školiace aktivity zrealizované v roku 2015

Dňa 29. januára  2015 sa uskutočnilo na Úrade vlády Slovenskej republiky školenie, ktoré organizoval odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF, sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky na tému: 
  • Správna evidencia nezrovnalostí v ITMS, riešenie nezrovnalostí v rámci auditov operácií a systémových auditov
Školenie bolo zamerané najmä na prezentáciu špecifík pri evidencii nezrovnalosti zo systémových auditov a auditov operácií vrátane nezrovnalosti v oblasti porušenie verejného obstarávania a prekrývania uplatnených korekcii za verejné obstarávanie, praktické evidovanie nezrovnalosti do systému ITMS a informácie o pripravovaných zmenách v oblasti evidovania nezrovnalostí do systému ITMS v nadväznosti na zmeny v systéme IMS.
                                                                         
Na školení sa zúčastnilo 92 zamestnancov z nasledujúcich inštitúcií: ÚV SR, MF SR, ÚVO, MŽP SR, SFK BA, MH SR, NKÚ SR, MPRV SR, PPA, MDVRR SR,  UPSVR SR, FR SR, MZ SR, MŠVVŠ SR, SFK KE, SAZP, MK SR, PMÚ SR, ASFEU, SIEA, MV SR, NBS, BSK.   Dňa 16. februára 2015 sa uskutočnilo na Úrade vlády Slovenskej republiky školenie, ktoré organizoval odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF, sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky na tému:
  • Forenzný audit a jeho využitie v oblasti ochrany finančných záujmov
Školenie bolo zamerané najmä na prezentáciu čo je forenzný audit, aké sú postupy forenzného auditu, osobitosti odhaľovania a vyšetrovania trestných činov korupcie a poškodzovania finančných záujmov EÚ.
                                                                         
Na školení sa zúčastnilo 73 zamestnancov z nasledujúcich inštitúcií: ÚV SR, MF SR, ÚVO, BSK, MŽP SR, MS SR, SFK ZV, SAZP, MK SR, MV SR, MH SR, NKÚ SR, GP SR, IAZASI, ASFEU, FR SR, SIS, NAKA, PPA, MDVRR SR,  UPSVR SR,  MZ SR, MŠVVŠ SR.Dňa 16. februára 2015 sa uskutočnilo na Úrade vlády Slovenskej republiky školenie, ktoré organizoval odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF, sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky na tému:
  • Kartelové dohody, dokazovanie kolúzneho správania
Školenie bolo zamerané najmä na prezentáciu možných kartelových dohôd pri verejnom obstarávaní a indície protisúťažného správania uchádzačov vo verejnom obstarávaní.
                                                                         
Na školení sa zúčastnilo 69 zamestnancov z nasledujúcich inštitúcií: ÚV SR, MF SR, ÚVO, MŽP SR, SFK BA, SFK ZV, SIEA, FR SR MH SR, NKÚ SR, MPRV SR, PPA, MDVRR SR,  MPSVR SR, FR SR, IAZASI, MK SR, MŠVVŠ SR, PMÚ SR, SIS, ASFEU, SAZP.Dňa 19. marca 2015 sa uskutočnilo na Úrade vlády Slovenskej republiky školenie, ktoré organizoval odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF, sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky na tému:
  • Ochrana finančných záujmov EÚ v podmienkach SR, Centrálna databáza vylúčených subjektov
Školenie bolo zamerané najmä na prezentáciu systému ochrany finančných záujmov EÚ, základných informácií o systéme finančných ochrany záujmov EÚ v SR, o úlohách koordinačného útvaru pre boj proti podvodom (AFCOS), o spolupráci s Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), o národnej stratégii ochrany finančných záujmov EÚ, o nezrovnalostiach v štrukturálnych fondoch a Kohéznom fonde, o centrálnej databáze vylúčených subjektov  a povinnostiach RO/SORO vzťahujúcich sa k CED a o manuáli k CED.
                                                                         
Na školení sa zúčastnilo 82 zamestnancov z nasledujúcich inštitúcií: ÚV SR, NAKA, MF SR, ÚVO, MPSVR SR, SFK BA, MŽP SR, MH SR, MK SR, GP SR MPRV SR, PPA, MDVRR SR,  UPSVR SR, FR SR, MZ SR, MŠVVŠ SR, IAZASI, PMÚ SR, SIEA, PMU SR, BSK, SAZP, MV SR, NBS,ASFEU, SIS, PPA.


 
Dňa 24. marca 2015 sa uskutočnilo na Úrade vlády Slovenskej republiky školenie, ktoré organizoval odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF, sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky na tému:
  • Zákon o verenom obstarávaní, konflikt záujmov
Školenie bolo zamerané najmä na prezentáciu najčastejších nedostatkov pri výkone dohľadu nad verejným obstarávaním, konflikt záujmov, prípadové štúdie porušení        zákona o verejnom obstarávaní a porušenie zákona s vplyvom, resp. Bez vplyvu na výsledok verejného obstarávania.
                                                                         
Na školení sa zúčastnilo 99 zamestnancov z nasledujúcich inštitúcií: NAKA, ÚV SR, MF SR, GP SR, ÚVO, SFK BA, MŽP SR, MS SR, SFK ZV, NBS, MH V SR, NKÚ SR, MPRV SR, PPA, MDVRR SR,  UPSVR SR, FR SR, MZ SR, MŠVVŠ SR, SAZP, PMÚ SR, SIEA, IAZASI, SIS,  MK SR, MPSVR SR, MV SR, BSK.


 
Dňa 17. apríla 2015 sa uskutočnilo na Úrade vlády Slovenskej republiky školenie, ktoré organizoval odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF, sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky na tému:
  • Mechanizmy colných podvodov a ich odhaľovanie colnými orgánmi pri výkone následných kontrol v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ v SR
Školenie bolo zamerané najmä na prezentáciu výkonu následnej kontroly – všeobecná charakteristika, typy následných kontrol, druhy colných podvodov v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ v SR a odhaľovanie podozrení z podvodov počas výkonu následných kontrol v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ v SR.
                                                                         
Na školení sa zúčastnilo 31 zamestnancov z nasledujúcich inštitúcií: ÚV SR, ÚVO, MK SR, NKÚ SR, MPSVR SR, PPA,  FR SR, MZ SR, ASFEU, SIS, GP SR.Dňa 19. mája 2015 sa uskutočnilo na Úrade vlády Slovenskej republiky školenie, ktoré organizoval odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF, sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky na tému:
  
 
* Mechanizmy daňových podvodov DPH, odhaľovanie podozrení z podvodov v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ v SR
 
Školenie bolo zamerané najmä na prezentáciu prijatých opatrení v rámci boja proti daňovým únikom – vybrané okruhy a venovalo sa vybraným aspektom DPH a daňovej kontroly a indikátorom podvodného konania.
                                                                         
Na školení sa zúčastnilo 61 zamestnancov z nasledujúcich inštitúcií: ÚV SR, MF SR, ÚVO, MŽP SR,  SFK BA, MH SR,  MPRV SR, PPA,  MPSVR SR, FR SR, MZ SR, MŠVVaŠ SR, SIEA, MK SR, SIS, GP SR, MV SR, SAZP, NBS, ASFEU, BSK.Dňa 16. júna 2015 sa uskutočnilo na Úrade vlády Slovenskej republiky školenie, ktoré organizoval odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF, sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky na tému:
 
* Trestné právo v kontexte ochrany finančných záujmov EÚ v SR
 

Školenie bolo zamerané najmä na prezentáciu návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti podvodom poškodzujúcich finančné záujmy Únie vedenom prostredníctvom trestného práva, venovalo sa informácii o  Európskom prokurátorovi a samotnej  ochrany finančných záujmov EÚ v SR prostriedkami trestného práva.
                                                                        
Na školení sa zúčastnilo 61 zamestnancov z nasledujúcich inštitúcií: ÚV SR, MS SR,  MF SR, NAKA, ÚVO,   SFK BA, NKU SR,  MPRV SR, PPA,  MPSVR SR, FR SR, , MŠVVŠ SR, SIEA, MK SR, SIS, GP SR, MV SR, SAZP, IA,  ASFEU.Dňa 25. júna 2015 sa uskutočnilo na Úrade vlády Slovenskej republiky školenie, ktoré organizoval odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF, sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky na tému: 
 
* Kontrola a audit v rámci implementácie finančnej pomoci  EÚ v podmienkach  SR
 
Školenie bolo zamerané najmä na prezentáciu novely zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite( predmet zákona, vysvetlenie kľúčových pojmov v zákone a i ch aplikácia v praxi, finančná kontrola pred novelou a po novele, ďalšie zmeny zákona po novele ) a výročnej  kontrolnej správe a výročnému  stanovisku.
                                                                         
Na školení sa zúčastnilo 63 zamestnancov z nasledujúcich inštitúcií: ÚV SR,   MF SR,  ÚVO,   SFK BA, BSK,    MPRV SR, PMU SR MS SR,  MPSVR SR, FR SR, , MŠVVŠ SR, UPSVR SR, MK SR, SIS, GP SR, MV SR, MŽP SR,  IA,  ASFEU.V dňoch  30. júna 2015, 2. júla 2015, 7. júla 2015 a 9. júla 2015sa uskutočnili na Úrade vlády Slovenskej republiky školenia, ktoré organizoval odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF, sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky na tému:
  
* Správna evidencia nezrovnalosti v systéme ITMS
 
Školenia boli zamerané najmä na prezentáciu dôležitých údajov v evidencii nezrovnalosti , praktické evidovanie nezrovnalosti do systému ITMS , zhrnutie zmien v systéme ITMS v nadväznosti na IMS a praktickú ukážku evidencie hlásenia v systéme IMS
                                                                        
Na školení sa zúčastnilo 230 zamestnancov z nasledujúcich inštitúcií: ÚV SR,   MF SR,   SFK BA,  SFK ZV,  SFK KE,   MPRV SR,  MPSVR SR, MZ SR, MŽP SR,  MDVRR  SR.Dňa 29. septembra 2015 sa uskutočnilo na Úrade vlády Slovenskej republiky školenie, ktoré organizoval odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF, sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky na tému:
 
  •  Kartelové dohody, dokazovanie kolúzneho správania

Školenie bolo zamerané najmä na prezentáciu možných kartelových dohôd pri verejnom obstarávaní a postavení PMÚ SR pri ich posudzovaní, indície možného protisúťažného konania  vo verejnom obstarávaní a možná účasť odborne spôsobilej osoby a finančného manažéra na kartelovej dohode.  
                                                                         
Na školení sa zúčastnilo 64 zamestnancov z nasledujúcich inštitúcií: ÚV SR, MF SR, ÚVO,  SFK BA, SIEA, FR SR MH SR, NKÚ SR, MPRV SR,  MPSVR SR, IA, MK SR, MŠVVŠ SR, PMÚ SR, SIS, VA-ASFEU.Dňa 29. októbra 2015 sa uskutočnilo na Úrade vlády Slovenskej republiky školenie, ktoré organizoval odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF, sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky na tému:
  
Kontrola a audit v rámci implementácie finančnej pomoci  EÚ v podmienkach  SR
                                                       ( praktické skúsenosti)
 
Školenie bolo zamerané najmä na praktické skúsenosti  auditov EK na Ministerstve práce, sociálnych vecí  a rodiny SR pre Operačný program zamestnanosť a sociálna inklúzia, kontrolu eurofondov v praxi realizovanú prostredníctvom NKÚ SR  a kontrolu podľa zákona č.10/1996 v znení zmien a doplnkov, ktorú vykonáva OCKU OLAF.
                                                                        
Na školení sa zúčastnilo 58 zamestnancov z nasledujúcich inštitúcií: ÚV SR, SFK ZV, SFK BA, MPRV SR, PMU SR, BSK, MPSVR SR, FR SR, VA - ASFEU, UPSVR SR, MK SR, SIS, GP SR, MV SR, MŽP SR,  IA, SIEA.Dňa 27. novembra 2015 sa uskutočnilo na Úrade vlády Slovenskej republiky školenie, ktoré organizoval odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF, sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky na tému: 
 
·         NAKA-  ochrana finančných záujmov EÚ v SR
 
Školenie bolo zamerané najmä na prezentáciu trestnoprávnej charakteristiky trestných činov v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ a informáciu o  vybraných právnych  a aplikačných problémov v oblasti odhaľovania, dokumentovania a vyšetrovania ochrany finančných záujmov EÚ.
                                                                         
Na školení sa zúčastnilo 36 zamestnancov z nasledujúcich inštitúcií: ÚV SR, GP SR, MŽP SR,  SFK BA, SFK ZV, SFK KE, MH SR, NAKA, MPRV SR, FR SR, MK SR,  SIEA, MV SR, VA ASFEU SR, SIS.


 
Dňa 15. decembra 2015 sa uskutočnilo na Úrade vlády Slovenskej republiky školenie, ktoré organizoval odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF, sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky na tému:
 
·         Nezrovnalosti v oblasti TVZ rozpočtu EÚ v podmienkach SR
 
Školenie bolo zamerané najmä na správu tradičných vlastných zdrojov,systém finančného riadenia TVZ, administrácia  TVZ v podmienkach  a   TVZvýrobný poplatok v cukrovarníckom sektore.
                                                                         
Na školení sa zúčastnilo 23 zamestnancov z nasledujúcich inštitúcií: ÚV SR, ÚVO,  FR SR, NKÚ SR, MPRV SR,  PMÚ SR, SIS, MH SR, MZ SR.
17832