Tlačové správy a oznamy

08.04.2015 - OCKÚ OLAF organizuje ďalšie školenie na tému ochrany finančných záu...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizuje dňa 20. apríla 2015 v spolupráci s Národnou kriminálnou agentúrou Prezídia policajného zboru (NAKA) školenie na tému: „NAKA a ochrana finančných záujmov EÚ v SR“ Školenie je urč...

07.04.2015 - Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany f...
OCKÚ OLAF zverejňuje spolu s ostatnými partnermi siete AFCOS Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR v roku 2014, ktorá bola vypracovaná členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zriadenej pod Riadiacim výborom pre ochranu fina...

17.03.2015 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému verejného obstarávania a konf...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujedňa 24. marca 2015 v spolupráci Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len ÚVO) školenie na tému: „Zákon o verejnom obstarávaní, konflikt záujmov“ Školenie je určené pre zamestnancov...

11.03.2015 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému Ochrana finančných záujmov EÚ...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujedňa 19. marca 2015 v spolupráci školenie na tému: „Ochrana finančných záujmov EÚ v podmienkach SR, Centrálna databáza vylúčených subjektov (CED)“ Školenie je určené pre zamestnancov org...

18.02.2015 - Informácia o realizácii školenia OCKÚ OLAF o kartelových dohodách
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujedňa 26. februára 2015 v spolupráci s Protimonopolným úradom Slovenskej republiky (PMÚ SR) školenie na tému: „Kartelové dohody, dokazovanie kolúzneho správania“ Školenie je určené...

06.02.2015 - Informácia o realizácii školenia na tému ochrany finančných záujmov...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizuje v roku 2015 školenia zamerané na ochranu finančných záujmov EÚ pre pracovníkov verejnej správy, ktorí zabezpečujú čerpanie, kontrolu, výkon vládneho auditu, monitorovanie finančných prostr...

22.01.2015 - Informácia o realizácii školenia v oblasti ochrany finančných záujm...
Dňa 29. januára 2015 organizuje OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR školenie na tému: Správna evidencia nezrovnalosti v ITMS, riešenie nezrovnalosti v rámci auditov operácií a systémových auditov Šk...

09.01.2015 - Vláda SR schválila aktualizáciu Národnej stratégie ochrany finančný...
Vláda Slovenskej republiky schválila na svojom rokovaní dňa 7. januára 2015 aktualizovanú Národnú stratégiu ochrany finančných záujmov EÚ v SR (ďalej len „Národná stratégia“) vypracovanú v nadväznosti na programové obdobie 2014 – 2020. http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx...

09.01.2015 - aktualizácia Národnej stratégie ochrany finančných záujmov EÚ v SR
Vláda Slovenskej republiky schválila na svojom rokovaní dňa 7. januára 2015 aktualizovanú Národnú stratégiu ochrany finančných záujmov EÚ v SR (ďalej len „Národná stratégia“) vypracovanú v nadväznosti na programové obdobie 2014 – 2020.   http://www.rokovania.sk/Rokovanie.as...

12.12.2014 - OCKÚ OLAF prezentoval svoju činnosť v úradoch samosprávnych krajov ...
V dňoch 20. 11. 2014 až 2. 12. 2014 zrealizovala sekcia kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády SR (SK PK ÚV SR) prednášky na tému: „Zvyšovanie právneho vedomia v oblasti  prevencie korupcie a boja proti korupcii a ochrana finančných záujmov EÚ v SR“ pre  160 zamestnancov 7 úr...