SKPK spolupracuje s MŠVVaŠ SR pri presadzovaní výučby boja proti korupcii a podvodom pri využívaní prostriedkov EÚ na školách

03.10.2016

Dňa 22. septembra 2016 sa zúčastnili  zástupkyne odboru Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (OCKÚ OLAF) a odboru kontroly a prevencie korupcie (OK PK) sekcie kontroly a prevencie korupcie (SKPK) Úradu vlády SR ako členky Medzirezortnej expertnej skupiny pre finančnú gramotnosť na jej zasadnutí, v priestoroch  Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV) , organizácii priamo riadenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) za účasti predsedu tejto skupiny, štátneho tajomníka rezortu školstva Petra Krajňáka.
 
Na stretnutí bolo po vzájomnej dohode SKPK a MŠVVaŠ SR prediskutované zlepšenie zabezpečenia výučby tém boja proti podvodom v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ a boja proti korupcii na školách v spolupráci s ďalšími priamo riadenými organizáciami ministerstva školstva  ako Metodicko-pedagogické centrum (MPC), ŠIOV, Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ), Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) a Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) a zabezpečenie vzdelávania učiteľov v týchto oblastiach.
 
Uvedené témy sú súčasťou výučby finančnej gramotnosti na školách. Úrad vlády SR plní v týchto oblastiach preventívnu úlohu a zabezpečuje aj zvyšovanie povedomia a informovanosti o potrebe bojovať proti korupcii a podvodom pri využívaní prostriedkov EÚ.
 
Štátny tajomník rezortu školstva Peter Krajňák uviedol, že zvýšenie povedomia o boji proti korupcii je jednou z priorít MŠVVaŠ SR.
 
Spolupráca v tejto oblasti bude naďalej pokračovať.
 
Súvisiacu tlačovú správu vydalo aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 22.09.2016:
https://www.minedu.sk/na-ministerstve-sa-zisla-medzirezortna-expertna-skupina-pre-financnu-gramotnost/