Tlačové správy a oznamy

30.04.2020 - Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany f...
OCKÚ OLAF spolu s ostatnými partneri siete AFCOS vydávajú na svojich webových sídlach Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti  ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2019, ktorá bola vypracovaná členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zriaden...

25.02.2020 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému najčastejších porušení zákona...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 04. marca 2020 v spolupráci so sieťovým partnerom z Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) už tretie školenie v tomto roku na tému ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike na tému: ...

14.02.2020 - Vzdelávanie ako prevencia - ďalší seminár pre riaditeľov škôl na té...
Dňa 13. februára 2020 sa uskutočnil ďalší seminár, ktorý organizoval odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „OCKÚ OLAF”) v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom (ďalej len „MPC“) a odborom prevencie korupcie Úradu vlády SR na tém...

06.02.2020 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému pravidiel ochrany hospodárske...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 06. februára 2020 v spolupráci so sieťovým partnerom z Protimonopolného úradu SR (ďalej len „PMÚ SR“) a Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ďalej len „ÚPPVII“) ďalšie školenie v rámc...

21.01.2020 - Školenie “Európska prokuratúra - vznik, fungovanie a vzťahy s inšti...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 29. Januára 2020 prvé školenie v tomto roku z oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike (ďalej len „SR“) v spolupráci so sieťovým partnerom z Generálnej prokuratúry SR (ďalej len „GP SR“)...

12.12.2019 - Generálny riaditeľ sekcie kontroly Úradu vlády SR podpísal Memorand...
Dňa 9. decembra 2019 sa zúčastnil generálny riaditeľ sekcie kontroly Úradu vlády SR spolu so zamestnancami odboru OCKÚ OLAF v Luxemburgu na 4. konferencii o boji proti korupcii organizovanej Európskou investičnou bankou (ďalej len „EIB“) pri príležitosti Medzinárodného dňa boja ...

21.11.2019 - OCKÚ OLAF organizuje tretie školenie v roku 2019 na tému overovania...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 27. novembra 2019 v spolupráci so sieťovými partnermi z Úradu podpredsedu vlády pre investície  a informatizáciu (ďalej len „ÚPPVII“) a Ministerstva životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) ďalšie šk...

14.11.2019 - OCKÚ OLAF prezentoval tému ochrany finančných záujmov EÚ v SR a boj...
Dňa 5. novembra 2019 sa zúčastnila zástupkyňa odboru OCKÚ OLAF na panelovej diskusii v rámci konferencie: „Inovácie v odbornom vzdelávaní“ na tému „Finančná gramotnosť a podnikateľské vzdelávanie na školách dnes. Ako ďalej?“, na základe pozvania Štátneho inštitútu odborného vzde...

12.11.2019 - OCKÚ OLAF organizuje druhé školenie v tomto roku na tému finančnej ...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 14. novembra 2019 v spolupráci so sieťovým partnerom z Ministerstva financií (ďalej len „MF SR“) opakované školenie v rámci ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike na tému:     „Finančná ...

31.10.2019 - OCKÚ OLAF organizuje ďalšie školenie na tému kontrol Najvyššieho ko...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 11. novembra 2019 v spolupráci so sieťovým partnerom z Najvyššieho kontrolného úradu SR (ďalej len „NKÚ SR“) ďalšie školenie na tému ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike s názvom:     ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>