Školiace aktivity zrealizované v roku 2017

 • Školenie Ochrana finančných záujmov EÚ v podmienkach SR 
          Dátum školenia: 26. január 2017             
          Počet účastníkov: 79    
 
 • Riadenie rizík a správne nastavenie kontrolného systému v oblasti EŠIF          
           Dátum: 23. február 2017             
           Počet účastníkov:  70   
 
 • Kolúzia, kartely, narušenie hospodárskej súťaže a správne resp. súdne konania
 
          Dátum školenia: 09. marec 2017
          Počet účastníkov: 72    
 
 • Praktické skúsenosti z výkonu kontrol a auditov             
          Dátum školenia: 30. marec 2017
          Počet účastníkov: 76     
               
 • Najčastejšie porušovanie zákona o verejnom obstarávaní z pohľadu ochrany finančných záujmov
 
          Dátum školenia: 06. apríl 2017
          Počet účastníkov: 72
                
 • Trestná zodpovednosť právnických osôb
          Dátum školenia: 27. apríl 2017      
          Počet účastníkov: 77    
 
 • Riadenie rizík a správne nastavenie kontrolného systému v oblasti EŠIF          
          Dátum školenia: 11. máj 2017                      
          Počet účastníkov: 64    
                                              
 • Odhaľovanie podvodného konania pri čerpaní prostriedkov EÚ                           
          Dátum školenia: 18. máj 2017
          Počet účastníkov: 61    
                                              
 • Mechanizmy daňových podvodov DPH, odhaľovania podozrení z podvodov a ochrana finančných záujmov EÚ v SR              
          Termín školenia: 08. jún 2017
          Počet účastníkov: 47    
     
 • Najčastejšie sa vyskytujúce problémy pri aplikácií zákona o finančnej kontrole a audite                          
         Termín školenia: 22. jún 2017
         Počet účastníkov: 80   
               
 • Najčastejšie porušovania zákona o verejnom obstarávaní z pohľadu ochrany finančných záujmov                                                    
         Termín školenia: 21. september 2017 
          Počet účastníkov: 71    
 
 • Najčastejšie sa vyskytujúce problémy pri aplikácií zákona o finančnej kontrole a audite
 
          Termín školenia: 27. október 2017     
          Počet účastníkov: 86                    
                              
 • Odhaľovanie podvodného konania pri čerpaní prostriedkov EÚ
          Termín školenia: 24. november 2017                                                                                                
          Počet účastníkov: 75                                                                                                  
                                                                                             
 • Trestná zodpovednosť PO
          Termín školenia: 1. december 2017
          Počet účastníkov: 54    
                                                              
 • Kolúzia, kartely, narušenie hospodárskej súťaže a správne konanie resp. súdne konanie
           
          Termín školenia: 06. december 2017   
          Počet účastníkov: 51
              
 • Priebeh vyšetrovania na úseku colnej správy v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ
 
          Termín školenia: 11. december 2017
          Počet účastníkov: 26
              
              
                              
                              
                                                               26774