Školiace aktivity zrealizované v roku 2012

Dňa 22. novembra 2012 sa uskutočnilo v press-centre Úradu vlády SR školenie, ktoré organizoval odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF, sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády Slovenskej republiky na tému:

 • Falšovanie peňazí a podvody s platobnými kartami

Školenie bolo zamerané najmä na ochranné prvky meny Euro, prehľad situácie výskytov falzifikátov na Slovensku, výkon práce PZ súvisiaci s falšovaním peňazí, zneužívanie platobných kariet – obecne, resp. situácia a trendy na území SR, trestná činnosť na území SR súvisiaca so zneužívaním platobných kariet a elektronické formy podvodov.

Na školení sa zúčastnilo 56 pracovníkov z nasledujúcich inštitúcií: ÚV SR, MF SR, MDVRR SR, MŠVVŠ SR, MH SR, MS SR, PPZ – ÚBPK, MPSVR SR, NKÚ, Finančná správa SR, PPA a SACR.
V dňoch 29. – 30. októbra 2012 odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF sekcie kontroly a boja a proti korupcii Úradu vlády SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR zorganizoval školenie pod názvom:

 • Korektné vypĺňanie formuláru Správa o zistenej nezrovnalosti v rámci evidencie do ITMS v programovom období 2007 - 2013

Školenie bolo určené pre pracovníkov riadiacich orgánov a sprostredkovateľských orgánov pod riadiacim orgánom, ktorí aktívne pracujú s IT monitorovacím systémom – ITMS. Cieľom bolo vyškoliť užívateľov ITMS za účelom korektného vypĺňania jednotlivých polí Správy o zistenej nezrovnalosti. Lektormi školenia boli pracovníci Orgánu auditu, Certifikačného orgánu a Orgánu zabezpečujúceho ochranu finančných záujmov EÚ.

Celkovo bolo vyškolených 75 zamestnancov verejnej správy.
Dňa 23. októbra 2012 sa uskutočnilo v press-centre Úradu vlády SR školenie, ktoré organizoval odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF, sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády Slovenskej republiky na tému:

 • Nezrovnalosti v ŠF a KF v podmienkach SR

Školenie bolo zamerané najmä na základný legislatívny rámec EÚ a SR upravujúci oblasť nezrovnalostí pre programové obdobie 2007 – 2013, definíciu a vymedzenie pojmu „nezrovnalosť“ podľa príslušných nariadení EÚ, typológiu nezrovnalostí, klasifikáciu, metódy odhalenia, typy nezrovnalostí, administratívny a finančný stav vzťahujúci sa na nezrovnalosť, postupy pre oznamovanie nezrovnalostí na národnej úrovni a voči EK, štruktúru údajov v správe o zistenej nezrovnalosti, dodatočné údaje o nezrovnalosti, orgány zodpovedné za oznamovanie a aktualizáciu údajov o nezrovnalosti, preventívne opatrenia eliminujúce vznik nezrovnalosti, zisťovanie a riešenie nezrovnalostí, jednotlivé fázy riešenia nezrovnalostí, vysporiadanie nezrovnalostí na národnej úrovni a voči EK, finančné opravy.

Na školení sa zúčastnilo 60 pracovníkov z nasledujúcich inštitúcií: ÚV SR, MF SR, MŠVVŠ SR, Agentúra MŠVVŠ SR, MH SR, MŽP SR, MPRV SR, PPZ – ÚBPK, MPSVR SR, ÚVO, Finančná správa SR, ÚPSVaR SR, SFK Bratislava, SFK Zvolen, SIA a PPA.
Dňa 12. júla 2012 sa uskutočnilo v  press-centre Úradu vlády SR školenie, ktoré organizoval odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF, sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády Slovenskej republiky na tému:

 • Opatrenia colnej správy ako súčasť ochrany finančných záujmov štátu (podľa Piatej hlavy zákona č. 300/2005 Z. z. z 20. mája 2005, Trestný zákon v znení neskorších predpisov – trestné činy hospodárske)

Školenie bolo zamerané najmä na Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, ČASŤ DRUHÁ, HLAVA PIATA TRESTNÉ ČINY HOSPODÁRSKE, § 269 - Poškodzovanie spotrebiteľa § 269 a) Nekalé obchodné praktiky voči spotrebiteľovi, § 254 Porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou, § 255 - § 257 Porušovanie predpisov o nakladaní s kontrolovaným tovarom a technológiami v spojení s HLAVOU ŠIESTOU - TRESTNÉ ČINY VŠEOBECNE NEBEZPEČNÉ A PROTI ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU, § 298 - § 299 Nedovolená výroba a držanie jadrových materiálov, rádioaktívnych látok, vysokorizikových chemických látok a vysokorizikových biologických agensov a toxínov v spojení s § 419 Terorizmus

Na školení sa zúčastnilo 9 pracovníkov z nasledujúcich inštitúcií: ÚV SR, MZ SR, MS SR, MF SR, PPA, Finančná správa SR, SARIO, SIEA.
Dňa 6. júla 2012 sa uskutočnilo v hoteli Bôrik Úradu vlády SR školenie, ktoré organizoval odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF, sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády Slovenskej republiky na tému:

 • Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov z pohľadu aplikačnej praxe

Školenie bolo zamerané najmä na najčastejšie opakujúce sa nedostatky/porušenia zistené v procese verejného obstarávania v konaní verejného obstarávateľa/obstarávateľa zistené pri kontrolnej činnosti, odporúčania do aplikačnej praxe z pohľadu kontroly, vybrané príklady zistené kontrolnou činnosťou, dohľad nad verejným obstarávaním – vybrané inštitúty právnej úpravy kontroly postupu zadávania zákaziek, zásady kontrolnej činnosti, rozdiel v procese výkonu kontroly pred uzavretím zmluvy a po uzavretí zmluvy v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, právne následky nedostatkov v procese verejného obstarávania v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, správne delikty.

Na školení sa zúčastnilo 74 pracovníkov z nasledujúcich inštitúcií: ÚV SR, MH SR, MŠVVaŠ SR, Agentúra MŠVVaŠ SR, MŽP SR, MPRV SR, MZ SR, PPZ – ÚBPK, MF SR, MPSVR SR, MS SR, ÚVO, NKÚ, PPA, MDVRR SR, Finančné riaditeľstvo SR, ÚPSVaR SR, SFK Bratislava, SACR, SARIO, SIEA, SFK BA, SFK ZV a SIA.
Dňa 29. júna 2012 sa uskutočnilo v press-centre Úradu vlády SR školenie, ktoré organizoval odbor Centrálny kontaktný útvar OLAF a boj proti korupcii, sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády Slovenskej republiky na tému:

 • Nezrovnalosti v Poľnohospodárskych fondoch v podmienkach Slovenskej republiky

Školenie bolo zamerané najmä na inštitucionálny rámec, základné kompetencie a zodpovednosti jednotlivých orgánov EK a SR zapojených do procesu narábania s nezrovnalosťami  v poľnohospodárskych fondoch, procedurálne riešenie nezrovnalostí v poľnohospodárskych fondoch, administratívne a správne postupy, postupy nahlasovania nezrovnalostí v SR na EK a finančné dôsledky nevykonaného vymáhania, vykazovanie nezrovnalostí z pohľadu EK, vzájomné započítanie pohľadávok v poľnohospodárskych fondoch.

Na školení sa zúčastnilo 21 pracovníkov z nasledujúcich inštitúcií: ÚV SR, MPRV SR, PPA, MF SR, NKÚ a SFK BA.
Dňa 25. mája 2012 sa uskutočnilo v press-centre Úradu vlády SR školenie, ktoré organizoval odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF, sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády Slovenskej republiky na tému:

 • Ochrana finančných záujmov EÚ v podmienkach SR

Školenie bolo zamerané najmä na postavenie inštitúcií EÚ a ich základné úlohy v systéme ochrany finančných záujmov EÚ, inštitúcie a orgány zapojené do systému ochrany finančných záujmov EÚ v SR, postavenie a ich základné úlohy, odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF a jeho kompetencie na národnej úrovni, všeobecný legislatívny rámec SR, dokumenty schválené uznesením vlády SR, vymedzenie pojmu „nezrovnalosť“ v súlade s nariadením Rady (ES) č. 2988/1995, fázy vývoja nezrovnalostí, základná typológia nezrovnalostí, vzťah medzi nezrovnalosťou a porušením finančnej disciplíny, úloha a postavenie Úradu vlády SR v boji proti korupcii.

Na školení sa zúčastnilo 67 pracovníkov z nasledujúcich inštitúcií: ÚV SR, MŠVVaŠ SR, Agentúra MŠVVaŠ SR, MŽP SR, MPaRV SR, MZ SR, PPZ – ÚBPK, MF SR, MPSVR SR, MZ SR, ÚVO, Finančné riaditeľstvo SR, ÚPSVaR SR, SFK Bratislava, NARMSP, SACR, SFK BA, SIA a PPA.

Dňa 30. marca 2012 zorganizoval odbor Centrálny kontaktný útvar OLAF a boj proti korupcii sekcie kontroly a boja a proti korupcii Úradu vlády SR v priestoroch Úradu vlády SR ďalšie školenie na tému:
 • „Evidencia nezrovnalostí do ITMS za účelom korektného vypĺňania Správ o zistenej nezrovnalosti v programovom období 2007 – 2013“

Školenie bolo organizované pre pracovníkov spolupracujúcich orgánov Orgánu auditu a pracovníkov správ finančnej kontroly, ktorí aktívne pracujú s informačno-technologickým monitorovacím systémom - ITMS. Cieľom školenia bolo vyškoliť užívateľov ITMS za účelom korektného vypĺňania jednotlivých polí Správy o zistenej nezrovnalosti. Lektormi školenia boli pracovníci Orgánu auditu a Orgánu zabezpečujúceho ochranu finančných záujmov EÚ.

Školenia sa zúčastnilo celkovo 44 pracovníkov.
Dňa 29. marca 2012 sa uskutočnilo v press-centre Úradu vlády SR školenie, ktoré organizoval odbor Centrálny kontaktný útvar OLAF a boj proti korupcii, sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády Slovenskej republiky na tému:

 • Kontrola a audit v rámci implementácie finančnej pomoci EÚ v podmienkach SR

Školenie bolo zamerané najmä na výkon kontrolnej / audítorskej akcie, príprava kontrolnej / audítorskej akcie, audítorská dokumentácia, hodnotenie spoľahlivosti systému vnútornej kontroly.

Na školení sa zúčastnilo 58 pracovníkov z nasledujúcich inštitúcií: ÚV SR, MŠVVaŠ SR, Agentúra MŠVVaŠ SR, MŽP SR, MPaRV SR, MZ SR, PPZ – ÚBPK, MF SR, MPSVR SR, ÚVO, NKÚ, Finančné riaditeľstvo SR, ÚPSVaR SR, SFK Bratislava, NARMSP, SACR, SFK BA, SIA a PPA.
Dňa 27. marca 2012 zorganizoval odbor Centrálny kontaktný útvar OLAF a boj proti korupcii sekcie kontroly a boja a proti korupcii Úradu vlády SR v priestoroch Ministerstva financií SR školenie s názvom:

 • „Evidencia nezrovnalostí do systému ITMS za účelom korektného vypĺňania Správ o zistenej nezrovnalosti v programovom období 2007 – 2013“

Školenie bolo organizované pre pracovníkov riadiacich orgánov a sprostredkovateľských orgánov pod riadiacim orgánom, ktorí aktívne pracujú s informačno technologickým monitorovacím systémom – ITMS. Jeho cieľom bolo vyškoliť užívateľov ITMS za účelom korektného vypĺňania jednotlivých polí Správy o zistenej nezrovnalosti. Lektormi školenia boli pracovníci Certifikačného orgánu a Orgánu zabezpečujúceho ochranu finančných záujmov EÚ.

Školenia sa zúčastnilo celkovo 34 pracovníkov riadiacich a sprostredkovateľských orgánov pod riadiacim orgánom, pracujúcich s ITMS.
Dňa 16. februára 2012 sa uskutočnilo v press-centre Úradu vlády SR školenie, ktoré organizoval odbor Centrálny kontaktný útvar OLAF a boj proti korupcii, sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády Slovenskej republiky na tému:

 • Forenzný audit
Školenie bolo zamerané najmä na postupy forenzného auditu, typy podvodov, kladenie otázok a pravidlá zisťovania informácií, korupcia a  hospodárska kriminalita v súvislosti s čerpaním eurofondov a  úloha vyšetrovateľov vo forenznom audite.

Na školení sa zúčastnilo 52 pracovníkov z nasledujúcich inštitúcií: ÚV SR, MŠVVaŠ SR, Agentúra MŠVVaŠ SR, MH SR, MDVRR SR, MŽP SR, MPaRV SR, MZ SR, PPZ – ÚBPK, MF SR, MPSVR SR, ÚVO, Finančné riaditeľstvo SR, NARMSP, SACR, SFK BA, SIA a PPA.

8697