Školiace aktivity zrealizované pre partnerov siete AFCOS v roku 2022

Február

1. Názov školenia: Ochrana finančných záujmov EÚ z pohľadu Finančnej správy SR 
Dátum školenia: 24. 02. 2022
Počet účastníkov:  24  
Obsah školenia: uvedenie problematiky, členenie, orgány a ciele FS SR, legislatívny rámec, odhaľovanie podvodov a ich vyšetrovanie, spolupráca s partnermi a perspektívy opatrení v súvislosti s ochranou finančných záujmov a diskusia.    
Lektorom školenia bol zamestnanec Finančnej správy SR.                                                                                                  
 
Marec
1. Názov školenia: Finančná spravodajská jednotka Prezídia PZ – postavenie a úlohy na národnej úrovni a medzinárodná výmena informácií“ (Blok I) a „Odhaľovanie podvodného konania pri čerpaní prostriedkov EÚ“ (Blok II)
Dátum školenia: 15. 03. 2022    
Počet účastníkov: 56
Obsah školenia: uvedenie témy,postavenie a úlohy FSJ, medzinárodná výmena informácií a odhaľovanie podvodného konania pri čerpaní prostriedkov EÚ.
Lektorom školenia bol riaditeľ Finančnej spravodajskej jednotky Prezídia policajného zboru a zamestnanec Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Prezídia PZ.

2. Názov školenia: Zákon o finančnej kontrole a audite v kontexte novely zákona
Dátum školenia: 24. 03. 2022
Počet účastníkov: 41
Obsahom školenia bola základná pojmológia, finančná kontrola a audit, základné pravidlá finančnej kontroly a auditu, praktické príklady a diskusia.
Lektorkami školenia boli zamestnankyne Ministerstva financií SR (MF SR).


3. Názov školenia: Metódy výberu vzorky
Dátum školenia:  31. 3. 2022
Počet účastníkov:  47
Obsah školenia: uvedenie problematiky, štatistická teória výberu vzorky, predstavenie jednotlivých štatistických a neštatistických metód výberu vzorky – teoretická časť, štatistický výber vzorky – praktická časť, neštatistický výber vzorky – praktická časť, vyhodnotenie vybranej vzorky a formulovanie záveru, diskusia
Lektormi školenia boli zamestnanci MF SR.

Apríl
 
1. Názov školenia: Nezrovnalosti a finančné opravy
Dátum školenia: 14. 4. 2022 
Počet účastníkov: 26 
Obsah školenia: úvod, legislatívne východiská, metodicko-procesné princípy a podmienky pre administráciu a spracovanie nezrovnalostí (individuálna nezrovnalosť, programová nezrovnalosť, systémová nezrovnalosť, nezrovnalosť s finančným dopadom na rozpočet EÚ a nezrovnalosť bez finančného dopadu na rozpočet EÚ, workflow, mesačný výkaz nezrovnalostí a vratiek), finančné opravy vykonané SR, finančné opravy vykonané EK (ex ante finančné opravy, ex post finančné opravy, dočasné a trvalé vylúčenie z financovania pomoci EÚ, postup pre opätovné uznanie za oprávnené výdavky na financovanie z pomoci EÚ)
Lektorkami školenia boli zamestnankyne MF SR.
 
2. Názov školenia: Skúsenosti z výkonu vládnych auditov - vybrané témy
Dátum školenia: 25. 04. 2022
Počet účastníkov: 56
Obsah školenia: úvod, základné pojmy, postavenie a zodpovednosť orgánu auditu, výkon vládnych auditov (typy a rozsah vládnych auditov), najzávažnejšie a najčastejšie nedostatky identifikované orgánom auditu, najzávažnejšie a najčastejšie nedostatky identifikované EK/EDA, konflikt záujmov a indície na protisúťažné praktiky a podvody, diskusia   
Lektorkami školenia boli zamestnankyne MF SR. 

Máj
 
1. Názov školenia: Riadenie rizík a boj proti podvodom v prostredí EŠIF
Dátum školenia:12. 5. 2022
Počet účastníkov: 31
Obsah školenia: školenie bolo zamerané na problematiku riadenia rizík a význam boja proti podvodom v prostredí EŠIF, predchádzanie podvodom, odhaľovanie a vyšetrovanie podvodov, postupy a procesy uplatňované riadiacim orgánom, vrátane workshopu na tému riadenia rizík, a uvedenia praktických skúseností z riadenia rizík a z externých auditov, vrátane diskusie.
Lektorom školenia bol zamestnanec Ministerstva vnútra SR (MV SR).

 
2. Názov školenia: Poskytovanie príspevku z EŠIF a ochrana finančných záujmov EÚ z hľadiska praktickej implementácie a súdnej praxe
Dátum školenia:30. 05. 2022
Počet účastníkov: 70

Obsah školenia: Systém ochrany finančných záujmov EÚ v jednotlivých fázach poskytovania príspevku z fondov EÚ (od prípravy výzvy po skončenie udržateľnosti projektu), analýza trestnoprávnej úpravy v oblasti poškodzovania finančných záujmov EÚ (OFZ EÚ), s dôrazom na ustanovenia § 261 až § 263 Trestného zákona a na ustanovenie § 225 Trestného zákona, v kontexte Dohovoru o ochrane finančných záujmov EÚ, jeho protokolov, aktuálnych smerníc a nariadení EÚ. Činnosť orgánov činných v trestnom konaní a medzinárodných orgánov v systéme OFZ EÚ.
Aplikačná prax orgánov činných v trestnom konaní a súdov v oblasti OFZ EÚ vo všeobecnosti, so zameraním na rozhodovaciu prax Špecializovaného trestného súdu a Najvyššieho súdu SR. Aplikačná prax týkajúca sa riešenia nezrovnalostí a vymáhania neoprávnene vyplatených čiastok späť prostredníctvom civilných súdov, uplatnením náhrady škody poskytovateľom ako poškodeným v rámci trestného konania a riešenie nezrovnalostí prostredníctvom správneho konania, na základe rozhodnutí slovenských súdov a Súdneho dvora EÚ.
Aplikačná prax týkajúca sa riešenia nezrovnalostí a vymáhania neoprávnene vyplatených čiastok späť prostredníctvom civilných súdov, uplatnením náhrady škody poskytovateľom ako poškodeným v rámci trestného konania a riešenie nezrovnalostí prostredníctvom správneho konania, na základe rozhodnutí slovenských súdov a Súdneho dvora EÚ.  
Lektormi školenia bol prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry SR  GP SR   a advokátka z advokátskej kancelárie Mgr. Zuzana Bollová.

Jún 

1. Názov školenia:
Európska prokuratúra (EPPO) - jej pôsobnosť a postup v slovenských podmienkach
Dátum školenia: 9. 6. 2022
Počet účastníkov: 36
Obsah školenia: Predmetom školenia bolo prezentovanie postavenia, štruktúry a právomoci Európskej prokuratúry (EPPO), činnosť Európskej prokuratúry v trestnom konaní, spolupráca a výmena informácií s vnútroštátnymi orgánmi a inštitúciami, problémy spojené s aplikáciou Nariadenia Rady (EU) 2017/1939  z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry, v trestnom konaní v Slovenskej republike a následná a priebežná diskusia
Lektorkami školenia boli európske delegované prokurátorky z Úradu špeciálnej prokuratúry SR.  

2. Názov školenia:Zákon o finančnej kontrole a audite v kontexte novely zákona
Dátum školenia: 20. 6. 2022
Počet účastníkov: 51
Obsah školenia: základná pojmológia, finančná kontrola a audit, základné pravidlá finančnej kontroly a auditu, praktické príklady a diskusia.
Lektorkami školenia boli zamestnankyne MF SR.

3. Názov školenia: Zmeny zákona o verejnom obstarávaní v roku 2022 a ich dopady
Dátum školenia: 27. 6. 2022
Počet účastníkov: 75
Obsah školenia: Zmeny v postupoch zadávania zákaziek, zmeny v revíznych postupoch a profesionalizácia a ďalšie zmeny zákona, diskusia.                                                                                              
Lektormi školenia boli zamestnanci Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) 

September 2022

1. Názov školenia: Metódy výberu vzorky
Dátum školenia: 19. 09. 2022
Počet účastníkov: 28
Obsah školenia: uvedenie problematiky, štatistická teória výberu vzorky, predstavenie jednotlivých štatistických a neštatistických metód výberu vzorky – teoretická časť, štatistický výber vzorky – praktická časť, neštatistický výber vzorky – praktická časť, vyhodnotenie vybranej vzorky a formulovanie záveru, vrátane ukážky a praktického nácviku výberu vzorky samotnými účastníkmi školenia a diskusia
 
2. Názov školenia: Ochrana finančných záujmov EÚ z pohľadu Finančnej správy SR
Dátum školenia: 26.09.2022
Počet účastníkov: 40
Obsah školenia: uvedenie problematiky, informácia o členení, orgánoch a cieľoch FS SR, legislatívny rámec, odhaľovanie podvodov a ich vyšetrovanie, spolupráca s partnermi a perspektívy opatrení v súvislosti s ochranou finančných záujmov a diskusia.   

Október 2022
 
1. Názov školenia: Riadenie rizík a boj proti podvodom
Dátum školenia: 11. 10. 2022
Počet účastníkov: 72
Obsah školenia:  školenie bolo zamerané na problematiku riadenia rizík, predchádzanie, odhaľovanie a vyšetrovanie podvodov, význam boja proti podvodom, postupy a procesy uplatňované v tejto oblasti riadiacimi orgánmi. Súčasťou školenia bola prezentácia praktických skúsenosti z riadenia rizík a z externých auditov a diskusia.

2. Názov školenia: Pravidlá ochrany hospodárskej súťaže a kartelové dohody vo verejnom obstarávaní
Dátum školenia: 20. 10. 2022
Počet účastníkov: 36
Obsah školenia: školenie bolo zamerané na problematiku hospodárskej súťaže a identifikáciu rizikových indikátorov. V rámci školenia boli uvedené aj príklady z praxe a jeho súčasťou bola aj diskusia.

3. Názov školenia: Správne konanie - aplikačná prax v procese správneho konania
Dátum školenia: 27. 10. 2022
Počet účastníkov: 66
Obsah školenia:  školenie bolo zamerané na oblasť správneho konania, postupy správnych orgánov pri vydávaní rozhodnutí (vybrané témy) a súdne konania súvisiace s danou problematikou. V rámci školenia boli uvedené aj príklady z praxe, vrátane možnej diskusie.

November 2022

1. Názov školenia: Odhaľovanie podvodného konania pri čerpaní prostriedkov EÚ“ a „Finančná spravodajská jednotka Prezídia PZ – Vybrané aspekty spolupráce s povinnými osobami
Dátum školenia: 10.  11.  2022
Počet účastníkov:  75
Obsah školenia: školenie bolo zamerané na predstavenie činnosti a postupov Národnej kriminálnej agentúry Prezídia policajného zboru MV SR pri odhaľovaní podvodného konania pri čerpaní prostriedkov EÚ a postavenia a úloh Finančnej spravodajskej jednotky Prezídia PZ a vybraných aspektov spolupráce s povinnými osobami.
 
2. Názov školenia: Poskytovanie príspevku z EŠIF a ochrana finančných záujmov EÚ z hľadiska praktickej implementácie a súdnej praxe
Dátum školenia: 15. 11. 2022
Počet účastníkov: 63
Obsah školenia:  Školenie bolo v prvom bloku zamerané na systém ochrany finančných záujmov EÚ v jednotlivých fázach poskytovania príspevku z fondov EÚ (teoretický základ a praktickými príkladmi), v druhom bloku na okruhy osobitných otázok s vplyvom na dodržanie povinností vyplývajúcich z ochrany finančných záujmov EÚ a ich riešenie podľa pravidiel SR a EÚ v aplikačnej praxi. Tretí blok sa sústreďoval na nápravné opatrenia na úrovni projektu, získavanie neoprávnene vyplatených čiastok späť v rôznych konaniach a s tým súvisiace praktické otázky – súbeh konaní, uplatnenie vrátenia (časti) nenávratného finančného príspevku, uplatnenie náhrady škody, premlčanie a ďalšie opatrenia. 
 

 
 
29185