Tlačové správy a oznamy

26.02.2024 - ONÚ OLAF zrealizoval vo februári 2024 školenie na tému verejného o...
Úrad vlády SR, odbor Národný úrad pre OLAF (ONÚ OLAF), v spolupráci s partnermi siete AFCOS zorganizoval dňa 15. februára 2024 pre pracovníkov štátnej a verejnej správy,v účelovom zariadení Hotel Bôrik v Bratislave, školenie z oblasti ochrany finančných záujmov EÚna tému: "Verej...

19.12.2023 - Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany f...
ONÚ OLAF spolu s ostatnými partnermi siete AFCOS vydávajú na svojich webových sídlach Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti  ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2022 (ďalej len „Výročná správa“). Výročná správa bola vypracovaná čl...

03.11.2023 - Spojenie síl v boji proti podvodom – stretnutie národných koordinač...
Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) usporiadal v dňoch 18. – 19. októbra 2023 vo Vilniuse (Litva) 10. zasadnutie vnútroštátnych koordinačných útvarov pre boj proti podvodom (tzv. AFCOS-ov) zo všetkých členských štátov EÚ. Výročná konferencia bola organizovaná v spoluprác...

24.08.2023 - Európska komisia prijala 34. výročnú správu o ochrane finančných zá...
Európska komisia dňa 27. júla 2023 prijala 34. výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie a boji proti podvodom za rok 2022 (tzv. „PIF správa“). PIF správa býva každoročne vypracovaná v spolupráci s členskými štátmi v súlade s článkom 325 Zmluvy o fungovaní Európ...

08.08.2023 - Odbor Národný úrad pre OLAF vypracoval v spolupráci s partnermi sie...
Odbor Národný úrad pre OLAF vypracoval v spolupráci s partnermi siete AFCOS Ročnú správu o nezrovnalostiach za rok 2022 (ďalej len „Ročná správa“). Ročná správa bola schválená dňa 27. júna 2023 formou per rollam Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v S...

09.06.2023 - Výročná správa OLAF-u za rok 2022: vyšetrovania vedené úradom OLAF ...
Dňa 06. júna 2023 zverejnil Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) svoju 23. výročnú správu o činnosti v roku 2022. Výročná správa úradu OLAF za rok 2022 poskytuje prehľad o hlavných trendoch a aktivitách v minulom roku, počnúc bojom proti falšovaniu a pašovaniu až po...

15.05.2023 - ONÚ OLAF prezentoval tému ochrany finančných záujmov Európskej únie...
Dňa 9. mája 2023 sa konalo v Starej tržnici v Bratislave jedno z hlavných podujatí v rámci osláv Dňa Európy 2023, na ktorom odbor Národný úrad pre OLAF (ONÚ OLAF) prezentoval v spoločnom stánku s oddelenie informovanosti a publicity Úradu vlády SR tému ochrany finančných záujmov...

12.05.2023 - ONÚ OLAF pripravil na mesiac máj 2 školenia zamerané na oblasť ochr...
ONÚ OLAF Úradu vlády SR organizuje v spolupráci s partnermi siete AFCOS v mesiaci máj 2 školenia zamerané na oblasť ochrany finančných záujmov Európskej únie na Slovensku.  Školenia sú určené pre pracovníkov štátnej a verejnej správy v Slovenskej republike.   Dňa 15. mája 2...

28.02.2023 - ONÚ OLAF pripravil na mesiac marec 2 školenia zamerané na oblasť oc...
Úrad vlády SR, odbor Národný úrad pre OLAF (ONÚ OLAF), v spolupráci s partnermi siete AFCOS organizuje v mesiaci marec 2023 pre pracovníkov štátnej a verejnej správy nasledujúce školenia zamerané na ochranu finančných záujmov EÚ:   1. „Riadenie rizík a boj proti podvodom“ ...

23.02.2023 - ONÚ OLAF organizoval vo februári 2023 školenie na tému ...
Úrad vlády SR, odbor Národný úrad pre OLAF (ONÚ OLAF), v spolupráci s partnermi siete AFCOS organizoval dňa 14. februára 2023 pre pracovníkov štátnej a verejnej správy,v účelovom zariadení Hotel Bôrik v Bratislave, školenie z oblasti ochrany finančných záujmov EÚna tému: “Zákon ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>