Školiace aktivity zrealizované v roku 2011

Odbor Centrálny kontaktný útvar OLAF a boj proti korupcii sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „OLAF BK“) v roku 2011 zorganizoval v zmysle Plánu vzdelávania v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ na rok 2011 nasledujúce školenia:
 
 • Obchodno-politické opatrenia ako súčasť ochrany finančných záujmov štátu
  (dňa 7. apríla 2011, počet vyškolených pracovníkov 19)
 • Kontrola a audit v rámci implementácie finančnej pomoci EÚ v podmienkach SR
  (dňa 28. apríla 2011, počet vyškolených pracovníkov 91)
 • Ochrana finančných záujmov EÚ v podmienkach SR
  (dňa 19. mája 2011, počet vyškolených pracovníkov 86)
 • Aplikácia zákona o verejnom obstarávaní v praxi s dôrazom na najčastejšie nedostatky v procese VO (v dňoch 24. mája 2011 a 8. decembra 2011, počet vyškolených pracovníkov 164)
 • Nezrovnalosti v ŠF a KF v podmienkach SR
  (dňa 23. septembra 2011, počet vyškolených pracovníkov 62)
 • Nezrovnalosti v Poľnohospodárskych fondoch v podmienkach SR
  (dňa 6. októbra 2011, počet vyškolených pracovníkov 18)
 • Forenzný audit
  (dňa 3. novembra 2011, počet vyškolených pracovníkov 64)
 • Nezrovnalosti v oblasti Tradičných vlastných zdrojov rozpočtu EÚ v podmienkach SR
  (dňa 15. decembra 2011, počet vyškolených pracovníkov 32)

Cieľom školení bolo vyškoliť zamestnancov národnej implementačnej štruktúry pre fondy EÚ tak, aby nadobudli potrebný rozsah zručností a vedomostí v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ.

Celkovo bolo vyškolených 536 zamestnancov verejnej správy a inštitúcií, dve školenia OLAF BK zorganizoval v spolupráci s Úradom pre verejné obstarávanie a jedno školenie v spolupráci s Colným riaditeľstvom SR.

V oblasti boja proti korupcii v roku 2011  odbor Centrálny kontaktný útvar OLAF a boj proti korupcii sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „OLAF BK“) zorganizoval sériu seminárov na tému:

„Zvyšovanie právneho vedomia v oblasti prevencie korupcie a boja proti korupcii“.

Cieľom seminárov bolo poskytnúť účastníkom ucelené informácie o problematike korupcie a  boja proti korupcii, o právnej úprave korupcie v SR, o osobitých inštitútoch používaných v boji proti korupcii, o možnostiach postupu v prípade, ak sú vystavení akémukoľvek korupčnému správaniu ako aj o medzinárodných dokumentoch, týkajúcich sa korupcie.

Celkovo bolo vyškolených 144 zamestnancov verejnej správy a inštitúcií.
8638