Tlačové správy a oznamy

22.08.2013 - Boj proti podvodom: Výročná správa Európskej komisie za rok 2012 zd...
Dňa 24. 7. 2013 bola prijatá “Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade Ochrana finančných záujmov Európskej únie - Boj proti podvodom 2012 Výročná správa”  (ďalej len “Správa”). Správu  každoročne predkladá Komisia v spolupráci s členskými štátmi EÚ v súlade s článkom 325...

24.07.2013 - Ochrana peňazí daňových poplatníkov: Komisia predložila návrh na zr...
Európska komisia predložila dňa 17. júla 2013 návrh na zriadenie úradu Európskeho verejného prokurátora (ďalej len „EPPO – European Public Prosecutor´s Office“). Cieľom tohto návrhu je zlepšiť na úrovni Európskej únie stíhanie zločincov, ktorí spreneverili finančné prostriedky d...

26.06.2013 - Ročná správa o nezrovnalostiach za rok 2012
Dňa 18. júna 2013 bola členmi Riadiaceho výboru pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike schválená Ročná správa o nezrovnalostiach za rok 2012, spolu so 4 prílohami, ktorú nájdete pod textom. Následne bol tento materiál predložený vedúcim Úradu vl...

26.06.2013 - Talianske orgány a OLAF odhalili rozsiahly podvod s fondmi EÚ na Si...
Talianska Finančná polícia a Štátne zastupiteľstvo Palerma sa spoľahli na dôkazy zhromaždené počas vyšetrovania OLAF-u pri odhalení rozsiahleho podvodu na Sicílii, ktorý sa týkal aj fondov EÚ. Na základe minulotýždňovej operácie je vyšetrovaných 47 osôb, z ktorých 17 je vo väzbe...

24.06.2013 - Taliansky súd použil v trestnom konaní dôkaz z vyšetrovania vykonan...
Taliansky súd v Cremone použil v rámci trestného konania dôkaz získaný pri vyšetrovaní OLAFu ako aj svedeckú výpoveď zamestnanca OLAF-u. V rámci uvedeného prípadu bola záverečná správa OLAF-u použitá ako priamy dôkaz pri rozhodnutí súdu. Tieto skutočnosti potvrdzujú dôležitosť  ...

13.06.2013 - Stratégia EÚ na posilnenie boja proti nezákonnému obchodu s tabakom
Dňa 6. júna 2013 prijala Európska komisia Stratégiu na posilnenie boja proti pašovaniu cigariet a iným formám nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami – komplexná Stratégia EÚ” (ďalej len „Stratégia“), ktorú predložila Rade EÚ a Európskemu parlamentu. Ide o komplexný balík...

27.05.2013 - Výročná správa o operatívnej činnosti OLAF-u za rok 2012
Nové vyšetrovacie postupy zefektívňujú činnosť OLAF-u Dňa 23. mája 2013 zverejnil Európsky úrad pre boj proti podvodom (skratka "OLAF") 13. výročnú správu o operatívnej činnosti (ďalej len „správa“), v ktorej prezentuje svoju činnosť OLAF-u za rok 2012. Počas roka 2012 ...

24.05.2013 - Kampaň Európskej komisie v boji proti falšovaniu priemyselných tova...
„Too good to be true: the real price of fake products“ „Príliš dobré, aby to bola pravda: skutočná cena falšovaných tovarov-fejkov“ Činnosti súvisiace s falšovaním tovarov predstavujú pre svetovú ekonomiku stratu viac ako 200 mld. EUR ročne, podobne ako trh s nelegálnymi d...

20.05.2013 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému ochrany finančných záujmov EÚ...
Dňa 21. mája 2013 organizuje odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR školenie pod názvom: „Ochrana finančných záujmov EÚ v podmienkach SR“ Školenie je určené pre zamestnancov štátnej správy zapojených do implementácie štruk...

30.04.2013 - Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany f...
Partneri siete AFCOS zverejnili dňa 30. apríla 2013 na svojich webových stránkach Výročnú správu o svojej činnosti v oblasti  ochrany finančných záujmov EÚ v SR v roku 2012, ktorá bola vypracovaná členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zriadenej pod Riadiacim výborom pre ochranu ...