Školiace aktivity zrealizované v roku 2016

Dňa 21. januára  2016 sa uskutočnilo na Úrade vlády Slovenskej republiky školenie, ktoré organizoval odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF, sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky na tému:
  • Kontrola a audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite účinného od 01.01.2016
Školenie bolo zamerané najmä na výkon finančnej kontroly (základná finančná kontrola, administratívna kontrola, finančná kontrola na mieste), audit (vnútorný audit, vládny audit), základné pravidlá finančnej kontroly a auditu, pokuty a spoločné a prechodné ustanovenia v nadväznosti na zrušený zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.
                                                                        
Na školení sa zúčastnilo 80 zamestnancov z nasledujúcich inštitúcií: ÚV SR, MF SR, ÚVO, MŽP SR, Úrad vládneho auditu Zvolen, MH SR, NKÚ SR, MPRV SR, Výskumná agentúra, GP SR,MS SR,IA, SIS, MV SR, ÚPSVR SR, FR SR, MŠVVŠ SR, SAŽP, PMÚ SR, SIEA, BSK.
 
Dňa 29. januára  2016 sa uskutočnilo na Úrade vlády Slovenskej republiky školenie, ktoré organizoval odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF, sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky na tému:
  
  • Systém ochrany finančných záujmov EÚ v podmienkach SR
 
Školenie bolo zamerané najmä na prezentáciu systému ochrany finančných záujmov EÚ v SR, základné informácie o systéme ochrany finančných záujmov EÚ v SR, úloh koordinačného útvaru pre boj proti podvodom (AFCOS), spolupráce s Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), Národnú stratégiu ochrany finančných záujmov EÚ, CED/ EDES, príklady zistení OLAF vo vzťahu k SR, systém nahlasovania nezrovnalosti v programovom období 2007 – 2013 a v programovom období 2014 – 2020,ochranu finančných záujmov EÚ v SR z pohľadu problematiky evidovania a nahlasovania nezrovnalostí na národnej úrovni, ako aj OLAF-u, aktuálne otázky a úlohy v oblasti nezrovnalostí, kontrolnej činnosti a riešeniu podnetov OCKÚ OLAF, uvedeniu príkladov riešenia podnetov poukazujúcich na neoprávnené čerpanie finančných prostriedkov EÚ,  právny rámec výkonu kontrol a príklady z kontrolnej činnosti OCKÚ OLAF. 
                                                                         
Na školení sa zúčastnilo 70 zamestnancov z nasledujúcich inštitúcií: ÚV SR, MF SR, ÚVO,  FR SR, MH SR, NKÚ SR, MPRV SR,  MV SR, SAZP, MK SR, PMÚ SR, VA, MZ SR, SIEA, BSK, SIS, NAKA, Implementačnej agentúry MPSVR SR.

Dňa 18. februára  2016 sa uskutočnilo na Úrade vlády Slovenskej republiky školenie, ktoré organizoval odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF, sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky na tému: 
 
* Kontrola a audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite účinného od 01.01.2016
 
Školenie bolo zamerané najmä na výkon finančnej kontroly (základná finančná kontrola, administratívna kontrola, finančná kontrola na mieste), audit (vnútorný audit, vládny audit), základné pravidlá finančnej kontroly a auditu, pokuty a spoločné a prechodné ustanovenia v nadväznosti na zrušený zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.
                                                                        
Na školení sa zúčastnilo 83 zamestnancov z nasledujúcich inštitúcií: ÚV SR, MF SR, ÚVO, MŠVVŠ SR, ÚVA, MH SR, NKÚ SR, MPRV SR, VA, MS SR, IA, SIS,FR SR, MV SR,  MPSVR SR, MZ SR,  SIEA, BSK, IA, MK SR
 
Dňa 25. februára  2016 sa uskutočnilo na Úrade vlády Slovenskej republiky opakované školenie, ktoré organizoval odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF, sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky na tému:
   
  • Kontrola a audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite účinného od 01.01.2016

    Školenie bolo zamerané najmä na výkon finančnej kontroly ( základná finančná kontrola, administratívna kontrola, finančná kontrola na mieste ), audit (vnútorný audit, vládny audit), základné pravidlá finančnej kontroly a auditu, pokuty a spoločné a prechodné ustanovenia v nadväznosti na zrušený zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite
                                                                        
Na školení sa zúčastnilo 65 zamestnancov z nasledujúcich inštitúcií: ÚV SR, MF SR, MPRR SR, VA, MS SR, IA, SIS, FR SRR, MV SR,  MPSVR SR, SIEA, BSK,  MK SR.

Dňa 14. marca  2016 sa uskutočnilo na Úrade vlády Slovenskej republiky opakované školenie, ktoré organizoval odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF, sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky na tému:
  
  • Nový zákon o verejnom obstarávaní
 
Školenie bolo zamerané najmä na nový zákon o verejnom obstarávaní – základné informácie, vybraté výnimky z verejného obstarávania, princípy verejného obstarávania, stanovovanie  predpokladanej hodnoty zákazky a na predbežné trhové konzultácie, nové podmienky účasti a dôvody na vylúčenie
                                                                        
Na školení sa zúčastnilo 76 zamestnancov z nasledujúcich inštitúcií: ÚV SR,  ÚVO, MŠVVŠ SR, ÚVA,  NKÚ SR, MPRR SR, VA, MS SR, IA, SIS, FR SR, MV SR,  MPSVR SR,  SIEA, BSK, MK SR, NBS, GP SR

Dňa 12. apríla  2016 sa uskutočnilo na Úrade vlády Slovenskej republiky opakované školenie, ktoré organizoval odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF, sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky na tému:
  
  • Kontrola a audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite účinného od 01.01.2016
Školenie bolo zamerané najmä na výkon finančnej kontroly ( základná finančná kontrola, administratívna kontrola, finančná kontrola na mieste ), audit (vnútorný audit, vládny audit), základné pravidlá finančnej kontroly a auditu, pokuty a spoločné a prechodné ustanovenia v nadväznosti na zrušený zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.
                                                                        
Na školení sa zúčastnilo 63 zamestnancov z nasledujúcich inštitúcií: ÚV SR, MF SR, ÚVO, PMÚ, SIEA, NKÚ SR, BSK,  SIS, VA, MV  SR,  IA, SAŽP, MPRR SR.

Dňa 15. apríla  2016 sa uskutočnilo na Úrade vlády Slovenskej republiky školenie, ktoré organizoval odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF, sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky na tému: 
 
  • Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov (PO 2014 – 2020)
Školenie bolo zamerané najmä na ex-ante kondicionality, verejné obstarávanie, úprava metodiky verejného obstarávania v Systéme riadenia (analýzy rizík, konflikt záujmov a pod. ), spoluprácu s PMÚ a orgánmi činnými v trestnom konaní, povinnosti RO v zmysle čl. 125 ods.4 písm.c ) nariadenia 1303/2013 zavedenie účinných a primeraných opatrení proti podvodom pri zohľadnení identifikovaných rizík.
                                                                    
Na školení sa zúčastnilo 52 zamestnancov z nasledujúcich inštitúcií: ÚV SR, MF SR, NKÚ SR, MPRV SR, MS SR, IA, FR SR, MV SR,  MPSVR SR, SIEA, BSK,  MK SR, PMU SR, SAZP.


Dňa 22. apríla  2016 sa uskutočnilo na Úrade vlády Slovenskej republiky opakované školenie, ktoré organizoval odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF, sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky na tému:
 
  • Nový zákon o verejnom obstarávaní
Školenie bolo zamerané najmä na Nový zákon o verejnom obstarávaní – základné informácie, predbežné trhové konzultácie, nové podmienky účasti a dôvody na vylúčenie a na konflikt záujmov, uzavieranie dodatkov, rozdeľovanie zákazky na časti, samočistiací mechanizmus.
                                                                      
Na školení sa zúčastnilo 90 zamestnancov z nasledujúcich inštitúcií: ÚV SR,  ÚVO, MŽP SR, ÚVA,  NKÚ SR, MDVRR SR, VA,  IA, SIS, FR SR, MV SR,  MPSVR SR,  SIEA, BSK, MK SR, GP SR , MH SR, NAKA, SAZP.


Dňa 29. apríla  2016 sa uskutočnilo na Úrade vlády Slovenskej republiky školenie, ktoré organizoval odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF, sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky na tému: 
  • Systém nahlasovania nezrovnalosti pre PO 2014 - 2020
Školenie bolo zamerané najmä na metodiku – základný prehľad a legislatívne východiská pre PO 2014 – 2020, ITMS2014 Kódovanie nezrovnalostí 2014+ a rozdiel oproti obdobiu 2007-2013 (polia ITMS2014+ prepojené s metodikou   ITMS2014+), základné princípy evidencie nezrovnalosti a zmeny oproti PO 2007 – 2013 (prehľad údajov v detaile nezrovnalosti a workflow nezrovnalosti / polia ITMS2014 a rozdiely medzi evidenciou individuálnej nezrovnalosti a nezrovnalosti k programovej štruktúre / polia ITMS2014 a prepojenie s metodikou, rozdiely v evidencii nezrovnalostí „Bez dopadu na rozpočet EÚ“ (evidencia na úrovni ŽoP) a „S dopadom na rozpočet EÚ“ (evidencia na úrovni deklarovaného výdavku) / polia ITMS2014 a prepojenie s metodikou, a na nahlasovanie nezrovnalosti PO 2014 - 2020 na OLAF - vonkajší systém nahlasovania IMS, verzia 5.0. -  funkcionalitu systému a jeho administráciu.
                                                                       
Na školení sa zúčastnilo 73 zamestnancov z nasledujúcich inštitúcií: ÚV SR, MF SR, ÚVO, MŠVVŠ SR, ÚVA, MH SR, NKÚ SR,  MS SR, IA, VA, FR SR, MV SR,  MPSVR SR, MZ SR, BSK, IA, MŽP SR, SAZP, SIEA, NAKA, PPA. 
19852