Taliansky súd použil v trestnom konaní dôkaz z vyšetrovania vykonaného OLAFom

24.06.2013

Taliansky súd v Cremone použil v rámci trestného konania dôkaz získaný pri vyšetrovaní OLAFu ako aj svedeckú výpoveď zamestnanca OLAF-u. V rámci uvedeného prípadu bola záverečná správa OLAF-u použitá ako priamy dôkaz pri rozhodnutí súdu. Tieto skutočnosti potvrdzujú dôležitosť  činnosti OLAF-u pri cezhraničných prípadoch, rovnako ako aj právnu hodnotu správ OLAF-u a dôkazov zhromaždených počas jeho administratívnych vyšetrovaní.
OLAF otvoril vyšetrovanie týkajúce sa talianskej obchodnej spoločnosti na základe podozrenia z nezrovnalostí súvisiacich s dodávkou zariadení na výrobu vodovodných sietí v tretích krajinách. Celková hodnota uzatvorených zmlúv, ktoré zahŕňajú financovanie z Európskeho rozvojového fondu (ERF) a rozvojových fondov Komisie, predstavuje  hodnotu okolo 1 950 000 €.OLAF na základe kontrol na mieste v sídle dotknutej spoločnosti a jej dodávateľov odhalil, že spoločnosť dodávala tovar v hodnote viac ako 400 000 € z Číny, deklarujúc, že ide o tovar talianskeho ​​pôvodu.
Podľa názoru OLAF-u zhromaždené dôkazy poukazovali na to, že vyšetrovaná spoločnosť si bola vedomá skutočného pôvodu tovaru, ale vypracovala falošné vyhlásenia s cieľom získať osvedčenia, že  tovar je pôvodom z Európskej únie.
OLAF ukončil vyšetrovanie s odporúčaniami pre administratívne, finančné a súdne následné konanie. Záverečná správa OLAF-u bola zaslaná talianskej prokuratúre v Cremone, ktorá obvinila výkonného riaditeľa obchodnej spoločnosti na základe dôkazov zhromaždených OLAF-om. Na základe tých istých dôkazov a svedectva vyšetrujúceho úradníka OLAF-u, taliansky súd v Cremone obžaloval obvineného z podvodu proti EÚ a odsúdil ho na trest odňatia slobody v dĺžke trvania 2 roky (rozhodnutie z 11. marca 2013).Aj keď ide o rozhodnutie súdu 1. stupňa, ktoré môže byť predmetom odvolania, vývoj prípadu potvrdzuje významnú úlohu, ktorú môže OLAF predstavovať pri cezhraničných vyšetrovaniach, a to najmä pri rýchlom získavaní spoľahlivých dôkazov.Rozsudok súdu prvého stupňa potvrdzuje aj právnu hodnotu správ OLAF-u, ako je stanovené v článku 9 nariadenia (ES) č. 1073/1999 Európskeho parlamentu a Rady zo dňa 25. mája 1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF).OLAF bol taktiež informovaný, že Európska komisia dostala platbu mimosúdnej náhrady škody od dotknutého hospodárskeho subjektu ako výsledok zmieru.Bližšie informácie môžete nájsť v samotnej tlačovej správe OLAFu č. 3/2013 zo dňa 14. júna 2013 zverejnenej na webovom sídle OLAF-u na adrese:
http://ec.europa.eu/anti_fraud/media-corner/press-releases/press-releases/2013/20130614_01_en.htm
Tlačová správa OLAF-u bola OCKÚ OLAF postúpená prostredníctvom siete   komunikátorov OLAFu (OAFCN).