Školiace aktivity zrealizované v roku 2013

Dňa 17. decembra 2013 sa uskutočnilo na Úrade vlády Slovenskej republiky školenie, ktoré organizoval odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF, sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády Slovenskej republiky na tému:
  
 • Nezrovnalosti v oblasti TVZ rozpočtu EÚ v podmienkach SR
Školenie bolo zamerané najmä na správu tradičných vlastných zdrojov  a nezrovnalostí, súvisiacu legislatívu EÚ a SR, základné pojmy a definície, systém finančného riadenia TVZ, súvisiacu legislatívu SR a EÚ, základné pojmy a definície, postavenie a kompetencie jednotlivých orgánov EK a SR zapojených do procesu narábania s nezrovnalosťami a administráciu TVZ v podmienkach Finančnej správy SR.
 
Na školení sa zúčastnilo 20 pracovníkov z nasledujúcich inštitúcií: ÚV SR, NPKJ NAKA, P PZ, SFK BA, MPRV SR, MPSVR SR, FR SR a PPA.
 
Dňa 29. novembra 2013 sa uskutočnilo na Úrade vlády Slovenskej republiky školenie, ktoré pripravil odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR v spolupráci s CKO a Národnou kriminálnou agentúrou P PZ na tému:
 • Národná kriminálna agentúra P PZ a ochrana finančných záujmov EÚ

  Školenie bolo zamerané najmä na osobitosti odhaľovania a vyšetrovania trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy EÚ a problematiku korupcie pri čerpaní prostriedkov z rozpočtu Európskej únie z pohľadu trestného práva hmotného.                                                         

  Na školení sa zúčastnilo 60 pracovníkov z nasledujúcich inštitúcií: ÚV SR, Bratislavský samosprávny kraj, MŽP SR, MZ SR, Banskobystrický samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, MDVRR SR, MH SR, MPSVR SR, MF SR, SIEA, MK SR, MV SR, UVZ SR, FSR, AgMŠVVaŠ ŠFEÚ, SIA, MPRV SR.

Dňa 18. novembra 2013 sa uskutočnilo na Úrade vlády Slovenskej republiky školenie, ktoré organizoval odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF, sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády Slovenskej republiky na tému:

 • Dohľad vo verejnom obstarávaní
Školenie bolo zamerané najmä na novú právnu úpravu revíznych postupov, konanie o žiadosti o nápravu, konanie o námietkach, rozhodnutia v konaní o námietkach, činnosť rady vo veci odvolania, novinky pri správnych deliktoch, ex-ante kontrolu, kontrolu pred / po uzavretí zmluvy, oprávnenia a povinnosti úradu / kontrolovaného pri výkone kontroly a výsledný materiál z vykonanej kontroly.
                                                             
Na školení sa zúčastnilo 80 pracovníkov z nasledujúcich inštitúcií: ÚV SR, MH SR, ÚVZ SR, FR SR, MF SR, MŽP SR, SIEA, MPSVR SR, SFKBA, MPRV SR, ÚPSVR, NKÚ SR, MZ SR, PPA, SIA, MDVRR SR a NPKJ NAKA P PZ.

 
Dňa 4. októbra 2013 sa uskutočnilo na Úrade vlády Slovenskej republiky školenie, ktoré organizoval odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF, sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády Slovenskej republiky na tému:
 • Nezrovnalosti v  Štrukturálnych fondoch a Kohéznom fonde v podmienkach SR
Školenie bolo zamerané najmä na nezrovnalosti v ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013, ochranu finančných záujmov EÚ v SR a praktické riešenie nezrovnalostí v systéme ITMS.
                                                        
Na školení sa zúčastnilo 72 pracovníkov z nasledujúcich inštitúcií: ÚV SR, SFKZV, SFKKE, SFKBA, NKÚ, PPA, MH SR, MPRV SR, MPSVR SR, MŠVVŠ SR, NPKJ NAKA P PZ, MF SR, FR SR, MZ SR, ÚPSVR, ÚVO, SIEA, MDVRR SR, SIA, SACR a MS SR.
 
 
Dňa 27. septembra 2013 sa uskutočnilo na Úrade vlády Slovenskej republiky školenie, ktoré organizoval odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF, sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády Slovenskej republiky na tému:
 • Kontrola a audit v rámci implementácie finančnej pomoci v podmienkach SR
Školenie bolo zamerané najmä na zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, poznatky a skúsenosti z kontrolnej činnosti NKÚ SR z pohľadu ochrany finančných záujmov EÚ a hodnotenie spoľahlivosti systému vnútornej kontroly.
                                                             
Na školení sa zúčastnilo 70 pracovníkov z nasledujúcich inštitúcií: ÚV SR, MS SR, SACR, MDVRR SR, SIEA, SIA, SFKBA,SFKKE, MPRV SR, ÚVO, ÚPSVR SR,MPSVR, MZ SR, NPKJ NAKA P PZ, MF SR, FR SR, MŠ SR, NKÚ, MH SR a PPA.


Dňa 19. septembra 2013 sa uskutočnilo na Úrade vlády Slovenskej republiky školenie, ktoré organizoval odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF, sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády Slovenskej republiky na tému:
 • Verejné obstarávanie v SR po 1. 7. 2013
Školenie bolo zamerané najmä na nové výnimky z aplikácie zákona o verejnom obstarávaní, nové delenie zákaziek z hľadiska finančných limitov a bežnej  dostupnosti na trhu, postupy, ktoré majú verejní obstarávatelia/obstarávatelia/osoby podľa § 7 použiť pri zadávaní jednotlivých zákaziek v prechodnom období do zriadenia elektronického trhoviska, nové pravidlá pri použití rokovacieho konania so zverejnením a priameho rokovacieho konania (rokovacieho konania bez zverejnenia), stanovenie a hodnotenie požiadaviek na predmet zákazky a náležitostí ponuky, hodnotenie mimoriadne nízkej ponuky, možnosť alebo povinnosť použitia elektronickej aukcie a povinnosť použitia certifikovaných elektronických zariadení.                                                              

Na školení sa zúčastnilo 75 pracovníkov z nasledujúcich inštitúcií: ÚV SR, ÚPSVR, MŠVVŠ SR, MŽP SR, NKÚ, SFKBA, SFKKE, FR SR, NPKJ NAKA P PZ, MZ SR, MH SR, SIA, SIEA, PPA, SACR, MF SR, MDVRR SR, MPSVR SR a MPRV SR.


Dňa 11. júna 2013 sa uskutočnilo na Úrade vlády Slovenskej republiky školenie, ktoré organizoval odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF, sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády Slovenskej republiky na tému:
 • Mechanizmy daňových podvodov DPH a odhaľovanie podozrení z podvodov počas výkonu daňovej kontroly v súvislosti s ochranou finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike
Školenie bolo zamerané najmä na mechanizmy a schémy daňových podvodov DPH v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ v SR, typológiu daňových podvodov DPH v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ v SR a odhaľovanie podozrení z podvodov počas výkonu daňovej kontroly v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ v SR.                                                               

Na školení sa zúčastnilo 69 pracovníkov z nasledujúcich inštitúcií: ÚV SR, MF SR, SIA, MDVRR SR, MPaRV SR, MPSVR SR, NKÚ, MH SR, SACR, MŽP SR, MŠVVŠ SR, SIEA, NAKA P PZ, úrad kriminálnej polície P PZ, PPA a Finančného riaditeľstva SR.   


Dňa 21. mája 2013 sa uskutočnilo na Úrade vlády Slovenskej republiky školenie, ktoré organizoval odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF, sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády Slovenskej republiky na tému:
 • Ochrana finančných záujmov EÚ v podmienkach Slovenskej republiky
Školenie bolo zamerané najmä na systém ochrany finančných záujmov EÚ, všeobecný legislatívny rámec SR, dokumenty schválené uznesením vlády SR a ostatné metodické usmernenia, nezrovnalosti v štrukturálnych fondoch a Kohéznom fonde v programovom období 2007 – 2013 a postavenie Úradu vlády SR v boji proti korupcii.

Na školení sa zúčastnilo 69 pracovníkov z nasledujúcich inštitúcií: ÚV SR, MF SR, SIA, MDVRR SR, MZ SR, MPaRV SR, MPSVR SR, ÚPSVR SR, NKÚ, MH SR, SACR, MŽP SR, MŠVVŠ SR,SIEA, SFK KE, SFK BA,  NAKA P PZ, ÚVO, PPA a Finančného riaditeľstva SR.
 

Dňa 26. marca 2013 zorganizoval odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR školenie pod názvom:
 • „Národná kriminálna agentúra P PZ a ochrana finančných záujmov EÚ“
Školenie bolo určené pre zamestnancov zapojených do implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu so zameraním na poskytnutie všeobecného prehľadu o možnostiach nahlásenia podozrenia z trestného činu, o možnostiach ochrany osoby, ktorá spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní, resp. o postupoch pri vyšetrovaní a odhaľovaní trestných činov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ.
Lektormi školenia boli zamestnanci Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru.
 

Dňa 19. marca 2013 sa uskutočnilo v Úrade vlády Slovenskej republiky školenie, ktoré organizoval odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF, sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády Slovenskej republiky na tému:
 • Nezrovnalosti v Poľnohospodárskych fondoch v podmienkach Slovenskej republiky
Školenie bolo zamerané najmä na inštitucionálny rámec, základné kompetencie a zodpovednosti jednotlivých orgánov Európskej komisie a Slovenskej republiky (ďalej len „EK a SR“) zapojených do procesu narábania s nezrovnalosťami v poľnohospodárskych fondoch, procedurálne riešenie nezrovnalostí v poľnohospodárskych fondoch, administratívne a správne postupy, postupy nahlasovania nezrovnalostí v SR na EK a finančné dôsledky nevykonaného vymáhania, vykazovanie nezrovnalostí z pohľadu EK, vzájomné započítanie pohľadávok v poľnohospodárskych fondoch.
                                                                    
Na školení sa zúčastnilo 22 pracovníkov z nasledujúcich inštitúcií: ÚV SR, MF SR, NAKA P PZ, ÚVO, PPA a Finančného riaditeľstva SR.   

   
Dňa 28. februára 2013 sa uskutočnilo v press-centre Úradu vlády SR školenie, ktoré organizoval odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF, sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády Slovenskej republiky na tému:  
 • Forenzný audit
Školenie bolo zamerané najmä na postupy forenzného auditu, typy podvodov, pravidlá zisťovania informácií, korupciu a  hospodársku kriminalitu v súvislosti s čerpaním Eurofondov a úlohu vyšetrovateľov vo forenznom audite.                                                                  
Na školení sa zúčastnilo 53 pracovníkov z nasledujúcich inštitúcií: ÚV SR, MF SR, MPRV SR, NKÚ, MPSVR SR, PPZ, ÚVO,  MH SR, ÚPSVaR SR, SIA, SIEA, SACR, PPA a Finančnej správy SR.
8637