného úradu SR (ďalej len „PMÚ SR“) a Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ďalej len „ÚPPVII“) ďalšie školenie v rámc...