Systém včasného odhaľovania rizika a vylúčenia (EDES)

S cieľom chrániť finančné záujmy Únie Komisia zriadila a prevádzkuje systém včasného odhaľovania rizika a vylúčenia - EDES.  

EDES je databáza EK, ktorú upravuje článok 135 a nasl. nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 a ktorá je spravovaná v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES.

EDES databáza nahradila od 1. januára 2016 Systém včasného varovania (Early Warning System – EWS) a Centrálnu databázu vylúčených subjektov (Central Exclusion Database – CED).

Účelom takéhoto systému je uľahčiť:
a) včasné odhalenie osôb alebo subjektov, ktoré predstavujú riziko pre finančné záujmy Únie;
b) vylúčenie osôb alebo subjektov, ktoré sa nachádzajú v jednej zo situácií vyžadujúcich si vylúčenie uvedených v článku 136 ods. 1 nariadenia č. 2018/1046 (ďalej len „tohto nariadenia“);
c) uloženie peňažnej sankcie príjemcovi finančných prostriedkov podľa článku 138 tohto     nariadenia.

Systém včasného odhaľovania rizika a vylúčenia sa uplatňuje na:

a) účastníkov a príjemcov finančných prostriedkov;

 

b)  subjekty, ktorých spôsobilosti má záujemca či uchádzač v úmysle využiť, alebo subdodávateľov dodávateľa;

 

c)  každú osobu alebo každý subjekt, ktoré prijímajú finančné prostriedky Únie, ak sa rozpočet plní podľa článku 62 ods. 1 prvého pododseku písm. c) a článku 154 ods. 4 na základe informácií oznámených v súlade s článkom 155 ods. 6;

 

d)  každú osobu alebo každý subjekt, ktoré prijímajú finančné prostriedky Únie v rámci finančných nástrojov výnimočne implementovaných v súlade s článkom 62 ods. 1 prvým pododsekom písm. a);

 

e) účastníkov alebo príjemcov finančných prostriedkov, o ktorých subjekty, ktoré plnia rozpočet v súlade s článkom 63, poskytli informácie zaslané v súlade s pravidlami platnými v jednotlivých odvetviach, v súlade s článkom 142 ods. 2 písm. d);

 

   f) sponzorov uvedených v článku 26 tohto nariadenia 


Kritériá vylúčenia a rozhodnutia o vylúčení:

a)daná osoba alebo daný subjekt je v konkurze, v insolvenčnom konaní alebo v likvidácii, ich aktíva spravuje likvidátor alebo súd, podliehajú dohode s veriteľmi, ich podnikateľské činnosti sú pozastavené alebo sa nachádzajú v akejkoľvek podobnej situácii vyplývajúcej z podobného postupu podľa práva Únie alebo vnútroštátneho práva;
b) sa konečným rozsudkom alebo konečným správnym rozhodnutím stanovilo, že si  daná osoba alebo daný subjekt nesplnili záväzky týkajúce sa platieb daní alebo  príspevkov na sociálne zabezpečenie v súlade s uplatniteľným právom;
c) sa konečným rozsudkom alebo konečným správnym rozhodnutím stanovilo, že sa daná osoba alebo daný subjekt dopustili závažného odborného pochybenia tým, že porušili platné zákony alebo právne predpisy alebo etické normy profesie, ku ktorej táto osoba alebo tento subjekt patria, alebo tým, že sa dopustili akéhokoľvek pochybenia, ktoré má dosah na ich profesionálnu dôveryhodnosť, ak takéto ich konanie svedčí o zlom úmysle alebo hrubej nedbanlivosti (viď nariadenie)
d) sa konečným rozsudkom stanovilo, že sa daná osoba alebo daný subjekt dopustili   ktoréhokoľvek z týchto skutkov:i) podvodu v zmysle článku 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 a článku 1 Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev, vypracovaného aktom Rady z 26. júla 1995;ii) korupcie, ako sa vymedzuje v článku 4 ods. 2 smernice (EÚ) 2017/1371 alebo aktívnej korupcie v zmysle článku 3 Dohovoru o boji proti korupcii úradníkov Európskych spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov Európskej únie, vypracovaného aktom Rady z 26. mája 1997, alebo správania uvedeného v článku 2 ods. 1 rámcového rozhodnutia Rady 2003/568/SVV, alebo korupcie, ako sa vymedzuje v iných uplatniteľných právnych predpisoch;iii) konania súvisiaceho so zločineckou organizáciou, ako sa uvádza v článku 2 rámcového rozhodnutia Rady 2008/841/SVV;iv) prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu v zmysle článku 1 ods. 3, 4 a 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849;v) teroristických trestných činov alebo trestných činov spojených s teroristickými aktivitami, ako sa vymedzujú v článkoch 1 a 3 rámcového rozhodnutia Rady 2002/475/SVV , alebo podnecovania alebo napomáhania trestných činov, navádzania na ne alebo pokusu o ich spáchanie, ako sa uvádza v článku 4 uvedeného rozhodnutia;vi) využívania detskej práce alebo iných trestných činov súvisiacich s obchodovaním s ľuďmi, ako sa uvádza v článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ;
e) daná osoba alebo daný subjekt vykazujú závažné nedostatky pri dodržiavaní hlavných povinností v rámci plnenia právneho záväzku financovaného z rozpočtu, ktoré viedli k predčasnému ukončeniu právneho záväzku, alebo k uplatneniu náhrady škody, alebo k iným zmluvným sankciám alebo zistil povoľujúci úradník, OLAF alebo Dvor audítorov po kontrolách, auditoch alebo vyšetrovaniach; 
f) sa konečným rozsudkom alebo konečným správnym rozhodnutím stanovilo, že daná osoba alebo daný subjekt spôsobili nezrovnalosť v zmysle článku 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2988/95
g) sa konečným rozsudkom alebo konečným správnym rozhodnutím stanovilo, že osoba alebo subjekt vytvorili subjekt v inej jurisdikcii s úmyslom obísť daňové, sociálne alebo akékoľvek iné právne povinnosti v jurisdikcii svojho sídla, ústredia alebo hlavného miesta podnikateľskej činnosti.
h) sa konečným rozsudkom alebo konečným správnym rozhodnutím stanovilo, že sa vytvoril subjekt s úmyslom uvedeným v písmene g).

Bližšie informácie o EDES databáze (vrátane informácií o údajoch, ktoré EDES databáza zhromažďuje, a o podmienkach ich spracovania) sú dostupné na internetovej stránke Európskej komisie.
 
Vzor informácie pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, resp. o príspevok:
Informácia pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok 
 


 

16666

Dátum poslednej aktualizácie: 20.07.2017