Školiace aktivity zrealizované v roku 2007

  • 23.05.2007 – Bratislava, hotel Holiday Inn, seminár na tému „Odhaľovanie a vyšetrovanie podvodov poškodzujúcich finančné záujmy Európskej únie“

Seminár bol organizovaný prostredníctvom Úradu pre výmenu informácií o technickej
pomoci Európskej komisie (TAIEX) v spolupráci medzi Úradom vlády Slovenskej republiky, Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky a Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF).

Obsahom seminára bola prezentácia súčasnej situácie v oblasti legislatívnych nástrojov
týkajúcich sa ochrany finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike, súčasné a potenciálne problémy, prezentácia legislatívy Európskeho spoločenstva v tejto oblasti a právne poradenstvo OLAFu v boji proti zneužitiu finančných prostriedkov Európskej únie.
Zároveň boli prediskutované ďalšie možnosti spolupráce medzi odborom ochrany finančných záujmov Európskej únie a boja proti korupcii (OOFZEÚ BPK) sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR a Generálnou prokuratúrou SR.
Seminár bol určený pre prokurátorov v Slovenskej republike (100 účastníkov).

 

  • 23. 02. 2007 – 25.05.2007 - účasť na projekte „MERCURIO“ realizovanom talianskym úradom Guardia di Finanza, ktorý bol schválený Európskou komisiou/OLAFom v rámci Akčného plánu Spoločenstva na presadzovanie opatrení v oblasti ochrany finančných záujmov pod názvom „Hercules“

Cieľom projektu bola výmena skúseností a zdieľanie informácií ako jedného z najefektívnejších spôsobov posilnenia komunitárnych aktivít v oblasti ochrany finančných záujmov Európskej únie, posilnenie a zdokonalenie medzinárodnej spolupráce cestou spoločného preskúmania právneho základu a postupov v tejto oblasti ako aj výmeny skúseností a najlepšej praxe. Išlo o e-learningový školiaci kurz v oblasti podvodov v štrukturálnych fondoch Európskeho spoločenstva a priamych výdavkoch.

Cieľom kurzu bolo získanie znalostí z oblasti založenia, vývoja a štruktúry Európskej únie,
spoločnej politiky v oblasti štrukturálnych aktivít a priamych výdavkov Európskeho spoločenstva, komunitárneho práva (konvenčného a zo zákona), vnútroštátneho (Taliansko) a techník kontrol, sankcií a administratívnej a súdnej spolupráce.

 

  • 23. 09. - 26. 09. 2007 – Bratislava, hotel Bôrik a Viedeň, konferenčné centrum v Hofburgu, 7. školiaci seminár siete komunikátorov Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF).

V dňoch 23. až 26. septembra 2007 sa uskutočnil vo Viedni a v Bratislave 7. školiaci seminár siete komunikátorov (OAFCN)[i] Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF). Seminár bol organizovaný OLAFom v spolupráci s Úradom vlády SR a Ministerstvom financií Rakúskej republiky.

Témou seminára bola „Televízna dramatizácia ako prostriedok boja proti podvodom a korupcii, ohrozujúcich finančné záujmy Európskeho spoločenstva“.
Seminár sa zameriaval na podporu práce úradov zastrešujúcich oblasť boja proti podvodom ohrozujúcich finančné záujmy a rozpočet Európskej únie. Jednou z možností tejto podpory je využitie fiktívneho média ako nástroja prezentácie boja proti podvodom. V tejto súvislosti sa seminár sústreďoval na prediskutovanie možností využitia fiktívneho televízneho kriminálneho seriálu na podporu boja proti podvodom na medzinárodnej úrovni a v rámci medzinárodnej spolupráce. Bol vedený formou prezentácií a diskusií, ktoré umožnili partnerom siete OAFCN vymeniť si skúsenosti a príklady z praxe s využitím prostriedkov mediálnej produkcie.

Hlavnou myšlienkou týchto školiacich seminárov je prediskutovať možnosti informovania verejnosti o spôsoboch zabraňovania podvodom ohrozujúcich finančné záujmy Európskej únie.

 

  • Prednášateľská činnosť zamestnancov odboru ochrany finančných záujmov Európskej únie a boja proti korupcii

V roku 2007 zamestnanci OOFZEÚ BPK vykonali na požiadanie ústredných orgánov štátnej správy príp. iných inštitúcií prednášky na tému nahlasovania nezrovnalostí a k výkladu zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
[i] Sieť komunikátorov OAFCN združuje zástupcov komunikačných a informačných odborov, ako aj protipodvodových útvarov (tzv. AFCOSov) z jednotlivých členských štátov EÚ, ktorých úlohou je informovať o aktivitách, ktoré prispievajú k všeobecnému, resp. medzinárodnému boju proti podvodom ovplyvňujúcich finančné záujmy Európskej únie v jednotlivých členských krajinách. Za týmto účelom informujú verejnosť a médiá o tom, ako sú chránené peniaze daňových poplatníkov.

Príloha

8668