Systém včasného odhaľovania rizika a vylúčenia (EDES)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie v znení nariadenia (EÚ, Euratom) 1929/2015 (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“) zriadila Európska komisia Systém včasného odhaľovania rizika a vylúčenia – The Early Detection and Exclusion System (ďalej len „EDES databáza“), aby posilnila ochranu finančných záujmov Európskej únie. EDES databáza nahradila od 1. januára 2016 Systém včasného varovania (Early Warning System – EWS) a Centrálnu databázu vylúčených subjektov (Central Exclusion Database – CED).
 
Účelom EDES databázy je:

  • včasné odhaľovanie rizík ohrozujúcich finančné záujmy Európskej únie;             
  • vylúčenie hospodárskych subjektov, ktoré sa nachádzajú v niektorej zo situácií vyžadujúcich vylúčenie z možnosti prijímať akékoľvek finančné prostriedky z rozpočtu Európskej únie uvedených v článku 106 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách;
  • ukladanie peňažných sankcií hospodárskym subjektom podľa článku 106 ods. 13 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Kritériá, resp. dôvody vylúčenia hospodárskeho subjektu z možnosti prijímať finančné prostriedky z rozpočtu Európskej únie sú uvedené v článku 106 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách a týkajú sa nasledovných situácií:

  • hospodársky subjekt je v konkurze, insolvenčnom konaní alebo likvidácii;
  • hospodársky subjekt porušuje svoje povinnosti týkajúce sa platenia daní a príspevkov na sociálne zabezpečenie;  
  • hospodársky subjekt sa dopustil závažného odborného pochybenia v zmysle článku 106 ods. 1 písm. c) nariadenia o rozpočtových pravidlách;
  • hospodársky subjekt sa dopustil ktoréhokoľvek z týchto skutkov: podvod, korupcia, účasť v zločineckej organizácii, pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu, trestné činy súvisiace s terorizmom alebo spojené s teroristickými aktivitami, využívanie detskej práce alebo iných foriem obchodovania s ľuďmi;
  • hospodársky subjekt  vykazuje závažné nedostatky pri dodržiavaní hlavných povinností v rámci plnenia zmluvy financovanej z rozpočtu Európskej únie;
  • hospodársky subjekt spôsobil nezrovnalosť v zmysle článku 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev.

 
Bližšie informácie o EDES databáze (vrátane informácií o údajoch, ktoré EDES databáza zhromažďuje, a o podmienkach ich spracovania) sú dostupné na internetovej stránke Európskej komisie.
 
Vzor informácie pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, resp. o príspevok:
Informácia pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok 
 

16666

Dátum poslednej aktualizácie: 20.07.2017