Tlačové správy a oznamy

23.09.2021 - Európska komisia prijala 32. výročnú správu o ochrane finančných zá...
Dňa 20. septembra 2021 prijala Európska komisia 32. výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie a boji proti podvodom za rok 2020 (tzv. správa PIF), ktorú vypracovala v spolupráci s členskými štátmi v súlade s článkom 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Podľa s...

09.07.2021 - EPPO a OLAF podpísali pracovnú dohodu
Dňa 5. júla 2021 podpísal v Luxemburgu generálny riaditeľ Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) Ville Itälä s európskou hlavnou prokurátorkou Laurou Kӧvesi pracovnú dohodu ako základ pre koordináciu a spoluprácu medzi oboma úradmi do budúcna.   OLAF vedie administr...

02.07.2021 - Odbor Národný úrad pre OLAF vypracoval v spolupráci s partnermi sie...
Odbor Národný úrad pre OLAF vypracoval v spolupráci s partnermi siete AFCOS Ročnú správu o nezrovnalostiach za rok 2020 (ďalej len „Ročná správa“), ktorá bola schválená formou per rollam dňa 27. mája 2021 Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovensk...

11.06.2021 - Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) zverejnil Výročnú správ...
Dňa 10. júna 2021 zverejnil Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) svoju 21-tu Výročnú správu o činnosti v roku 2020. V roku 2020 úspešne uzavrel viac ako 200 vyšetrovaní a odporučil vymôcť viac ako 293 miliónov EUR späť do rozpočtu EÚ. Aj naďalej sa staral o to, aby bol...

07.06.2021 - Odbor Národný úrad pre OLAF pripravil pre partnerov siete AFCOS v m...
V zmysle plnenia úloh vyplývajúcich z Národnej stratégie pre ochranu finančných záujmov Európskej únie na Slovensku , Úrad vlády SR prostredníctvom odboru Národný úrad pre OLAF organizuje pre pracovníkov štátnej a verejnej správy školenia zamerané na ochranu finančných záujmov E...

17.05.2021 - Pracovné rokovanie za účasti európskeho prokurátora na Úrade vlády SR
Dňa 11. mája 2021 sa uskutočnilo pracovné rokovanie na Úrade vlády SR (ďalej len „ÚV SR“), ktoré organizoval odbor Národný úrad pre OLAF (ONÚ OLAF), sekcie kontroly ÚV SR so zástupcami Generálnej prokuratúry SR za účasti európskeho prokurátora JUDr. Juraja Novockého. Pracovné ro...

07.05.2021 - Konferencia o budúcnosti Európy – spustenie digitálnej platformy
Dňa 19. 04. 2021 spustila Výkonná rada Konferencie o budúcnosti Európy zložená zo zástupcov Európskeho parlamentu, Rady Európskej únie a Európskej komisie viacjazyčnú digitálnu platformu pre konferenciu o budúcnosti Európy na adrese: https://futureu.europa.eu/, na ktorej vyzýva ...

30.04.2021 - Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany f...
ONÚ OLAF spolu s ostatnými partnermi siete AFCOS vydávajú na svojich webových sídlach Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti  ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2020 (ďalej len „Výročná správa“ ), ktorá bola vypracovaná členmi Pracovne...

09.10.2020 - Odbor Národný úrad pre OLAF organizuje školenie na tému poskytovani...
Upozornenie: Školenie bolo zrušené vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu. Odbor Národný úrad pre OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 15. októbra 2020 v spolupráci so sieťovým partnerom z Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prok...

07.10.2020 - Národný úrad pre OLAF organizuje školenie na tému odhaľovania podvo...
Upozornenie: Školenie bolo zrušené vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu. Národný úrad pre OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) organizuje dňa 12. októbra 2020 v spolupráci so sieťovým partnerom z Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR G...