Tlačové správy a oznamy

29.09.2022 - Európska komisia prijala 33. výročnú správu o ochrane finančných zá...
Dňa 23. septembra 2022 prijala Európska komisia 33. výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie a boji proti podvodom za rok 2021 (tzv. správa PIF), ktorú vypracovala v spolupráci s členskými štátmi v súlade s článkom 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. P...

28.09.2022 - Výučba boja proti podvodom na školách: Prezentácia činnosti ONÚ OLA...
Prostredníctvom materiálu Národný štandard finančnej gramotnosti, verzia 1.2  je do učebných osnov na základných a stredných školách v rámci výučby finančnej gramotnosti zaradená aj oblasť boja proti podvodom. Dňa 23. septembra 2022 organizoval Štátny inštitút odborného vzde...

28.09.2022 - ONÚ OLAF pripravil na mesiac október 3 školenia zamerané na oblasť ...
Úrad vlády SR, odbor Národný úrad pre OLAF (ONÚ OLAF), v spolupráci s partnermi siete AFCOS organizuje v mesiaci október 2022 pre pracovníkov štátnej a verejnej správy nasledujúce školenia zamerané na ochranu finančných záujmov EÚ:   1. „Riadenie rizík a boj proti podvodom“ T...

25.08.2022 - ONÚ OLAF pripravuje mesiac september 2 školenia zamerané na oblasť ...
V zmysle plnenia úloh vyplývajúcich z Národnej stratégie pre ochranu finančných záujmov EÚ v SR, Úrad vlády SR prostredníctvom odboru Národný úrad pre OLAF (ONÚ OLAF) organizuje pre pracovníkov štátnej a verejnej správy školenia zamerané na teoretické a praktické otázky ochrany ...

12.07.2022 - ONÚ OLAF vypracoval v spolupráci s partnermi siete AFCOS Ročnú sprá...
Odbor Národný úrad pre OLAF vypracoval v spolupráci s partnermi siete AFCOS Ročnú správu o nezrovnalostiach za rok 2021 Odbor Národný úrad pre OLAF vypracoval v spolupráci s partnermi siete AFCOS Ročnú správu o nezrovnalostiach za rok 2021 (ďalej len „Ročná správa“).   ...

13.06.2022 - Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) zverejnil Výročnú správ...
Dňa 08. júna 2021 zverejnil Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) svoju 22. Výročnú správu o činnosti v roku 2021. Správa informuje o vyšetrovacej činnosti úradu OLAF s cieľom chrániť rozpočet EÚ pred podvodmi počas roku 2021. Podrobne uvádza príklady vyšetrovaní a ...

06.06.2022 - Prezentácia témy ochrany finančných záujmov EÚ na stredných školách
Dňa 03. júna a 07. júna 2022 bola v rámci Roatripu jar 2022, ktorý organizoval odbor informovanosti a publicity na Úrade vlády SR, prezentovaná zamestnancom ONÚ OLAF činnosť odboru Národný úrad pre OLAF (ONÚ OLAF) ako aj činnosť Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) na ...

01.06.2022 - ONÚ OLAF pripravil na mesiac jún 3 školenia zamerané na oblasť ochr...
V zmysle plnenia úloh vyplývajúcich z Národnej stratégie pre ochranu finančných záujmov EÚ v SR, Úrad vlády SR prostredníctvom odboru Národný úrad pre OLAF (ONÚ OLAF) organizuje pre pracovníkov štátnej a verejnej správy školenia zamerané na teoretické a praktické otázky ochrany ...

29.04.2022 - Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany f...
ONÚ OLAF spolu s ostatnými partnermi siete AFCOS vydávajú na svojich webových sídlach Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti  ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2021 (ďalej len „Výročná správa“ ), ktorá bola vypracovaná členmi Pracovne...

13.04.2022 - Európska prokuratúra vydala prvú výročnú správu o svojej činnosti z...
Európska prokuratúra (EPPO) zverejnila dňa 24. 03. 2022 svoju prvú správu o činnosti od začiatku svojej činnosti v júni 2021. Vo výročnej správe EPPO informuje o jeho organizácii a fungovaní (o činnosti kolégia, stálej komory, jednotky na podporu Kolégia, o systéme pre správu pr...