Stretnutie OLAF-u, členských štátov EÚ a susedných krajín s cieľom bojovať proti podvodom

12.10.2022

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) po prvýkrát usporiadal spoločnú konferenciu, ktorá spojila zástupcov národných koordinačných útvarov pre boj proti podvodom (tzv. AFCOS) z členských štátov EÚ a ich kolegov z kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajín. V dňoch 4. a 5. októbra 2022 sa tak v Bruseli stretlo približne 100 účastníkov z EÚ a ďalších krajín, aby posilnili vzájomnú spoluprácu a výmenu skúseností v oblasti boja proti podvodom.
 
Jednou z hlavných tém konferencie bolo vytvorenie užšej a efektívnej spolupráce medzi OLAF-om a členskými štátmi EÚ s cieľom chrániť finančné prostriedky EÚ, vrátane prostriedkov Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, pred podvodmi. Ďalej sa v rámci konferencie diskutovalo o nasledovných témach: nedávne zmeny v oblasti boja proti podvodom na úrovni EÚ, oznamovanie nezrovnalostí, národné stratégie boja proti podvodom, možnosti finančnej podpory OLAF-u pre vnútroštátne orgány, nástroje na analýzu informácií, výmena informácií a vzájomná podpora počas vyšetrovaní OLAF-u.
 
OLAF zdieľal informácie o konferencii aj na svojom Twitterovom účte a na LinkedIn.

Viac informácií nájdete v Tlačovom komuniké zo dňa 07.10.2022