Školiace aktivity zrealizované v roku 2019

 • Úvod k pravidlám ochrany hospodárskej súťaže a kartelové dohody vo verejnom obstarávaní

  Dátum školenia: 28. február 2019
  Počet účastníkov: 68(rezorty: SIEA, MPRV SR, MŽP SR, MDV SR, MPSVR SR, MS SR, ÚV SR, MF SR, NBS, MH SR, ÚVO, MŠVVŠ SR, GP SR, MZ SR, MK SR, SIS, NKÚ SR, ÚVA)
      
 • Ochrana finančných záujmov EÚ – clo a DPH

  Dátum školenia: 14. marec 2019  
  Počet účastníkov: 56 (rezorty: SIEA, MZ SR, NKÚ SR, MPRV SR, MŽP SR, MŠVVŠ SR, MPSVR SR, ÚVO, ÚV SR, GP SR, MF SR, MH SR,  MS SR, SIS, FR SR)         
 • Najčastejšie porušovania zákona o verejnom obstarávaní

  Dátum školenia: 28. marec 2019
  Počet účastníkov: 75(rezorty: SIEA, MK SR, NBS, PMÚ SR, NKÚ SR, MPRV SR, MH SR, PPA, GP SR, MŠVVŠ SR, MZ SR, FR SR, ÚVO, MPSVR SR, MDV  SR, SIS, MF SR, ÚV SR, BSK) 
                   
 • Kontrola NKÚ- praktické skúsenosti

  Dátum školenia: 10. apríl 2019
  Počet účastníkov: 79 (rezorty: SIEA, MŽP SR, NBS, PMÚ SR, MPRV SR, MH SR, PPA, MŠVVŠ SR, MZ SR, ÚVO, MPSVR SR, GP SR, SIS, MF SR, NKÚ SR, MK SR, BSK, ÚV SR)
                
 • Zákon o finančnej kontrole v kontexte novely zákona 

  Dátum školenia: 17. apríl 2019
  Počet účastníkov: 73(rezorty: SIEA, MS SR, MPSVR SR, NKÚ SR, MŠVVŠ SR, ÚVO, MH SR, GP SR, MDV SR, PPA, FR SR, TTSK, MZ SR, MPRV SR, ÚV SR
 • Odhaľovanie podvodného konania pri čerpaní prostriedkov EÚ

  Dátum školenia: 07. máj 2019
  Počet účastníkov: 87 (rezorty: SIEA, MF SR, NKÚ SR, MŽP SR, SIS, PPA, ÚVO, BSK, MŠVVŠ SR, MDV SR, MK SR, FR SR, MH SR, MPSVR SR, SIS, MPRV SR, ÚV SR)   
  Dátum školenia: 06.06.2019
  Počet účastníkov: 78 (rezorty: SIEA, NKÚ SR, MZ SR, GP SR, MDV SR, MF SR, SAŽP, MK SR, PMÚ SR, MV SR, SIS, MH SR, ÚVO, MŽP SR, MPSVR SR, PPA, BSK, ÚV SR, MPRV SR) 
               
 • Finančná  kontrola v rámci EŠIF

  Dátum školenia: 13. jún 2019
  Počet účastníkov: 63 (rezorty: SIEA, NKÚ SR, MZ SR, MDV SR, SAŽP, PMÚ SR,  SIS, MF SR, MH SR, MPRV SR, ÚVO, MŽP SR, MK SR, PPA, BSK, MPSVR SR, ÚV SR)

                
 • Overovanie hospodárnosti výdavkov

          Dátum školenia: 20. jún 2019
          Počet účastníkov: 46 (rezorty: SIEA, MPSVR SR, PPA, MF SR, SIS, ÚVO, MV SR,            SAŽP, MŠVVŠ SR, MH SR, FR SR, BSK, MŽP SR, NKÚ SR, ÚV SR)   
 • Overovanie hospodárnosti výdavkov

  Dátum školenia:  04. 09.2019
  Počet účastníkov: 45 (rezorty: SIEA,MPSVR SR,MDV SR,MF SR, NKÚ SR,ÚVO,      SAŽP,MŠVVŠ SR,MH SR, MPRV SR BSK, MŽP SR, ÚPPII SR, ÚV SR) 
 • Úvod k pravidlám ochrany hospodárskej súťaže a kartelové dohody vo verejnom obstarávaní
         Dátum školenia:  18. 09. 2019
         Počet účastníkov:  48 (rezorty: SIEA, MK SR, FR SR, ÚVO, MZ SR, MŠVVŠ SR,               MDV SR, SIS, MPSVR SR, MPRV SR,GP SR, MH SR,SAZP, BKS,NKÚ SR, PMÚ SR, ÚV           SR)    
 
 • Zákon o finančnej kontrole v kontexte novely zákona

  Dátum školenia:  30. 09.2019
  Počet účastníkov: 45 (rezorty: SIEA, MZ SR, MDV SR, MK SR, MV SR, NKÚ SR, MK SR, MH SR, MPRV SR, ÚVO, MPSVR SR, SAŽP, ÚNMS SR,MF SR, ÚV SR)                                   
                             
 • Správne konanie – aplikačná prax v procese správneho konania a súdneho konania

  Dátum školenia:  03. 10. 2019
  Počet účastníkov: 75 (rezorty: SIEA, MZ SR, MDV SR, MK SR, NKÚ SR, MH SR, MPRV SR, ÚVO, MPSVR SR, SAŽP, MF SR, MŽP SR, ÚPVII SR, FR SR, PMÚ SR, BSK, ÚV SR)    
    
 • Ochrana finančných záujmov EÚ v podmienkach SR

  Dátum školenia:  22. 10. 2019
  Počet účastníkov: 79(rezorty: SIEA, MZ SR, MDV SR, MK SR, MH SR, MPRV SR, ÚVO, MPSVR SR, SAŽP, MF SR, ÚPVII SR, FR SR, PMÚ SR, MŠVVŠ SR, SIS, GP SR, ŽSK, ÚV SR)                                                      
   
   
 • Systém ARACHNE – nástroj hodnotenia rizík

  Dátum školenia:  25. a 28. 10. 2019
  Počet účastníkov: 45(rezorty: MZ SR, MK SR, BSK, MDV SR, MF SR, MV SR, ÚV SR, MPSVR SR, MŽP SR, SIEA)   
   
   
 • Ochrana finančných záujmov EÚ v podmienkach SR z pohľadu trestného práva

  Dátum školenia:  29. 10. 2019
  Počet účastníkov: 58(rezorty: SIEA, NKÚ SR, ÚVO, MZ SR, MŠVVŠ SR, MPSVR SR, MDV SR, MF SR, MPRV SR, MŽP SR, SIS, MH SR, ÚPVII SR, FR SR, ŽSK, TTSK, PMÚ SR, ÚV SR)   
   
   
 • Najčastejšie porušovania zákona o verejnom obstarávaní

  Dátum školenia:  07. 11. 2019
  Počet účastníkov: 58(rezorty: SIEA, MK SR, MŽP SR, MF SR, PMÚ SR, NKÚ SR, MPRV SR, MDV SR, MH SR, BSK, GP SR, MŠVVŠ SR, IA, ÚVO, FR SR, SIS, ÚPVII SR, SAŽP, ÚV SR, MV SR)   
   
   
 • Systém ARACHNE – nástroj hodnotenia rizík

  Dátum školenia:  08. 11. 2019
  Počet účastníkov: 27(rezorty: KSK, NSK, TNSK, PSK, MDV SR, MH SR, SAŽP, MV SR, MPSVR SR, MV SR,
  ÚV SR, ÚVA)   
   
   
 • Kontrola NKÚ – praktické skúsenosti

  Dátum školenia:  11. 11. 2019
  Počet účastníkov: 53(rezorty: SIEA, MŽP SR, SAŽP, MK SR, NKÚ SR, SIS, MPRV SR, IA, ÚV SR, PMÚ SR, ÚPVII SR)   
   
   
 • Finančná kontrola vykonávaná v rámci EŠIF

  Dátum školenia:  14. 11. 2019
  Počet účastníkov: 44(rezorty: SIEA, NKÚ SR, MZ SR, BSK, PMÚ SR, MDV SR, SIS, MF SR, SAŽP, IA, FR SR, ÚPVII SR, ÚV SR, )   
   
   
 • Overovanie hospodárnosti výdavkov

  Dátum školenia:  27. 11. 2019
  Počet účastníkov: 51(rezorty: SIEA, MV SR, MF SR, ÚVO, NKÚ SR, MŽP SR, MK SR, IA, MPRV SR, FR SR, BSK, ÚPVII SR, SAŽP, SIS, MDV SR, ÚV SR, MPSVR SR, MŠVVŠ SR)
   
26773