Školiace aktivity zrealizované v roku 2010

Odbor Centrálny kontaktný útvar OLAF a boj proti korupcii, sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „OLAF BK“) organizoval v zmysle Plánu vzdelávania v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ na rok 2010, ktorý schválil Riadiaci výbor pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike (ďalej len „Riadiaci výbor“) na svojom zasadnutí vo februári 2010, školenia na témy z oblasti ochrany finančných záujmov EÚ.

Organizácia školení pre OLAF BK vyplýva z dvoch dokumentov; z Národnej stratégie ochrany finančných záujmov EÚ, schválenej uznesením vlády SR č. 547 z 27. júna 2007 a Akčného plánu k Národnej stratégii ochrany finančných záujmov Európskeho spoločenstva v Slovenskej republike, ktorý vláda SR schválila uznesením č. 889 zo 17. októbra 2007.

Od marca 2010 zorganizoval OLAF BK školenia na témy:

 
 • Kontrola a audit v rámci implementácie finančnej pomoci EÚ v podmienkach SR
  (v dňoch 11. 03. 2010 - 12. 03. 2010 a 25. 03. - 26. 03. 2010 počet účastníkov: 55)

 • Ochrana finančných záujmov EÚ v podmienkach SR
  (v dňoch 22. 04. 2010 - 23. 04. 2010 a 13. 05. - 14. 05. 2010 počet účastníkov: 42)

 • Nezrovnalosti v štrukturálnych fondoch a Kohéznom fonde v podmienkach SR
  (v dňoch 23. 09. - 24. 09. 2010 počet účastníkov: 22)

 • Forenzný audit
  (dňa 28. 10. 2010, počet účastníkov: 25)

 • Nezrovnalosti v oblasti tradičných vlastných zdrojov rozpočtu EÚ v podmienkach SR
  (dňa 09. 12. 2010, počet účastníkov 23)

 • Nezrovnalosti v poľnohospodárskych fondoch v podmienkach SR
  (dňa 16. 12. 2010, počet účastníkov 29)
 

Cieľom školení bolo vyškoliť zamestnancov národnej implementačnej štruktúry pre fondy EÚ, aby nadobudli potrebný rozsah  vedomostí v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ.

Celkovo bolo vyškolených 196 zamestnancov verejnej správy a inštitúcií.
8640