Školiace aktivity zrealizované v roku 2009

Projekt Školenia školiteľov pre oblasť ochrany finančných záujmov EÚ

Účelom projektu bolo vyškoliť národných expertov pre oblasť ochrany finančných záujmov ES, ktorí budú vykonávať lektorskú činnosť a prostredníctvom školiacich aktivít určených pre ostatných pracovníkov pracujúcich v tejto oblasti na národnej úrovni, šíriť svoje poznatky ďalej.

Cieľom realizácie projektu bolo zlepšenie systému ochrany finančných záujmov ES a posilnenie administratívnych kapacít Slovenska v tejto oblasti prostredníctvom zabezpečenia školiacich aktivít podľa požiadaviek orgánov zainteresovaných do ochrany finančných záujmov EÚ na Slovensku.

Aktivita 1

Analýza vzdelávacích potrieb potenciálnych školiteľov

Aktivita 2

Vytvorenie systému školiacich aktivít školiteľov – dokumentu Školiaci systém pre školiteľov pre oblasť ochrany finančných záujmov ES zahŕňa aj proces coachingu pre potenciálnych školiteľov

Aktivita 3

Vyškolenie potenciálnych školiteľov, ktoré sa realizuje v rozsahu a obsahovom zameraní v nadväznosti na výstupy projektu z aktivity 1 a 2 a podľa plánu školiacich aktivít

Aktivita 4

Vytvorenie systému vzdelávacích modulov - v tejto etape realizácie projektu bude vytvorený systém vzdelávacích modulov pre pilotné školiace aktivity, ktoré budú korešpondovať s témami uvedenými v aktivite 2, s výnimkou témy „Didaktické metódy a techniky“

Aktivita 5

Realizácia pilotných školiacich aktivít, t.j. uskutočnenie pilotných školiacich aktivít samotnými vyškolenými školiteľmi v súlade s Plánom pilotných školiacich aktivít

8646