Súd vo svojom rozhodnutí potvrdil zistenia OLAF-u pri vyšetrovaní korupcie v inštitúciách EÚ

30.05.2014

Dňa 16. mája 2014 trestný súd v Bruseli vydal rozsudok prvého stupňa v dlhoročnom  vyšetrovaní korupcie, ktoré sa týkalo 2 osôb z dvoch inštitúcií EÚ a 3 osôb  z externých dodávateľských firiem. Vo svojom rozsudku Súdny dvor potvrdil zistenia zhromaždené úradom OLAF a belgickým vyšetrujúcim sudcom. Súd poslal 5 obžalovaných do väzenia a rovnako nariadil aj zaplatenie náhrady za poškodenie dobrého mena  Európskej únie.

Tento prípadsa týka vyšetrovania korupcie, ktoré otvoril Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) ešte v roku 2004. OLAF bol po predložení svojej správy belgickej justícii požiadaný, aby napomáhal pri vyšetrovaní trestného činu príslušným belgickým orgánom. OLAF úzko spolupracoval s Protikorupčným úradom belgickej Federálnej polície a s ďalšími orgánmi činnými v trestnom konaní. Európska komisia sa zapojila v trestnom konaní z roku 2007 ako „partie civile“ s cieľom zabezpečiť ochranu záujmov Európskej únie.

Vyšetrovaním sa odhalila tajná dohoda medzi uchádzačmi o ovplyvňovaní ponúk v súvislosti s lízingom a verejným obstarávaním budov delegácií Európskej komisie v krajinách mimo EÚ a s tým súvisiacich bezpečnostných zariadení. Dohoda bola vykonávaná tromi externými dodávateľmi a dvoma zamestnancami EÚ v rokoch 2001 až 2004.

Súd (Tribunal francophone de Première Instance de Bruxelles, Chambre Correctionnelle) odsúdil 5 obžalovaných. Okrem pokút a súdnych nákladov súd takisto uložil týmto osobám zaplatenie náhrady za poškodenie dobrého mena Európskej únie.
Mandát úradu OLAF sa okrem ochrany finančných záujmov Európskej únie vzťahuje aj na odhaľovanie a vyšetrovanie závažných skutočností súvisiacich s výkonom odborných činností členmi a zamestnancami inštitúcií EÚ, ktoré by mohli mať za následok disciplinárne alebo trestné stíhanie.

Tento rozsudok opätovne potvrdzuje hodnotu administratívnych vyšetrovaní úradu OLAF pri odhaľovaní možného podvodu a korupcie v rámci inštitúcií EÚ. Zdôrazňuje aj odhodlanie inštitúcií EÚ postihovať takéto konanie. Súd vo svojom rozhodnutí použil zistenia zhromaždené OLAF-om a citoval vyhlásenia uvedené v rámci administratívneho  vyšetrovania OLAF.

Proti rozhodnutiu súdu je možné podať odvolanie. Odvolanie môže byť podané stranami do 15 pracovných dní. OLAF nebude v tejto fáze poskytovať ďalšie komentáre.

Zdroj: Tlačová správa OLAF-u zo dňa 27. mája 2014, č. 9/2014:
http://ec.europa.eu/anti_fraud/media-corner/press-releases/press-releases/2014/20140527_01_en.htm