Školiace aktivity zrealizované v roku 2020

  • Európska prokuratúra - vznik, fungovanie a vzťahy s inštitúciami
          Dátum školenia: 29. január 2020
          Počet účastníkov: 65     
      
  • Úvod k pravidlám ochrany hospodárskej súťaže a kartelové dohody vo verejnom obstarávaní
          Dátum školenia: 06. február 2020  
          Počet účastníkov: 55    
        
  • Najčastejšie porušovania zákona o verejnom obstarávaní identifikované pri výkone dohľadu
         Dátum školenia: 04. marec 2020
         Počet účastníkov: 61 
                  
  • Najčastejšie sa vyskytujúce problémy pri aplikácii zákona o finančnej kontrole a audite
          Dátum školenia: 03. september 2020
          Počet účastníkov: 69  
             
  • Finančná kontrola a audit v rámci EŠIF   
           Dátum školenia: 28. september 2020
           Počet účastníkov: 37
 
  • Ochrana finančných záujmov EÚ z pohľadu Finančnej správy SR            
 
          Dátum školenia: 06. október 2020
          Počet účastníkov: 23  
 
  28021