Tlačové správy a oznamy

30.04.2014 - Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany f...
Odbor Centrálny kontaktný útvar OLAF spolu s ostatnými partnermi siete AFCOS vydávajú Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR v roku 2013, ktorá bola vypracovaná členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zriadenej pod Riadiacim vý...

17.04.2014 - Program Hercule III: nové financie na boj proti podvodom
Dňa 21. marca 2014 nadobudol účinnosť nový program pre boj proti podvodom Hercule III.  Program takto dáva k dispozícii členským štátom 104.9 mil. € na podporu ich boja proti podvodom, korupcii a iným protiprávnym činnostiam. Program pomáha financovať konkrétne projekty; napríkl...

17.04.2014 - V apríli sa uskutočnila prvá medziinštitucionálna výmena názorov me...
Prvá formálna výmena názorov medzi Európskou komisiou, Radou, Európskym parlamentom a úradom OLAF sa konala v utorok 8. apríla 2014. Rokovania sa tiež zúčastnili zástupcovia Dozorného výboru OLAF-u a Európskeho dvora audítorov. V novom nariadení o úrade OLAF č. 883/2013 z 11. ...

04.04.2014 - OCKÚ OLAF organizuje školenie o nezrovnalostiach v poľnohospodársky...
Dňa 7. apríla 2014 sa uskutoční na Úrade vlády SR školenie, ktoré organizuje odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF, sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou n...

14.03.2014 - Generálny riaditeľ OLAF-u na Úrade vlády SR o vzájomnej spolupráci ...
Bratislava, 14.3.2014 - V dňoch 13. - 14. marca 2014 navštívil po prvý raz Slovenskú republiku generálny riaditeľ Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) pán Giovanni Kessler. Jeho návštevu organizovalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Po včerajšej účasti n...

05.03.2014 - Európska komisia a Grécko spolupracujú v boji proti podvodom a koru...
V dňoch 26. – 27. februára 2014 hosťoval Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) v Aténach stretnutie na najvyššej úrovni na tému: "Boj proti podvodom v oblasti politiky súdržnosti EÚ". Na podujatí organizovanom v úzkej spolupráci s Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie...

14.02.2014 - Informácia o realizácii školenia na tému ochrany finančných záujmov...
Úrad vlády SR, sekcia kontroly a boja proti korupcii, odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (OCKÚ OLAF) zorganizoval dňa 13. februára 2014 v spolupráci s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Národnou kriminálnou agentúrou Prezídia Policajného zboru škol...

22.01.2014 - Významná spoločná colná operácia zabránila veľkým stratám na rozpoč...
Dňa 21.1.2014 informovala Európska komisia o colnej operácii medzinárodného charakteru pod názvom „Warehouse“, ktorá sa uskutočnila v októbri 2013.  Počas tejto colnej operácie bolo zabavených takmer 45 miliónov pašovaných cigariet, 140 000 litrov nafty a približne 14 000 litrov...

17.01.2014 - Nová pracovná dohoda medzi OLAFom a Dozorným výborom
Dňa 14. januára 2014 bola uzatvorená nová pracovná dohoda medzi Európskym úradom pre boj  proti podvodom (OLAF) a Dozorným výborom pre OLAF (ďalej len „dohoda“). Dohoda bola podpísaná generálnym riaditeľom úradu OLAF Giovanni Kesslerom a Johanom Denolfom, predsedom Dozorného výb...

19.12.2013 - Iniciatíva EÚ na zvyšovanie povedomia o potrebe bezpečnosti hračiek...
S cieľom zvyšovania povedomia o dôležitosti bezpečnosti hračiek a zdôraznenia rizika kupovania falšovaných hračiek pre deti v čase Vianoc, komisár Európskej komisie pre priemysel a podnikanie p. Tajani prezentuje dňa 20.12.2013 o 10:30 h v Ríme na námestí Piazza Venezia kampaň EÚ „...