Tlačové správy a oznamy

13.11.2015 - OCKÚ OLAF navštívili zástupcovia bulharského koordinačného útvaru p...
V dňoch 2. - 7. novembra 2015 navštívili Úrad vlády SR, sekciu kontroly a prevencie korupcie, odbor centrálny kontaktný útvar pre OLAF (ďalej „OCKÚ OLAF“), ktorý plní úlohy koordinačného útvaru pre boj proti podvodom, zástupcovia bulharského AFCOS-u (pozn. AFCOS je koordinačný útva...

22.10.2015 - Školenie OCKÚ OLAF o kontrole a audite v rámci implementácie finanč...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujev spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) a  Najvyšším kontrolným SR (NKÚ SR) dňa 29. októbra 2015 ďalšie školenie v rámci ochrany finančných záujmov Európs...

07.10.2015 - Školenie OCKÚ OLAF o verejnom obstarávaní
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujev spolupráci s Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO) dňa 16. októbra  2015 ďalšie školenie v rámci ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike na tému:  Zákon o...

22.09.2015 - Školenie OCKÚ OLAF o kartelových dohodách a dokazovaní kolúzneho sp...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujev spolupráci s Protimonopolným úradom SR (PMÚ SR) dňa 29. septembra 2015 ďalšie školenie v rámci ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike na tému:   „Kartelové do...

26.08.2015 - OCKÚ OLAF organizuje ďalšie školenie na tému ochrany finančných záu...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujedňa 10. septembra 2015 v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA) školenie na tému:   „Nezrovnalosti v poľn...

10.08.2015 - Dňa 31. júla 2015 zverejnila Európska komisia Výročnú správu o ochr...
Členské štáty sú čoraz efektívnejšie v boji proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy EÚ, pri odhaľovaní a stíhaní väčšieho počtu prípadov podvodov než v predchádzajúcom roku. Celkovo bolo v roku 2014 vyšetrovaných  1649 prípadov, čo je o 2% viac než v roku 2013. Toto je kľúčové...

29.06.2015 - Informácia o realizácii školenia na tému evidencie nezrovnalostí v ...
V dňoch 30. júna, 2. júla, 7. júla a 9. júla 2015 organizuje OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády SR sériu školení na tému: Správna evidencia nezrovnalostí v systéme ITMS Školenie je určené pre používateľov systému ITMS, ktorí evidujú údaje o nezr...

16.06.2015 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému kontroly a auditu v rámci imp...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujedňa 25. júna 2015 v spolupráci s Ministerstvom financií SR (MF SR) školenie na tému:   „Kontrola a audit v rámci implementácie finančnej pomoci EÚ v podmienkach SR“ Školenie je ur...

10.06.2015 - OCKÚ OLAF organizuje ďalšie školenie na tému ochrany finančných záu...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujedňa 16. júna 2015 v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR (MS SR) a Generálnou prokuratúrou SR (GP SR) školenie na tému: „Trestné právo v kontexte ochrany finančných záujmov EÚ v ...

03.06.2015 - Veľká výkonnosť vyšetrovaní úradu OLAF v roku 2014 prinesie daňovní...
Dňa 2. júna 2015 zverejnil Európsky úrad pre boj proti podvodom 15. výročnú správu o svojej činnosti za obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 (ďalej aj „Výročná správa“). V roku 2014 dosiahol OLAF vynikajúce výsledky v boji proti podvodom v celej Európe. OLAF uzavrel v...