Tlačové správy a oznamy

28.05.2015 - Finančná podpora EÚ v rámci programu Hercule II pomohla členským št...
Program Európskej komisie - Hercule II, v rámci ktorého bolo poskytnutých takmer 100 miliónov EUR na aktivity v rámci boja proti podvodom v rokoch 2007 až 2013, dosiahol svoje ciele a priniesol hmatateľné výsledky na národnej úrovni. To sú hlavné závery Správy Komisie o splnení cie...

14.05.2015 - OCKÚ OLAF sa prezentoval na oslavách Dňa Európy 2015 v Bratislave
Dňa 7. mája 2015 sa konali v Bratislave na Hviezdoslavovom a Hlavnom námestí oslavy Dňa Európy, ktoré spoluorganizoval aj Úrad vlády SR (ÚV SR). Na organizácii podujatia na Hviezdoslavovom námestí, zameranom na informovanie o európskych štrukturálnych fondoch, sa podieľal aj odbor ...

29.04.2015 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému daňových podvodov DPH a odhaľ...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujedňa 19. mája 2015 v spolupráci Finančným riaditeľstvom SR (FR SR) školenie na tému: „Mechanizmus daňových podvodov DPH, odhaľovanie podozrení z podvodov v súvislosti s ochranou finančných z...

15.04.2015 - V rámci programu Hercule III poskytne Európska komisia ďalšie finan...
Hercule III je finančný program špeciálne zameraný na boj proti podvodom, korupcii a iným protiprávnym činnostiam poškodzujúcim finančné záujmy EÚ. Umožňuje obstarávanie špecializovaného vybavenia a databáz, využívaných vnútroštátnymi orgánmi činnými v trestnom konaní a školení pre...

08.04.2015 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému colných podvodov a ich odhaľo...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujedňa 17. apríla 2015 v spolupráci Finančným riaditeľstvom SR (FR SR) školenie na tému:   „Mechanizmy  colných podvodov a ich odhaľovanie colnými orgánmi pri výkone následných kontrol v...

08.04.2015 - OCKÚ OLAF organizuje ďalšie školenie na tému ochrany finančných záu...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizuje dňa 20. apríla 2015 v spolupráci s Národnou kriminálnou agentúrou Prezídia policajného zboru (NAKA) školenie na tému: „NAKA a ochrana finančných záujmov EÚ v SR“ Školenie je urč...

07.04.2015 - Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany f...
OCKÚ OLAF zverejňuje spolu s ostatnými partnermi siete AFCOS Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR v roku 2014, ktorá bola vypracovaná členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zriadenej pod Riadiacim výborom pre ochranu fina...

17.03.2015 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému verejného obstarávania a konf...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujedňa 24. marca 2015 v spolupráci Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len ÚVO) školenie na tému: „Zákon o verejnom obstarávaní, konflikt záujmov“ Školenie je určené pre zamestnancov...

11.03.2015 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému Ochrana finančných záujmov EÚ...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujedňa 19. marca 2015 v spolupráci školenie na tému: „Ochrana finančných záujmov EÚ v podmienkach SR, Centrálna databáza vylúčených subjektov (CED)“ Školenie je určené pre zamestnancov org...

18.02.2015 - Informácia o realizácii školenia OCKÚ OLAF o kartelových dohodách
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujedňa 26. februára 2015 v spolupráci s Protimonopolným úradom Slovenskej republiky (PMÚ SR) školenie na tému: „Kartelové dohody, dokazovanie kolúzneho správania“ Školenie je určené...