Tlačové správy a oznamy

03.10.2014 - Školenia OCKÚ OLAF v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v októbr...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády SR organizuje v mesiaci október 2014 dve školenia na tému ochrany finančných záujmov EÚ v podmienkach SR: „Kontrola a audit v rámci implementácie finančnej pomoci EÚ v podmienkach SR“ Školenie sa bude konať dň...

12.09.2014 - OCKÚ OLAF organizuje ďalšie školenie v oblasti ochrany finančných z...
Dňa 19. septembra 2014 organizuje OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR ďalšie školenie z oblasti ochrany finančných záujmov EÚ pod názvom: Monitorovanie nedostatkov/nezrovnalostí identifikovaných vládnym a...

18.07.2014 - Európska Komisia zverejnila Výročnú správu o ochrane finančných záu...
Dňa 17. júla 2014 zverejnila Európska Komisia Výročnú správu o ochrane finančných záujmov a boji proti podvodom za rok 2013 (ďalej len „správa“), ktorú vypracováva každoročne v zmysle článku 325 Zmluvy o fungovaní EÚ a v ktorej sa podrobne uvádzajú opatrenia prijaté na boj proti po...

26.06.2014 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému ochrany finančných záujmov EÚ...
Dňa 30. júna 2014 organizuje odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR školenie pod názvom: „Ochrana finančných záujmov EÚ v podmienkach SR“ Školenie je určené pre zamestnancov štátnej správy zapojených do implementác...

26.06.2014 - Ročná správa o nezrovnalostiach za rok 2013
Ročná správa o nezrovnalostiach za rok 2013 bola vypracovaná Pracovnou  skupinou pre nezrovnalosti a schválená dňa 13. júna 2014 členmi Riadiaceho výboru pre ochranu finančných záujmov Európskeho únie v Slovenskej republike formou per rollam. Následne bol tento materiál pred...

23.06.2014 - Manuál nahlasovania nezrovnalostí, verzia 5.1
Dňa 30. mája 2014 vstúpil do platnosti aktualizovaný Manuál nahlasovania nezrovnalostí, verzia 5.1, vrátane príloh, ktorý bol schválený formou per rollam Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike dňa 28. mája 2014.  

23.06.2014 - Komisia navrhuje posledný krok v procese reformy úradu OLAF
Komisia navrhla opatrenia na ďalšie zabezpečenie procesných záruk pri vyšetrovaniach OLAF-u, aby tak doplnila komplexnú reformu Úradu Európskej únie pre boj proti podvodom (OLAF). Návrh Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady dopĺňajúci nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013 predp...

17.06.2014 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému Dohľad vo verejnom obstarávaní
Dňa 18. 06. 2014 organizuje OCKÚ OLAF sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR ďalšie školenie, týkajúce sa ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike pod názvom: Dohľad vo verejnom obstarávaní Školenie je určené pre zamestnancov orgánov štátn...

09.06.2014 - OCKÚ OLAF sa prezentoval na Dni otvorených dverí Úradu vlády SR
Dňa 7. júna 2014 sa uskutočnil Deň otvorených dverí Úradu vlády SR, na ktorom sa  prezentoval aj odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF. Viac informácií o zrealizovanom podujatí nájdete na hlavnej stránke Úradu vlády SR: http://www.vlada.gov.sk/den-otvorenych-dveri-na-u...

06.06.2014 - EK zorganizovala seminár zameraný na ochranu európskeho priemyslu a...
Generálne riaditeľstvo pre podnikanie a priemysel Európskej komisie zorganizovalo dňa 4. júna 2014 seminár s názvom "Vysledovateľnosť versus falšovanie" – ochrana európskeho priemyslu a spotrebiteľov pred organizovaným zločinom. Niekoľko európskych spoločností prezentovalo svoje t...