Školiace aktivity zrealizované v roku 2016

 • Systém ochrany finančných záujmov EÚ v SR v podmienkach SR
          Dátum školenia: 21. január 2016             
          Počet účastníkov: 70
 
 • Kontrola a audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite účinného od 01.01.2016
          Dátum: 18. február 2016             
          Počet účastníkov:  83   
 
 • Kontrola a audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite účinného od 01.01.2016
          Dátum školenia: 25. február 2016
          Počet účastníkov: 65    
 
 • Nový zákon o verejnom obstarávaní
          Dátum školenia: 14. marec 2016
          Počet účastníkov: 76      
               
 • Kontrola a audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite účinného od 01.01.2016
          Dátum školenia: 12. apríl 2016
          Počet účastníkov: 65
                 
 • Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov ( PO 2014 -  2020
          Dátum školenia: 15. apríl 2016 
          Počet účastníkov: 52
 
 • Nový zákon o verejnom obstarávaní
          Dátum školenia: 22. apríl 2016 
          Počet účastníkov: 90    
                              
 • Systém nahlasovania nezrovnalosti pre PO 2014 – 2020
          Dátum školenia: 29. apríl 2016
          Počet účastníkov: 74    
                                              
 • Konzorciá, kartelové dohody a dokazovanie kolúzneho spravania
         Termín školenia: 09. september 2016
         Počet účastníkov: 80
               
 • Školenie pre NAKA – východ
          Termín školenia: 05. október 2016
 
 • Školenie pre NAKA – stred
          Termín školenia: 12. október 2016
 
 • Školenie pre NAKA – východ
         Termín školenia: 14. október 2016 
         Počet účastníkov z NAKA spolu: 58
 
 • Praktické skúsenosti z výkonu kontrol
          Termín školenia: 11. október 2016
          Počet účastníkov: 60    
               
 • Konzorciá, kartelové dohody a dokazovanie kolúzneho správania
          Termín školenia: 24. október 2016
          Počet účastníkov: 45
 
 • Odhaľovanie podvodného konania pri čerpaní prostriedkov EU
          Termín školenia: 15. november 2016
          Počet účastníkov: 60    
                               
 • Mechanizmy daňových podvodov DPH, odhaľovanie podozrení z podvodov v súvislosti s ochranou finančných záujmov EU v SR
   Termín školenia: 28. november 2016                                                                                  
          Počet účastníkov: 60                                                                                   
                              
 • Kontrola verejného obstarávania projektov financovaných z EŠIF
          Termín školenia: 2. december 2016
          Počet účastníkov: 40    
                                                              
 • Najčastejšie porušovania zákona o verejnom obstarávaní z pohľadu ochrany finančných záujmov EU v SR
          Termín školenia: 20. december 2016
          Počet účastníkov: 55
               
 
 
19852