Školiace aktivity zrealizované v roku 2018

 • Školenie v systéme Arachne 
  Dátum školenia: 30. január 2018
  Počet účastníkov: 26 (rezorty: MPRV SR, MŽP SR, MDV SR, MPSVR SR, MV SR, ÚV SR, ÚPPVII SR, MF SR, MH SR)
 • Školenie v systéme Arachne 
  Dátum školenia: 
  31. január 2018
  Počet účastníkov: 25 (rezorty: MPRV SR, MŽP SR, MDV SR, MPSVR SR, MV SR, ÚV SR, ÚPPVII SR, MF SR a MH SR)
   
 • Najčastejšie porušovania zákona o verejnom obstarávaní
  Dátum školenia: 13. február 2018
  Počet účastníkov: 75 účastníkov (rezorty: SIEA, MF SR, MŽP SR, MŠVVŠ SR, ÚVO, MPRV SR, MK SR, MZ SR, MDV SR, IA, SIS, FR SR, BSK, SAŽP, MPSVR SR, ÚVA, ÚPPVII SR, ÚV SR
   
 • Zákon č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z EŠIF
  Dátum školenia: 16. marec 2018
  Počet účastníkov: 74 (rezorty: SIEA, NBS, MPSVR SR, NKÚ SR, ÚVO, MHSR, GP SR, MDV SR, BSK, FR SR, ÚPPVII SR, ÚVA, MK SR, IA, MPRV SR, MF SR, SIS, MŠVVŠ SR, ÚV SR)

  Dátum školenia: 02. október 2018
  Počet účastníkov: 57 (rezorty: SIEA, MPSVR SR, MZ SR, SIS, ÚVO, MH SR, MDV, SR, MF SR, MS SR, FR SR, MK SR, ÚPPVII SR, PMÚ SR, MV SR, MŽP SR, MPRV SR, MŠVVŠ SR, IA, ÚV SR)
 • Kolúzia, kartely, narušenie hospodárskej  súťaže
  Dátum školenia: 12. apríl 2018
  Počet účastníkov: 70 (rezorty: SIEA, ÚVO, MV SR, MF SR, ÚPVII SR, MŽP SR, MŠVVŠ SR, MDV SR, MPRV SR, MZ SR, FR SR, MK SR, MH SR, IA, MV SR, MPSVR SR, SIS, ÚVA a ÚV SR
 • Odhaľovanie podvodného konania pri čerpaní prostriedkov EÚ
  Dátum školenia: 14. máj 2018
  Počet účastníkov: 77 (rezorty: SIEA, MF SR, MŽP SR, MZ SR, MPSVR SR, MPRV SR, MK SR, FR SR, IA, ÚVA, MŠVVŠ SR, NBS, MH SR, ÚVO, SIS, ÚV SR)       
 • Najčastejšie sa vyskytujúce problémy pri aplikácii zákona o finančnej kontrole a audite
  Dátum školenia: 17. máj 2018
  Počet účastníkov: 76 (rezorty: MŽP SR, SIEA, MH SR, MPSVR SR, IA, ÚVO, MS SR, MF SR, ÚVA, SAŽP, SIS, MPRV SR, MZ SR, FR SR, MŠVVŠ SR, MK SR, GP SR, ÚV SR)
 • Register partnerov verejného sektora
  Dátum školenia: 
  21. jún 2018
  Počet účastníkov: 61 (rezorty: PMÚ SR, VA, MŽP SR, SIEA, MF SR, MPSVR SR, MH SR, IA, ÚVO, ÚPPVII SR, MK SR, MPRV SR, MZ SR, ÚVA, NKÚ SR, MDV SR, BSK, SIS, FR SR, SR SR, ÚV SR)
   
 • Pripravovaná novela zákona o kontrole a audite
  Dátum školenia: 07. september 2018
  Počet účastníkov: 84 (rezorty: MPRV SR, SIEA, ÚVO, MK SR, MF SR, MŽP SR, ÚVA, GP SR, IA, MŠVVŠ SR, MDV SR, BSK, SR SR, TTSK, FR SR, ÚPPVII SR, MH SR, MPSVR SR, MV SR, MZ SR, ÚV SR)
 • Aktuálne zmeny vo verejnom obstarávaní
  Dátum školenia: 10. september 2018
  Počet účastníkov: 78 (rezorty: SIEA, MF SR, MH SR, MŠVVŠ SR, ÚVO, GP SR, MŽP SR, MZ SR, MDV SR, MK SR, ÚPPVII SR, SIS, FR SR, BSK, NKÚ SR, NBS, MPSVR SR, ÚVA, ÚV SR, SR SR) 
 • Ochrana finančných záujmov EÚ v SR
  Dátum školenia: 21. november 2018
  Počet účastníkov: 67 (rezorty: ÚVO, ÚVA, MS SR, MDV SR, MV SR, SIS, GP SR, MŠVVŠ SR, BSK, IROP Trenčín, MZ SR, MPSVR SR, FR SR, MF SR, MŽP SR, MPRV SR, PMÚ SR, MH SR a ÚV SR)                   
 

26299

Dátum poslednej aktualizácie: 12.07.2019