Tlačové správy a oznamy

23.09.2016 - OCKÚ OLAF organizuje školenie o odhaľovaní podvodného konania pri č...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujev spolupráci s Národnou kriminálnou agentúrou (NAKA) Prezídia policajného zboru dňa 30. septembra 2016 školenie na tému:   „Odhaľovanie podvodného konania pri čerpaní prostriedkov EÚ“ ...

02.09.2016 - Colné podvody významne škodia finančným záujmom EÚ. Colné vyšetrova...
Od 1. septembra 2016 budú colní vyšetrovatelia v celej Európskej únii môcť využívať nové elektronické nástroje umožňujúce účinnejší boj proti colným podvodom.   V dôsledku aktualizácie colných predpisov budú mať orgány prístup k novým informačným systémom, ktoré zaznamenáv...

31.08.2016 - OCKÚ OLAF organizuje školenie na tému kartelov/kartelových dohôd a ...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizuje v spolupráci s Protimonopolným úradom Slovenskej republiky (PMÚ SR) dňa 9. septembra 2016 školenie na tému:   „Konzorciá, kartelové dohody a dokazovanie kolúzneho správania“ Škole...

25.07.2016 - Členské štáty robia pokrok pri odhaľovaní a prevencii podvodov s fo...
Podľa výročnej správy Európskej komisie o ochrane finančných záujmov Európskej únie - PIF správa za rok 2015, ktorá bola prijatá 14. júla 2016 sa zlepšilo odhaľovanie a prevencia podvodov členskými štátmi. Zo správy vyplýva, že členské štáty prijímajú strategickejší prístup k ...

22.07.2016 - Boj proti obchodu s tabakovými výrobkami vyžaduje spoločné globálne...
Nakoľko nezákonný obchod s tabakom je celosvetovým problémom, vyžaduje si spoluprácu v celosvetovom meradle. FCTC Protokol (Framework Convention on Tobacco Control) je prvou medzinárodnou zmluvou vypracovanou tak, aby riešila medzinárodné pašovanie tabaku. Stanovuje opatrenia na...

15.07.2016 - OCKÚ OLAF vypracoval Ročnú správu o nezrovnalostiach za rok 2015
OCKÚ OLAF vypracováva v spolupráci s partnermi siete AFCOS1 v zmysle úlohy č. B.2 Uznesenia vlády SR č. 18 zo 7. januára 2015 k Národnej stratégii ochrany finančných záujmov EÚ v SR (ďalej len „Národná stratégia“), ako aj v zmysle úlohy č. 5 v časti Odhaľovanie v rámci Akčného p...

01.06.2016 - Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) zverejnil Výročnú správ...
V roku 2015 bola činnosť Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) rozmanitá i rozsiahla zároveň. Zložité prípady siahali od vyšetrovania podvodu v rámci ekologického projektu, ktorý EÚ financovala v Afrike, cez spoluprácu s japonskými a malajzijskými orgánmi v prípade obchádz...

06.05.2016 - OCKÚ OLAF bude prezentovať v rámci osláv Dňa Európy 2016 ochranu fi...
Dňa 9. mája 2016 sa budú konať v Bratislave na Hlavnom a Primaciálnom námestí oslavy Dňa Európy, ktoré spoluoranizuje aj Úrad vlády SR.   Na Primaciálnom námestí bude OCKÚ OLAF prezentovať pôsobenie Úradu vlády SR v oblasti boja proti podvodom v súvislosti s ochranou finan...

26.04.2016 - OCKÚ OLAF organizuje školenie o systéme nahlasovania nezrovnalostí ...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujev spolupráci s Ministerstvom financií SR (MF SR) dňa 29. apríla 2016 školenie na tému: „Systém nahlasovania nezrovnalosti pre PO 2014 - 2020“   Školenie je určené pre pracovníkov vere...

14.04.2016 - OCKÚ OLAF organizuje druhé školenie v tomto roku o novom zákone o v...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizujev spolupráci s Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO) dňa 22. apríla 2016 ďalšie školenie na tému:   “Nový zákon o verejnom obstarávaní“ Školenie je určené pre pracovníkov verejnej ...