Školiace aktivity realizované v rokoch 2003 - 2005

V rokoch 2003 - 2005 boli zrealizované školiace aktivity odboru v rámci projektu z nadnárodného programu (Phare) MCP č. 2003/071/-852 pod názvom „Boj proti podvodom ovplyvňujúcich finančné záujmy EÚ“ (Slovenská republika).

Zámerom programu Phare - Multi-country programe (MCP) bolo vytvorenie efektívneho systému boja proti podvodom a korupcii s cieľom ochrániť finančné záujmy Spoločenstva.
Hlavným cieľom programu bolo pomáhať pristupujúcim krajinám v rámci programu Phare plniť záväzky   vyplývajúce zo Zmluvy a z iných legislatívnych aktov o ochrane finančných záujmov Spoločenstva tým, že zavedú účinné mechanizmy ochrany na základe skúseností získaných členskými štátmi a Európskou komisiou.
Bezprostredné ciele Programu boli stanovené v jej troch zložkách:
 

 • Štruktúry boja proti podvodom
  Pomoc pri zriaďovaní centrálnych štruktúr schopných reagovať bez oneskorenia na náznaky podvodu a nezrovnalosti alebo na žiadosti vychádzajúce z Komisie vykonávať nezávislým spôsobom, koordinovať alebo pomáhať pri vyšetrovaní prípadov, kde ide o podozrenie z podvodu a nezrovnalosti, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú rozpočet Spoločenstva. Právomoci administratívnych inšpekcií, ktoré boli zverené Komisii, vykonáva Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF)

   
 • Komunikačné linky a databázy
  • Pomoc, aby sa umožňovalo centrálnym štruktúram, aby sa mohli zúčastňovať bezpečných a efektívnych výmen informácií týkajúcich sa podvodných alebo neregulérnych operácii so všetkými kompetentnými vnútroštátnymi orgánmi, práve tak ako s Komisiou (OLAF) a s kompetentnými orgánmi členských štátov
    
  • Pomoc, aby sa rozvíjali databázy na boj proti podvodom

    
 • Operačné know-how
  Pomoc pri zvyšovaní efektívnosti kontrol a šetrení, ktoré vykonávajú centrálne štruktúry a zákon presadzujúce prokurátorské služby, s ktorými spolupracujú, hlavne pokiaľ ide o budúcu vonkajšiu hranicu Únie.

Zoznam všetkých zrealizovaných aktivít

8693